Korisničko uputstvo za primenu pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku

13. januar 2014. godine

NAMENA, OSNOVNI POJMOVI I SADRŽAJ UPUTSTVA

 Ovo korisničko uputstvo namenjeno je isplatiocima prihoda na koje se porez i doprinosi plaćaju po odbitku (u daljem tekstu: porez po odbitku) i za koje se Poreskoj upravi podnosi pojedinačna poreska prijava za poreze po odbitku (u daljem tekstu: pojedinačna poreska prijava).

Isplatilac prihoda je odredbom člana 12. stav 3. tačka 2) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“ br.80/02,…,108/13, u daljem tekstu: ZPPPA) definisan kao drugi poreski dužnik, odnosno poreski platac koji je dužan da obračuna i po odbitku plati propisani porez na taj prihod, u ime i za račun poreskog obveznika, na odgovarajući uplatni račun.

Prihodi fizičkih lica na koje se utvrđuje i plaća porez po odbitku mogu se grupisati na:

 • prihode iz radnog odnosa u koje spadaju zarada, odnosno plata (u daljem tekstu: zarada), ugovorena naknada za privremene i povremene poslove i naknada zarade.
 • prihode van radnog odnosa u koje spadaju: prihodi od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine, prihodi od kapitala, prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari, dobici od igara na sreću, prihodi od osiguranja lica, prihodi sportista i sportskih stručnjaka, kao i ostali prihodi.

Pod zaradom se podrazumevaju svi prihodi koji se u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS“ br, 24/01,…,108/13 – u daljem tekstu: Zakon) smatraju zaradom. Pod zaradom, naknadom zarade i ugovorenom naknadom za privremene i povremene poslove uvek se smatra iznos koji sadrži porez utvrđen u skladu sa Zakonom i doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji se u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“ br. 84/04, …, 108/13, u daljem tekstu: Zakon o doprinosima) plaćaju iz zarade (na teret zaposlenog).

Za prihode van radnog odnosa, pored vrste prihoda, od ključnog značaja za opredeljivanje načina oporezivanja i plaćanja doprinosa je i rezidentnost primaoca prihoda. Ako je primalac prihoda rezident Republike Srbije, način oporezivanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje opredeljen je šifrom vrste prihoda.

Ako je primalac prihoda nerezident, način oporezivanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zavisi od toga da li Republika Srbija sa zemljom rezidentstva primaoca prihoda ima zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u daljem tekstu: UIDO), odnosno ugovor kojim se uređuju pitanja socijalnog osiguranja (u daljem tektu: UUSO).

Ako je primalac prihoda rezident države sa kojom Republika Srbija ima zaključen UIDO prihodi koje ostvaruje u Republici Srbiji oporezuju se u skladu sa UIDO. Ako je primalac prihoda rezident države sa kojom Republika Srbija ima UUSO primenjuju se odredbe o doprinosima kako je uređeno u UUSO. Da bi primalac prihoda stekao pravo da se primenjuje UIDO, odnosno UUSO potrebno je da pre isplate prihoda, isplatiocu prihoda dostavi dokaze o rezidentstvu na način propisan UIDO, odnosno UUSO. Ako je primalac prihoda rezident države sa kojim Republika Srbija nema zaključen UIDO, odnosno UUSO, ili ne obezbedi odgovarajuće dokaze o rezidentstvu pre isplate prihoda, na njegov prihod obračunavaju se porez i doprinosi kao za rezidenta.

Ako je primalac prihoda nerezident – penzioner doprinos za PIO se plaća bez obzira na državu rezidentstva za prihode za koje je propisano plaćanje ovog doprinosa za rezidente, dok se doprinos za ZDR plaća samo u slučaju da sa državom rezidentstva Republika Srbija nema zaključen UUSO.

Za prihode iz radnog odnosa koje ostvari zaposleni (fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca) isplatilac prihoda je poslodavac, koji u skladu sa članom 5. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS“, br.24/05…32/13) može biti domaće, odnosno strano pravno ili fizičko lice koje zapošljava, odnosno radno angažuje jedno ili više lica. Dakle, za prihode iz radnog odnosa, isplatilac prihoda, odnosno poreski platac može biti domaće ili strano: pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice.

Za prihode van radnog odnosa fizičkog lica isplatilac prihoda može biti pravno lice ili preduzetnik.

Pojedinačnu poresku prijavu isplatilac prihoda (poreski obveznik ili poreski platac) na koje se plaća porez po odbitku (u daljem tekstu: isplatilac prihoda) podnosi pre isplate prihoda.

Banke koje isplaćuju, odnosno pripisuju kamatu svojim štedišama – fizičkim licima, su izuzetak od ovog pravila, jer zbog posebnih pravila propisanih za bankarsko poslovanje koja moraju da poštuju mogu biti u obavezi da kamatu isplate pre nego što su u mogućnosti da podnesu pojedinačnu poresku prijavu. U ovim slučajevima, obaveza banke je:

 •  da obračuna i plati porez po odbitku u momentu isplate kamate, uključujući i pripisivanje kamate, odnosno da plati obračunati porez najkasnije prvog narednog dana kada radi platni promet ako u momentu isplate kamate, uključujući i pripisivanje kamate, platni promet nije radio
 • da pojedinačnu poresku prijavu podnese istog dana kada je isplatila kamatu.

Pored banaka, pravo da poresku prijavu podnesu po isplati prihoda imaju i isplatioci prihoda koji fizičkim licima vrše isplate u gotovini za otkup dobra (poljoprivrednih i drugih proizvoda) i to u momentu preuzimanja ovih dobara, a u skladu sa Pravilnikom o o načinu utvrđivanja, plaćanja i podnošenja poreske prijave za porez po odbitku na druge prihode fizičkih lica po osnovu prodaje dobara kada se isplata prihoda vrši u gotovom novcu u momentu predaje dobara („Sl. glasnik RS“, br. 118/2013). U ovom slučaju pojedinačna poreska prijava predaje se najkasnije prvog narednog dana od dana isplate prihoda i predaje dobara kada radi platni promet.

Isplatilac prihoda dužan je da za svakog obveznika i za svaki pojedinačno isplaćeni prihod obustavi i uplati porez po odbitku na propisani račun u skladu sa propisima koji važe na dan isplate prihoda.

Ako su se od datuma podnošenja pojedinačne poreske prijave do datuma isplate prihoda ovi propisi promenili, isplatilac prihoda dužan je da podnese izmenjenu pojedinačnu poresku prijavu. Ovu obavezu isplatilac prihoda može izvršiti i pre i posle isplate prihoda na koje se plaća porez po odbitku.

Na primer, isplatilac prihoda je 10. 04. 2014. godine podneo pojedinačnu poresku prijavu u kojoj je iskazao poresku stopu od 10%, a kao datum plaćanja naveo 30.04.2014. godine. Ako se nakon podnošenja pojedinačne poreske prijave, a pre plaćanja prihoda, promeni stopa poreza, isplatilac prihoda treba da podnese izmenjenu pojedinačnu poresku prijavu i porez obračuna po stopi koja je važeća na dan plaćanja prihoda. Ako je poreska stopa povećana, isplatilac prihoda obavezan je da podnese izmenjenu prijavu. Ako je poreska stopa smanjena, isplatilac prihoda ima pravo da podnese izmenjenu prijavu. Ili, drugi primer, isplatilac prihoda je

31.01.2014. godine podneo opštu prijavu za isplatu zarada i opredelio datum plaćanja

05.02.2014. godine. Nakon podnošenja pojedinačne poreske prijave, a pre isplate prihoda, izmenjen je neoporezivi iznos iz člana 15a stav 2. Zakona. Isplatilac prihoda treba da podnese izmenjenu pojedinačnu poresku prijavu u kojoj će obračun obaveza uskladiti sa promenom neoporezivog iznosa. Kao i u pretodnom primeru, ako je iznos poreskog oslobođenja smanjen, isplatilac prihoda obavezan je da podnese izmenjenu prijavu, a ako je povećan isplatilac prihoda ima pravo da podnese izmenjenu prijavu. U oba slučaja, u izmenjenoj poreskoj prijavi koristi se iznos poreskog oslobođenja koji važi u momentu nastanka obaveze, odnosno u momentu isplate prihoda na koji se obračunava i plaća porez po odbitku. Ovo je u skladu sa odredbom člana 2. stav 3. Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice („Sl. glasnik RS“, broj 115/13) koja, između ostalog, propisuje da se iznos zarade kod poslodavca, odnosno naknade zarade kod drugog isplatioca umanjuje za neoporezivi iznos koji važi u momentu isplate zarade, odnosno naknade zarade.

Poseban slučaj javlja se kada poslodavac isplaćuje zaradu u delovima, a delovi se isplaćuju u različitim mesecima (npr. prvi deo isplaćuje polovinom meseca za taj mesec, a drugi deo, odnosno konačni obračun polovinom narednog meseca). Tada se može desiti da najniža, odnosno najviša mesečna osnovica doprinosa primenjene u obračunu prvog i drugog (konačnog) dela zarade ne budu jednake. Ako dođe do povećanja najniže, odnosno najviše mesečne osnovice doprinosa, za sve zaposlene na čije zarade, odnosno naknade zarada se ove granične osnovice primenjuju, u prijavi koja se podnosi za konačnu isplatu zarade potrebno je izvršiti obračun iznosa doprinosa koji je potrebno doplatiti. Ako dođe do smanjivanja najniže, odnosno najviše osnovice doprinosa u prijavi koja se podnosi za konačnu isplatu zarade iskazuje se nula (0) kao obaveza za doprinose, a isplatilac prihoda ima pravo da podnese zahtev za povrat više plaćenog doprinosa u skladu sa odredbama ZPPPA.

Način i postupak podnošenja i evidentiranja, sadržina pojedinačne poreske prijave za isplate prihoda fizičkim licima uređen je Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku (“Sl. glasnik RS“, br. 74/13 i 118/13 – u daljem tekstu: Pravilnik). Ovim Pravilnikom uređeno je da se pojedinačna poreska prijava podnosi na obrazcu PPP-PD. Dodatno, u slučaju isplate fizičkim licima za predata dobara kada se isplata prihoda vrši u gotovom novcu u momentu predaje dobara, podnošenje pojedinačne poreske prijave na obrazcu PPP-PD uređeno je Pravilnikom o načinu utvrđivanja, plaćanja i podnošenja poreske prijave poreske prijave za porez po odbitku na druge prihode fizičkih lica po osnovu prodaje dobara kada se isplata prihoda vrši u gotovom novcu u momentu predaje dobara (“Sl. glasnik RS“, br.118/13).

             Ovo uputstvo sastoji se iz tri dela.

U prvom delu dato je objašnjenje vrsta, načina popunjavanja i podnošenja pojedinačne poreske prijave na obrascu PPP-PD, obaveza banke kao posrednika u platnom prometu, kao i kada se podnosi pojedinačna poreska prijava po službenoj dužnosti.

Drugi i treći deo sadrže opise oznaka vrsti prihoda iz i van radnog odnosa koji objašnjavaju obračun poreza i doprinosa za svaku oznaku vrste prihoda, kao i primere popunjavanja podataka u obrazac PPP PD u poljima 3.6 – 3.17

Konačno, u prilogu ovog uputstva dat je i pregled visina stope poreza na zarade, stopa doprinosa i neoporezivih iznosa važećih u periodu od 1. januara 2008.

godine do 31. decembra 2013. godine.

DEO PRVI

VRSTE, NAČIN POPUNJAVANJA I PODNOŠENJA POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE

 

1. Vrste pojedinačne poreske prijave

Vrste pojedinačne poreske prijave (u daljem tekstu: prijava) su:

 1. opšta prijava
 2. prijava po službenoj dužnosti
 3. prijava po članu 182b ZPPPA
 4. prijava po nalazu kontrole
 5. prijava po odluci suda

Opšta prijava je prijava koja se podnosi pre svake isplate prihoda na koji se obračunavaju i plaćaju:

1)                 porez po odbitku, za isplate prihoda od 01.03.2014. godine pa nadalje, i

2)                 doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, kada se ti doprinosi plaćaju bez isplate zarade, koji dospevaju za plaćanje od 31.03.2014. godine pa nadalje.

Kao što je već rečeno, izuzetak od pravila da se prijava podnosi pre isplate prihoda javlja se kada banka isplaćuje, odnosno pripisuje kamatu svojim štedišama – fizičkim licima, kao i u slučaju plaćanja prihoda fizičkim licima za predata dobara kada se isplata vrši u gotovom novcu u momentu predaje tih dobara.

Ako isplatilac prihoda u određenom obračunskom periodu isplaćuje zaradu u delovima (npr: isplata prvog dela zarade za obračunski period, isplata konačnog dela zarade za obračunski period), opštu prijavu podnosi za svaki deo zarade, pri čemu u prijavi iskazuje podatke o bruto prihodu, osnovici, obračunatom porezu i doprinosima samo za taj deo zarade, dakle ne kumulira podatke koji se odnose na ranije isplaćene delove zarade za određeni obračunski period.

Isplatilac prihoda nije ograničen brojem prijava koje podnosi za određeni obračunski period. Drugim rečima, isplatilac prihoda za istog zaposlenog, za isti obračunski period, može podneti više pojedinačnih poreskih prijava za isplatu zarade, više prijava za isplatu naknade zarade, za isplatu prihoda van radnog odnosa i sl. Takođe, isplatilac prihoda može u jednoj pojedinačnoj poreskoj prijavi iskazati i zarade za sve svoje zaposlene i prihode van radnog odnosa za sva lica koje namerava da isplati istog datuma, a može da prihode koje namerava da isplati istog datuma iskaže u više pojedinačnih prijava ako mu više odgovara da ih grupiše po vrstama prihoda, odnosno primaoca prihoda.

Prijava po službenoj dužnosti je prijava koju podnosi Poreska uprava umesto isplatioca prihoda – poslodavca ako on propusti da je podnese u roku propisanom zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec). Ova prijava je po svim svojim osobinama opšta prijava, ali je posebno označena zbog toga što je podnosi Poreska uprava umesto isplatioca prihoda koji je propustio da to učini i time prekršio poreske propise.

Poreska prijava po članu 182b ZPPPA je prijava koju podnosi isplatilac prihoda koji samoprijavljuje dugovani iznos poreza uvećan za obračunatu kamatu, a za koji nije podneo poresku prijavu. Ova prijava se može podneti:

–                     za poreze po odbitku koji su dospeli za plaćanje do 28. 02. 2014. godine za koje nisu podnete propisane poreske prijave i

–                     za poreze po odbitku koji su dospeli za plaćanje od 01.03.2014. godine pa nadalje, a za koje u propisanom roku nisu podnete poreske prijave.

Poreska prijava po članu 182b ZPPPA podnosi se za svaki datum na koji je izvršena isplata prihoda na koji se plaća porez po odbitku, a za koju nije podneta poreska prijava.

Prijava po nalazu kontrole je prijava koju podnosi isplatilac prihoda kod kojeg je u postupku poreske kontrole utvrđeno da nije primenio, ili nije pravilno primenio propise prilikom utvrđivanja poreza po odbitku, pa mu se rešenjem nalaže podnošenje prijave posebno za svaki datum isplate prihoda na koje se plaćaju porezi po odbitku za koje je rešenjem utvrđena obaveza.

Prijava po odluci suda je prijava koju podnosi isplatilac prihoda za prihode fizičkim licima koji se isplaćuju na osnovu pravosnažne sudske presude. Prijava se podnosi za svaki obračunski period za koji je naložena isplata prihoda na koji se obračunavaju porez i doprinosi po odbitku.

2. Način popunjavanja obrasca PPP-PD

Obrazac PPP-PD se sastoji od tri dela, i to:

 1. Podaci o prijavi
 2. Podaci o poslodavcu/isplatiocu prihoda
 3. Podaci o prihodima/fizičkim licima i vrstama prihoda

2.1. Podaci o prijavi

Podaci koji se upisuju u obrazac PPP-PD, deo 1 – Podaci o prijavi,obuhvataju sledeća polja:

1.1 – Vrsta prijave

1.2 – obračunski period

1.3 – Datum nastanka poreske obaveze

1.4 – Datum plaćanja

1.5 – Izmena prijave

1.5a – Identifikacioni broj prijave

1.6 – Po nalazu kontrole/odluci suda

1.6a – Osnov

1.7 – Najniža osnovica doprinosa

U polje 1.1 – Vrsta prijave upisuje se jedna od oznaka vrste prijave i to:

Vrsta prijave

Oznaka

Opšta prijava

1

Prijava po službenoj dužnosti

2

Prijava po članu 182b ZPPPA

3

Prijava po nalazu kontrole

4

Prijava po odluci suda

5

Polje 1.2 – obračunski period, popunjava se ako poreska prijava sadrži podatke o:

–                     zaradama, odnosno naknadama zarada,

–                     doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji se isplaćuju bez isplate zarade,

–                     prihodima van radnog odnosa na koje se plaćaju i propisani doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Kod isplate zarade, odnosno naknade zarade, kao i doprinosa koji se plaćaju na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa bez isplate zarade, upisuje se mesec i godina za koji se vrši isplata ovih prihoda. Kod isplate prihoda van radnog odnosa na koji se plaćaju doprinosi, u ovo polje se upisuje mesec i godina planiranog datuma plaćanja.

Ako se isplaćuje konačna zarada, odnosno konačna naknada zarade, pored meseca i godine koji označavaju obračunski period upisuje se i oznaka “K“.

Na primer, ako se prijava podnosi za isplatu konačnog iznosa zarade za april 2014. godine u ovo polje se unosi: 04 2014 K, nezavisno od toga da li se pored zarade prijavljuje i isplata prihoda van radnog odnosa.

Za isti obračunski period isplatilac prihoda može podneti više pojedinačnih poreskih prijava sa oznakom “K“. Na primer, isplatilac prihoda podnosi pojedinačnu poresku prijavu sa oznakom “K“ za konačnu isplatu zarade za zaposlene koji su ceo obračunski period radili, a drugu pojedinačnu poresku prijavu sa oznakom “K“ za konačnu isplatu zarade za zaposlene koji su u obračunskom periodu bili na bolovanju preko 30 dana.

Ako se posle isplate zarade ili naknade zarade za koju je podneta pojedinačna poreska prijava sa oznakom “K“, u istom obračunskom periodu vrši isplata bonusa, regresa ili drugog prihoda koji nije neposredno vezan za vreme provedeno na radu kod isplatioca prihoda, isplatilac prihoda podnosi pojedinačnu poresku prijavu, u kojoj u polju 1.2 može upisati isti obračunski period za koji je prethodno podneo prijavu sa oznakom “K“, ali u novoj prijavi za isti obračunski period ne iskazuje podatke u poljima 3.7 – Broj dana, 3.8 – Broj sati i 3.8a – Fond sati.

Polje 1.3 – Datum nastanka poreske obaveze, popunjava se kada su prihodi na koje se plaća porez po odbitku dospeli pre podnošenja prijave. To znači da se ovo polje popunjava:

–                     u prijavi po službenoj dužnosti kada se kao datum nastanka poreske obaveze navodi poslednji dan u mesecu koji sledi mesecu u kojem nije isplaćena zarada;

–                     u prijavi po članu 182b ZPPPA i prijavi po nalazu kontrole, kada se kao datum nastanka poreske obaveze navodi datum isplate prihoda na koji se plaća porez po odbitku.

Na primer, ako je zarada isplaćena 02. decembra 2013. godine, a obveznik u maju

2014. godine podnese prijavu po članu 182b ZPPPA kao datum nastanka poreske obaveze navodi se 02.12.2013.

Ovo polje se ne popunjava u opštoj prijavi, kao ni u prijavi po odluci suda jer se obe ove prijave podnose pre isplate prihoda.

Polje 1.4 – Datum plaćanja se popunjava kod svih vrsta pojedinačnih poreskih prijava, osim kod poreske prijave po službenoj dužnosti.

U ovo polje unosi se datum kada je planirana isplata prihoda u slučaju podnošenja opšte prijave, odnosno izmirenje nastale obaveze u slučajevima podnošenja prijave po članu 182b ZPPPA, prijave po nalazu kontrole i prijave po odluci suda. Isplatilac prihoda može iskazani iznos poreske obaveze uplatiti u celosti ili u delovima i pre navedenog datuma plaćanja, a najkasnije na navedeni dan plaćanja. Prvi sledeći dan od navedenog dana plaćanja Poreska uprava obračunava kamate na neplaćeni deo iskazane poreske obaveze po konkretnoj poreskoj prijavi.

Sa stanovišta poreskih propisa, isplatilac prihoda može prvo platiti iskazanu obavezu za porez po odbitku, a zatim isplatiti prihode primaocima prihoda, a ako je porez po odbitku plaćen najkasnije na iskazani datum plaćanja, ne postoji obaveza plaćanja kamate.

Ako, međutim, isplatilac prihoda isplati neto prihode iskazane u poreskoj prijavi ranijeg dana nego što je platio pripadajući porez po odbitku, isplatom neto prihoda nastala je poreska obaveza nezavisno od toga da li je obaveza za porez po odbitku plaćena pre ili na datum plaćanja naveden u toj prijavi. U ovom slučaju, isplatilac prihoda dužan je da podnese izmenjenu poresku prijavu u kojoj će kao datum nastanka poreske obaveze navesti dan plaćanja neto prihoda, obračunati kamatu od dana plaćanja neto prihoda do dana koji je u izmenjenoj poreskoj prijavi opredeljen kao datum plaćanja.

Datum plaćanja iskazan u pojedinačnoj poreskoj prijavi, koja se u smislu člana 41. stav 6. ZPPPA smatra podnetom, isplatilac prihoda može menjati podnošenjem izmenjene pojedinačne poreske prijave, sve do datuma iskazanog u polju 1.4 – Datum plaćanja u prvobitno podnetoj poreskoj prijavi. Na primer, ako je u prvobitno podnetoj poreskoj prijavi u polju 1.4 – Datum plaćanja naveden 20.01.2014. godine, poreski obveznik sve do 19.01.2014. godine može podneti izmenjenu pojedinačnu poresku prijavu, kojom će promeniti datum plaćanja navodeći bilo koji drugi planirani dan.

Izuzetno, Banka kao isplatilac prihoda od kapitala po osnovu kamate, u opštoj prijavi u kojoj iskazuje prihode samo po ovom osnovu, u polje 1.4 – Datum plaćanja upisuje datum plaćanja pripadajućih poreza po odbitku, koji najkasnije može biti prvi radni dan kada radi platni promet, ako u momentu isplate kamate, odnosno pripisivanja kamate platni promet nije radio.

Polje 1.5 – Izmena prijave popunjava se ako se podnosi prijava kojom se menja prvobitno podneta prijave, kada se u ovo polje unosi jedna od sledećih oznaka:

Vrsta izmene

Oznaka

Izmenjena pojedinačna poreska prijava u skladu sa članom 40. ZPPPA

1

Izmena pojedinačne poreske prijave po nalazu kontrole

2

Izmena pojedinačne poreske prijave po odluci suda

3

Polje 1.5a – Identifikacioni broj prijave U ovo polje se uvek upisuje identifikacioni broj prijave koja se menja.

Polje 1.6 – Po nalazu kontrole/odluci suda U ovo polje se upisuje:

–          broj rešenja poreske kontrole, ako je u polju 1.1 vrsta prijave navedena oznaka 4 i/ili u polju 1.5 – izmena prijave navedena oznaka 2;

–          broj odluke suda, ako je u polju 1.1 – vrsta prijave navedena oznaka 5 i/ili u polju 1.5 – izmena prijave navedena oznaka 3. U ostalim slučajevima ovo polje se ne popunjava.

Polje 1.6a – Osnov – oznaka rešenja

Ovo polje se popunjava samo kada su doneta rešenja u postupku po žalbi/tužbi i to na sledeći način:

–          kada je rešenje doneto u postupku po žalbi u prvom stepenu navodi se oznaka 1;

–          kada je rešenje doneto u postupku po žalbi u drugom stepenu – oznaka 2; –       kada je rešenje doneto na osnovu odluke Upravnog suda – oznaka 3.

           

Objašnjenje načina popunjavanja polja od 1.1. do 1.6a  u slučaju izmene prijave

 

Izmenjena pojedinačna poreska prijava u skladu sa članom 40. ZPPPA (oznaka 1)

Kada se podnosi izmenjena prijava odgovarajuća polja se popunjavaju kako sledi.

U polje 1.1 Vrsta prijave – upisuje se oznaka i to:

–  oznaka 1 – kada se izmenjenom menja opšta prijava

–  oznaka 2 – kada se menja pojedinačna poreska prijava podneta po službenoj dužnosti

–  oznaka 3 – kada se menja pojedinačna poreska prijava po članu 182b ZPPPA

U polje 1.5Izmena prijave – upusuje se oznaka 1 – Izmenjena pojedinačna poreska prijava u skladu sa članom 40 ZPPPA.

U polje 1.5a Identifikacioni broj prijave – navodi se identifikacioni broj prijave koja se menja.

Polje 1.6 – po nalazu kontrole/odluci suda i polje 1.6a – osnov se ne popunjavaju.

U polje 2.2 – Poreski identifikacioni broj (PIB ili JMBG) u izmenjenoj poreskoj prijavi se upisuje PIB ili JMBG iz poreske prijave koja se menja.

Svi ostali podaci koje sadrži prvobitno podneta poreska prijava mogu biti promenjeni, s tim što se u izmenjenoj prijavi ne mogu navoditi primaoci prihoda koji nisu bili navedeni u prijavi koja se menja.

Samo u izmenjenoj poreskoj prijavi kojom se menja prijava po službenoj dužnosti, može se promeniti svaki podatak o primaocima prihoda iz prijave koja se menja, tako da se u izmenjenoj prijavi mogu iskazati obaveze po osnovu doprinosa za primaoce prihoda koji nisu bili navedeni u prijavi koja se menja, kao i izostaviti primaoci prihoda za koje ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja doprinosa na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, a isti su bili navedeni u prijavi po službeoj dužnosti koja se menja.

Na primer, ako su u pojedinačnoj poreskoj prijavi po službenoj dužnosti za zaposleno lice “A“ obračunati doprinosi na najnižu mesečnu osnovicu za ceo obračunski mesec, a zaposleni “A“ u tom obračunskom periodu nije više bio u radnom odnosu kod isplatioca prihoda, u izmenjenoj prijavi isplatilac prihoda neće navoditi zaposlenog “A“. Ili, ako su u prijavi po službenoj dužnosti za zaposleno lice “B“ obračunati doprinosi na najnižu mesečnu osnovicu za ceo obračunski mesec, a zaposleni “B“ je 20. u mesecu prekinuo radni odnos kod isplatioca prihoda, u izmenjenoj prijavi isplatilac prihoda će navesti zaposlenog “B“, ali će izmeniti podatke koji se odnose na broj dana, sati, osnovicu doprinosa i iznose obračunatih doprinosa za PIO, zdravstvo i nezaposlenost.

Ako se u skladu sa zakonom, prijava po službenoj dužnosti menja drugi put, svi podaci koje sadrži prvi put izmenjena prijava mogu biti promenjeni, osim što se se u drugi put izmenjenoj prijavi ne mogu navoditi primaoci prihoda koji nisu bili navedeni u prvi put izmenjenoj prijavi.

Obaveze nastale po osnovu izmenjene poreske prijave se plaćaju po istom broju odobrenja za plaćanje koji je dodeljen prvobitno podnetoj prijavi.

Izmena pojedinačne poreske prijave po nalazu kontrole (oznaka 2)

Izmena poreske prijave po nalazu kontrole ne smatra se izmenjenom poreskom prijavom u smislu člana 40. ZPPPA, već se podnosi u slučaju u kojem je isplatilac prihoda podneo poresku prijavu za plaćanje poreza po odbitku, ali je Poreska uprava u postupku poreske kontrole utvrdila da nije primenio ili nije pravilno primenio propise prilikom utvrđivanja poreza po odbitku, kada rešenjem nalaže podnošenje prijave kojom se menja prvobitno podneta poreska prijava i otklanjaju utvrđene nepravilnosti.

Kada se menja poreska prijava po nalazu kontrole odgovarajuća polja se popunjavaju kako sledi.

U polje 1.1 – Vrsta prijave – upisuje se vrsta prijave koja se menja po nalogu iz rešenja donetog u postupku kontrole.  U polje 1.5Izmena prijave – upisuje se oznaka 2.

  U polje 1.5a – Identifikacioni broj prijave – upisuje se identifikacioni broj prijave koju menja ovom prijavom.

U polje 1.6 – Po nalazu kontrole/odluci suda upisuje se broj rešenja Poreske uprave.

                          U polje 1.6a – Osnov – upisuje se jedna od sledećih oznaka:

–  oznaka 1 – kada je rešenje doneto u postupku po žalbi u prvom stepenu;

–  oznaka 2 – kada je rešenje doneto u postupku po žalbi u drugom stepenu;

–  oznaka 3 – kada je rešenje doneto na osnovu odluke Upravnog suda.

Podaci koji se unose u ostala polja prijave koja se menja po nalazu kontrole, kao i način njihovog popunjavanja vrši se kao kod izmenjene pojedinačne poreske prijave (oznaka 1).

Izmena pojedinačne poreske prijave po odluci suda (oznaka 3)

Izmena pojedinačne poreske prijave po odluci suda se ne smatra izmenjenom poreskom prijavom u smislu člana 40 ZPPPA, već se podnosi u slučaju u kojem se podneta prijava menja na osnovu pravosnažne sudske odluke donete u u parničnom ili drugom sudskom postupku (osim upravnom) kojom se menja neki od podataka sadržanih u podnetoj prijavi.

Kada se po odluci suda menja poreska prijava odgovarajuća polja popunjavaju se kako sledi.

U polje 1.1 – Vrsta prijave upisuje se vrsta prijave koja se menja po pravosnažnoj sudskoj odluci.

U polje 1.5 – Izmena prijave upisuje se oznaka 3.

U polje 1.5a – Identifikacioni broj prijave upisuje se broj prijave koja se menja.

U polje 1.6 – Po nalazu kontrole/odluci suda upisuje se broj sudske odluke.

Polje 1.6a osnov – ne popunjava se.

Podaci koji se unose u ostala polja prijave koja se menja po odluci suda, kao i način njihovog popunjavanja vrši se kao kod izmenjene pojedinačne poreske prijave (oznaka 1).

Dodatne napomene

Isplatilac prihoda koji je za određeni obračunski period podneo pojedinačnu poresku prijavu za isplatu dela zarade i/ili naknade zarade, a potom kod podnošenja poreske prijave za konačan obračun zarade i/ili naknade zarade za isti obračunski period, utvrdio da je u prijavi za isplatu dela zarade i/ili naknade zarade omaškom izostavio nekog od zaposlenih, ne podnosi izmenjenu poresku prijavu, već podnosi novu opštu prijavu u kojoj iskazuje podatke o zaradi i/ili naknadi zarade koju je taj zaposleni ostvario u obračunskom periodu, pod uslovom da mu zarada i/ili naknada zarade nisu isplaćeni.

Ako je isplata zarade i/ili naknade zarade izvršena, bez podnošenja poreske prijave, isplatilac prihoda podnosi poresku prijavu u skladu sa članom 182b ZPPPA (vrsta prijave – oznaka 3).

Ako je za obračunski period podneta pojedinačna poreska prijava, a kod isplate konačnog dela zarade za isti obračunski period se ispostavi da je za određene primaoce prihoda isplata dela zarade i/ili naknade zarade bila konačna isplata (npr: zaposleni u toku obračunskog perioda prestao da radi kod isplatioca, ili je proveo na radu kraće vreme od mesec dana u tom obračunskom periodu, i isplata prvog dela u celosti pokriva obavezu poslodavca prema tom zaposlenom za obračunski period) isplatilac prihoda:

–     ne podnosi izmenjenu poresku prijavu, ako su u prijavi za isplatu dela zarade i/ili naknade zarade upisani podaci u polja 3.7 – Broj dana, 3.8 – Broj sati i 3.8a – Fond sati, niti za tog zaposlenog podnosi poresku prijavu za isplatu konačnog dela zarade i/ili naknade zarade.

–     ako u prijavi za isplatu dela zarade i/ili naknade zarade nisu upisani podaci u polja 3.7 – Broj dana, 3.8 – Broj sati i 3.8a – Fond sati, podnosi se izmenjena poreska prijava, kojom se menja prvobitno podneta. U izmenjenoj poreskoj prijavi se za tog zaposlenog upisuju podaci u polja 3.7 – Broj dana, 3.8 – Broj sati i 3.8a – Fond sati, a mogu se menjati i drugi podaci iskazani u prvobitno podnetoj poreskoj prijavi, dok se podaci upisani u prvobitno podnetoj poreskoj prijavi koji se ne menjaju, samo ponovo upisuju u izmenjenu poresku prijavu.

             Polje 1.7 – Najniža osnovica doprinosa 

U ovo polje upisuje se broj primalaca zarade navedenih u prijavi za koje je poslodavac obračunao doprinose za obavezno socijalno osiguranje na najnižu zakonom propisanu osnovicu.

Ako ni jednom primaocu zarade navedenom u prijavi nisu obračunati doprinosi na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa u polje 1.7 upisuje se 0 (nula).

2.2. Podaci o poslodavcu/isplatiocu prihoda

 

U delu 2. obrasca PPP-PD – popunjavaju se podaci koji se odnose na poslodavca/isplatioca prihoda i to:

2.1 – Tip isplatioca

2.2 – Poreski identifikacioni broj

2.3 – Broj zaposlenih

2.4 – JMBG podnosioca pojedinačne prijave

2.5 – Matični broj

2.6 – Naziv/prezime i ime

2.7 – Sedište/prebivalište

2.8 – Telefon kontakt osobe

2.9 – Ulica i broj

2.10 – Elektronska pošta

U polje 2.1 – Tip isplatioca – upisuje se oznaka tipa isplatioca, prema donjoj tabeli:

Tip isplatioca

Oznaka

Pravno lice koje se ne finasira iz budžeta

1

Pravno lice koje se finansira iz budžeta

2

Predstavništvo, odnosno ogranak pravnog lica

3

Preduzetnik

4

Fizičko lice

5

Vojska Republike Srbije

6

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva

7

U polje 2.2 – Poreski identifikacioni broj – isplatilac prihoda oznake 1, 2, 3, 4 i 6 upisuje PIB, isplatilac prihoda oznake 5 i 7 upisuje JMBG.

U polju 2.3 – Broj zaposlenih – upisuje se broj zaposlenih kod poslodavca na poslenji dan obračunskog perioda za koji se podnosi prijava za konačnu isplatu zarade, bez obzira da li se u njoj navode podaci o isplati konačne zarade za sve zaposlene i da li u njoj ima i podataka o isplatama prihoda koji nisu zarada.

Pod zaposlenim licem se smatra lice koje je sa poslodavcem zaključilo ugovor o radu na osnovu kojeg je zasnovalo radni odnos na određeno ili neodređeno vreme. Primaoci ugovorene naknade od obavljanja privremenih ili povremenih poslova na osnovu zaključenog ugovora, kao i primaoci prihoda van radnog odnosa se ne upisuju u ukupan broj zaposlenih u polju 2.3. U ukupan broj zaposlenih se ne računaju ni zaposleni kojima staž osiguranja miruje (npr. lice na neplaćenom odsustvu zbog boravka u inostranstvu sa supružnikom, lice upućeno kod drugog poslodavca radi obavljanja određenih poslova u određenom vremenskom periodu i dr.).

U polje 2.4 – JMBG podnosioca pojedinačne prijave upisuje se JMBG podnosioca pojedinačne poreske prijave. Podnosilac prijave, osim prijave po službenoj dužnosti, može biti zakonski zastupnik isplatioca prihoda ili lice koje je zakonski zastupnik isplatioca prihoda ovlastio za podnošenje poreske prijave.

U polje 2.5 – Matični broj – unosi se matični broj poslodavca/isplatioca prihoda koje je dodelila Agencija za privredne registre.

U polje 2.6 – Naziv/prezime i ime – unosi se naziv, odnosno prezime i ime poslodavca/isplatioca prihoda.

U polje 2.7 – Sedište/prebivalište – unosi se šifra opštine sedišta/ prebivališta poslodavca/isplatioca prihoda, koja je utvrđena pravilnikom kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda.

U polje 2.8 – Telefon kontakt osobe – unosi se broj telefona osobe koja je kod isplatioca prihoda zadužena za prijem podataka o pojedinačnim poreskim prijavama.

 

U polje 2.9 – Ulica i broj – unosi se adresa isplatioca prihoda.

 

U polje 2.10 – Elektronska pošta – unosi se elektronska adresa na koju se dostavljaju obaveštenja podnosiocu prijave o pojedinačnim poreskim prijavama.

 

Podaci u polju 2.1, 2.2, 2.4 i polju 2.10 su obavezni podaci i nenavođenje bilo kojeg od obaveznih podataka ili pogrešno navođenje čini podnetu pojedinačnu poresku prijavu formalno neispravnom, odnosno netačnom.

 

Primer popunjavanja podataka o prijavi i podataka o poslodavcu/isplatiocu prihoda

Isplatilac prihoda – pravno lice koje se ne finansira iz budžeta podnosi opštu prijavu za isplatu zarade za april 2014. godine, sa planiranim datumom plaćanja 10.05.2014. godine. Radno vreme isplatioca prihoda je pet radnih dana u nedelji (od ponedeljka do petka) po 8 sati uz neradne dane u subotu i nedelju, u ukupnom iznosu od 176 redovnih radnih sati. Za dva zaposlena je obračunao doprinose za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa. Obrazac PPP-PD, popunjava se na način prikazan u narednoj tabeli.

Broj polja

Naziz polja

Podatak koji se unosi

1.1

Vrsta prijave

1

1.2

obračunski period

04.2014.K

1.3

Datum nastanka poreske obaveze

Ne popunjava se

1.4

Datum plaćanja

10.05.2014.

1.5

Izmena prijave

Ne popunjava se

1.6

Po nalazu kontrole/ odluci suda

Ne popunjava se

1.7

Najniža osnovica

2

2.1

Tip isplatioca

1

2.2

PIB/JMBG

101223232

2.3

Broj zaposlenih

15

2.4

JMBG podnosioca pojedinačne poreske prijave

3010969175308

2.5

Matični broj

111222333

2.6

Naziv/prezime i ime

“Perspektiva“ d.o.o. Beograd

2.7

Sedište/prebivalište

013

2.8

Telefon kontakt osobe

011 2345 567

2.9

Ulica i broj

Bulevar platana 21

2.10

Elektronska pošta

Office@pers.co.rs

            

 

2.3. Podaci o primaocima prihoda/fizičkim licima i vrstama prihoda

U delu 3. obrasca PPP-PD – Podaci o primaocima/fizičkim licima i vrstama prihoda upisuju se sledeći podaci:

3.1 – R.B.

3.2 – V.I.

3.3 – Podatak za identifikaciju lica

3.4 – Prezime

3.4a – Ime

3.5 – Prebivalište

3.6 – Šifra vrste prihoda

3.7 – Broj dana

3.8 – Broj sati

3.8a – Fond sati

3.9 – Bruto prihod

3.10 – Osnovica za porez

3.11 – Porez

3.12 – Osnovica za doprinose

3.13 – PIO

3.14 – Zdravstvo

3.15 – Nezaposlenost

3.16 – Beneficirani PIO

3.17 – MFP za obračun

U polje 3.1 – R.B. – upisuje se redni broj za svaku vrstu prihoda svakog primaoca prihoda. To znači da se primalac prihoda kojem se vrši isplata više različitih vrsta prihoda (označenih različitim šiframa) navodi pod posebnim rednim brojem za svaku vrstu (šifru) prihoda, odnosno, u prijavi se javlja onoliko puta, koliko prima različitih vrsti (šifri) prihoda.

U polje 3.2 – V.I. – upisuje se oznaka vrste identifikatora za svakog primaoca prihoda i to:

Vrsta identifikatora

Oznaka

JMBG

1

Izbeglička legitimacija

2

Pasoš

3

Posebna oznaka za slučajeve odobrene od PU

4

Ostalo

9

U polje 3.3 – Podatak za identifikaciju lica – unosi se odgovarajući identifikator (JMBG, broj izbegličke legitimacije, broj pasoša, posebna oznaka).

Ako se isplata zarade, naknade zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove vrši nerezidentu koji u Republici Srbiji ima privremeni boravak, u polje 3.2 upisuje se oznaka 1, a u polje 3.3 upisuje se privremeni JMBG (tzv. evidencioni broj za strance).

Ako se u PPP-PD unese JMBG primaoca prihoda za koji se u kontroli prijave utvrdi da nije ispravan, PPP-PD će biti neispravna.

             U polje 3.4 – Prezime – unosi se prezime primaoca prihoda, a u polje 3.4a – Ime

unosi se ime primaoca prihoda.

 

 U polje 3.5 – Prebivalište – upisuje se šifra opštine prebivališta, odnosno boravišta primaoca prihoda. Šifra opštine propisana je pravilnikom kojim se uređuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda.

Ako se vrši isplata prihoda nerezidentu koji ima prijavljeno privremeno boravište u Republici Srbiji, upisuje se šifra opštine privremenog boravišta, a ako nerezident nema ni prebivalište ni privremeno boravište, upisuje se šifra opštine sedišta isplatioca prihoda.

             U polje 3.6 Šifra prihoda – unosi se odgovarajuća šifra prihoda.

 

Objašnjenje strukture i značenja šifre prihoda

 

Šifra prihoda predstavlja oznaku koja omogućava automatsko prepoznavanje vrste prihoda koji se namerava isplatiti sa svim osobinama koje ta vrsta prihoda može imati (olakšice, beneficirani staž osiguranja i slično) čime određuje i način obračuna obaveza (poreza i/ili doprinosa) kao i raspodelu javnih prihoda odgovarajućim korisnicima (budžet Republike/jedinice lokalne samouprave, OOSO).

Šifra prihoda se sastoji od devet cifara koje se radi objašnjenja značenja mogu u opštem slučaju predstaviti na sledeći način:

V PP OVP OL B

Cifra V – označava verziju Kataloga vrste prihoda (u daljem tekstu: Katalog) koja se označava cifrom 1. Katalog vrste prihoda je sastavni deo Pravilnika.

Cifre PP – označavaju vrstu primaoca prihoda i predstavlja jednu od sledećih oznaka vrste primaoca prihoda:

Oznaka

Vrsta primaoca

01

Zaposleni

02

Osnivač/član privrednog društva zaposlen u tom privrednom društvu

03

Lice osigurano po osnovu samostalne delatnosti, uključujući i samostalne umetnike

04

Lice osigurano po osnovu poljoprivredne delatnosti

05

Lice koje nije osigurano po drugom osnovu

06

Nerezident

07

Invalidno lice

08

Vojni osiguranik

09

Penzioner po osnovu zaposlenosti

10

Penzioner po osnovu samostalne delatnosti

11

Lice kome se isplaćuju prihodi van radnog odnosa na koje se ne obračunavaju i ne plaćuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

12

Vojni penzioner

13

Poljoprivredni penzioner

Za sve prihode na koje se pored poreza obračunavaju i plaćaju i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje potrebno je, u šifri vrste prihoda, tačno da se navede oznaka vrste primaoca prihoda, kako bi Poreska uprava mogla pravilno da rasporedi doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju na različite uplatne račune, zavisno od vrste osiguranika, odnosno primaoca prihoda.

Kod isplate zarade, naknade zarade i ugovorene naknade za privremene i povremene poslove nerezidentu koji u Republici Srbiji ima privremeni boravak, kod formiranja šifre vrste prihoda upisuje se oznaka primaoca

(01).

Kod isplate zarade nerezidentu šifra vrste prihoda bi bila 1 01 101 00 0 ili 1 01 102 00 0 – nerezident nema pravo na poreske olakšice, odnosno subvencije.

Kod isplate zarade:

–          zaposlenom koji je navršio 65 godina života i nastavio da radi upisuje se oznaka 01;

–          penzioneru po osnovu zaposlenja, kome je prioritetni osnov osiguranja zarada ili penzija upisuje se oznaka 09;

–          penzioneru samostalnih delatnosti upisuje se oznaka 10;

–          vojnom penzioneru oznaka 12;

–          poljoprivrednom penzioneru oznaka 13;

Kod isplate prihoda na koje se ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (npr: prihodi od kapitala) ovaj podatak se popunjava tako što se za nerezidenta upisuje oznaka 06, a za rezidenta oznaka 11.

 

Cifre OVP predstavljaju oznaku vrste prihoda iz Kataloga; na primer, zarada ima oznaku 101.

 

Cifre OL označavaju da li poslodavac za određeno zaposleno lice koristi neku od olakšica propisanih Zakonom o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS“, br. 24/01, …, 48/13 ) i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS“, br. 84/04,…,47/13) odnosno subvenciju za zapošljavanje po Uredbi o podsticanju zapošljavanja (“Sl.

glasnik RS, br. 32/11 i 34/11 – u daljem tekstu: Uredba) ili ne, i to:

Oznaka

Opis

00

Bez poreske olakšice/subvencije

01

Poreska olakšica za zapošljavanje pripravnika mlađeg od 30 godina

02

Poreska olakšica za zapošljavanje lica mlađeg od 30 godina

03

Poreska olakšica za zapošljavanje lica sa invaliditetom

04

Poreska olakšica za zapošljavanje lica starijeg od 45 godina a mlađeg od 50 godina

05

Poreska olakšica za zapošljavanje lica starijeg od 50 godina

06

Subvencija za zapošljavanje lica mlađeg od 30 godina ili starijeg od 45 godina po Uredbi

07

Subvencija za zapošljavanje lica starijeg od 30 godina a mlađeg od 45 godina po Uredbi

 

Cifra B označava da li se radi o primanju zaposlenog kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem ili ne, i to:

0

Bez beneficiranog staža

1

Beneficirani staž – efektivnih 12 meseci rada računa kao 14 meseci staža osiguranja

2

Beneficirani staž – efektivnih 12 meseci rada računa kao 15 meseci staža osiguranja

3

Beneficirani staž – efektivnih 12 meseci rada računa kao 16 meseci staža osiguranja

4

Beneficirani staž – efektivnih 12 meseci rada računa kao 18 meseci staža osiguranja

Primer formiranja šifre prihoda

Isplatilac prihoda podnosi pojedinačnu poresku prijavu za zaposlenog koji radi sa beneficiranim stažom 12/14. Za zaposlenog ne koristi poresku olakšicu/subvenciju za zapošljavanje.

Isplatilac prihoda formira šifru na način prikazan u narednoj tabeli.

1

Prva verzija Kataloga vrste prihoda (u slučaju promene PU će obavestiti obveznike o promeni ovog broja, ali za sada prvi broj šifre je 1)

01

Primalac prihoda – zaposleni

101

Oznaka vrste prihoda iz Kataloga – zarada zaposlenog.

00

Oznaka koja pokazuje da za konkretnog primaoca poslodavac ne koristi olakšicu/subvenciju za zapošljavanje

1

Oznaka koja pokazuje da se zaposlenom staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/14

Dakle, puna šifra prihoda, za konkretni slučaj je 1 01 101 00 1.

U polje 3.7 Broj dana – upisuje se broj kalendarskih dana koje je primalac prihoda proveo na radu, bolovanju ili sl., uključujući i dane vikenda. Podaci u polju

3.7 – Broj dana se upisuju kao ceo broj (bez decimala).

U polje 3.8 – Broj sati – upisuje se broj sati koje je primalac prihoda proveo na radu, bolovanju ili sl. u obračunskom periodu (za rad uključujući i godišnji odmor, državni i/ili verski praznik).

U polje 3.8. se ne upisuju radni sati za prekovremeni rad, ni za rad noću i rad u smenama, jer zaposleni za ovaj rad ostvaruje pravo na uvećanu zaradu, koja sa osnovnom zaradom i delom zarade za radni učinak čini zaradu za obavljeni rad i vreme provedeno na radu. Tako, na primer, za zaposlenog koji je u obračunskom periodu ostvario fond sati od 176, a imao je i 5 sati prekovremenog rada u polje 3.8 – Radni sati upisuje 176 sati.

Broj sati koje je primalac prihoda proveo na radu, odnosno bolovanju ne može biti veći od ukupnog mesečnog fonda sati koji je naveden u polju 3.8a.

3.8a – Fond sati – isplatilac prihoda upisuje ukupan mesečni fond sati za mesec za koji se vrši isplata zarade, odnosno naknade zarade, upisan u polju 1.2 – obračunski period.

U ukupan fond mesečnih sati računaju se radni dani, kao i dani državnih i verskih praznika koji padaju u radne dane. Na primer, ako isplatilac prihoda ima raspored radnog vremena – pet radnih dana u nedelji (od ponedeljka do petka) po 8 sati, a subota i nedelja su neradni dani. Ukupan fond mesečnih sati za maj 2014. se računa po 8 sati za sve dane od ponedeljka do petka, u periodu od 01.05. do 31.05.2014. godine, bez obzira na činjenicu da je neki od tih dana (npr. 1. i 2. maj, petak, ponedeljak) neradni dan zbog državnog ili verskog praznika.

Podaci u polju 3.8 – Broj sati i polju 3.8a – Fond sati se mogu iskazati sa dva decimalna mesta. Na primer, zaposleni radi sa 40% angažmana na poslovima za koje mesečni fond sati iznosi 176. U polje 3.8 – Broj sati upisuje se 70,40. Obračunska kontrola neoporezivog iznosa se vrši po obračunu 11.000,00 x 70,40/176 = 4.400,00 dinara, a srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa se vrši po obračunu 20.090,00 x 70,40/176 = 8.036,00 dinara.

Podaci u polju 3.7 – Broj dana, polju 3.8 – Broj sati i polju 3.8a – Fond sati se obavezno popunjavaju za konačnu isplatu zarade, odnosno naknade zarade za obračunski period, kao i u sledećim slučajevima:

a) ako se za istog primaoca u obračunskom periodu prijavljuju dva ili više

prihoda u svakoj prijavi koja se podnosi za taj obračunski period i tog primaoca prihoda (prva, druga, konačna isplata) zarade ili naknade zarade;

b) u slučaju isplate dela zarade, odnosno naknade zarade za obračunski period

primaocu prihoda koji:

–          nije radio pun mesec u obračunskom periodu;

–          radi sa nepunim radnim vremenom kod isplatioca prihoda;

–          radi sa nepunim radnim vremenom kod dva ili više poslodavaca i tako ostvaruje puno radno vreme;

–          radi sa nepunim radnim vremenom kod dva ili više poslodavaca, a ne ostvaruje puno radno vreme.

Ako je unet podatak u polje 3.8 – Broj sati obračun se vrši srazmerno broju sati u polju 3.8 u odnosu na pun fond sati iskazan u polju 3.8a.

Podaci u polju 3.7 – Broj dana, polju 3.8 – Broj sati i polju 3.8a – Fond sati mogu se popuniti i kod isplate dela zarade ili naknade zarade.

Za prihode van radnog odnosa polja 3.7, 3.8 i 3.8a se ne popunjavaju

U polje 3.9 – Bruto prihod – upisuje se iznos bruto prihoda koji se isplaćuje primaocu.

Kod isplate zarade upisuje se iznos zarade koji se isplaćuje, a koji može da se sastoji od jednog ili više delova koji prema Zakonu o radu čine zaradu i to:

–          dela zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu (osnovna zarada, deo zarade za radni učinak, uvećana zarada);

–          dela zarade po osnovu doprinosa zaposlenom poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i

–          drugih primanja po osnovu radnog odnosa (naknada troškova za ishranu u toku rada, za regres za korišćenje godišnjeg odmora i drugih primanja).

Tako, na primer, ako se zaposlenom za kojeg se ne koristi poreska olakšicu, a koji ima beneficirani staž 12/14 isplaćuje deo zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu u iznosu od 50.000,00 dinara i bonus u iznosu od 30.000,00 dinara, u polje 3.6 – Šifra prihoda upisuje se 1 01 101 00 1, a u polje 3.9 – Bruto prihod iznos od 80.000,00 dinara.

U polje 3.10 – Osnovica za porez – upisuje se iznos osnovice za porez utvrđen u skladu sa Zakonom, odnosno koji predstavlja razliku između bruto prihoda – zarade i neoporezivog iznosa koji se koristi. Ako isplatilac prihoda kod isplate dela zarade ne koristi neoporezivi iznos u polje 3.9 – Bruto prihod i u polje 3.10 – Osnovica za porez upisuje isti iznos kao u polje 3.9 – Bruto prihod.

U polje 3.11 – Porez – upisuje se iznos poreza za plaćanje utvrđen u skladu sa Zakonom, a ako je Zakonom za određeni prihod propisano poresko oslobođenje, u ovo polje upisuje se 0 (nula). Na primer, u ovo polje upisuje se broj 0 u sledećim slučajevima:

–          kod isplate zarade osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzećima za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

–          kod            poreskih olakšica za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana;

–          kod subvencija za zapošljavanje novih lica mlađih od 30 ili starijih od 45 godina po Uredbi o podsticanju zapošljavanja;

–          kod isplate zarade domaćim državljanima za rad u OUN i njenim specijalizovanim agencijama, stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i dr.;

Kod prihoda van radnog odnosa, gde je Zakonom propisano umanjenje obračunatog poreza, u polje 3.11 se upisuje iznos poreza za uplatu koji predstavlja razliku između obračunatog i umanjenog iznosa poreza.

U polje 3.12 – Osnovica za doprinose – upisuje se iznos osnovice za doprinose utvrđen u skladu sa Zakonom o doprinosima.

U polje 3.13 – PIO – upisuje se ukupan iznos doprinosa za PIO za plaćanje, a koji predstavlja zbir doprinosa za PIO koji se plaća iz zarade (na teret zaposlenog, odnosno primaoca prihoda) i doprinosa za PIO koji se plaća na zaradu (na teret poslodavca, odnosno isplatioca prihoda).

U polje 3.14 – Zdravstvo – upisuje se ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje za plaćanje, a koji predstavlja zbir doprinosa za zdravstveno osiguranje koji se plaća iz zarade (na teret zaposlenog, odnosno primaoca prihoda) i doprinosa za zdravstveno osiguranje koji se plaća na zaradu (na teret poslodavca, odnosno isplatioca prihoda).

U polje 3.15Nezaposlenost – upisuje se ukupan iznos doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti za plaćanje, a koji predstavlja zbir doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti koji se plaća iz zarade (na teret zaposlenog, odnosno primaoca prihoda) i doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti koji se plaća na zaradu (na teret poslodavca, odnosno isplatioca prihoda).

U polje 3.16 – Beneficirani PIO – upisuje se iznos dodatnog doprinosa za PIO za staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem koji se plaća.

Kod isplate prihoda za koje je Zakonom o doprinosima propisano poresko oslobođenje kod obračunavanja i plaćanja doprinosa za PIO, zdravstvo, nezaposlenost i dodatnog doprinosa za PIO na teret poslodavca, odnosno poresko oslobođenje kod plaćanja doprinosa za PIO na teret zaposlenog i na teret poslodavca i dodatnog doprinosa za PIO po Uredbi o podsticanju zapošljavanja, u polja 3.13 – 3.16 se upisuje iznos koji plaća poslodavac, a koji predstavlja razliku između obračunatog ukupnog iznosa doprinosa i iznosa doprinosa koji umesto poslodavca plaća Nacionalna služba za zapošljavanje, odnosno Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Dakle, isplatilac prihoda u navedenim poljima iskazuje samo iznos doprinosa koje on stvarno i plaća (stvarna obaveza poslodavca/isplatioca prihoda).

Polje 3.17 – MFP za obračun – predstavlja tzv. multifunkcionalno polje u koje se unose podaci koji za određenu vrstu prihoda omogućavaju proveru obračuna obaveze, a bez kojih se zbog vrste prihoda ili vrste primaoca obračun ne može jednoznačno odrediti opštim pravilima. Iako je u obrazcu prijave u prilogu Pravilnika ono predstavljeno kao jedno polje, u elektronskom zapisu broj MFP polja može biti veći od jedan.

U elektronskom zapisu multifunkcionalno polje 3.17 – MFP se sastoji od 12 podpolja u koja se upisuju podaci zavisno od vrste prihoda, a koji omogućavaju obračunsku kontrolu i to na sledeći način:

MFP

OPIS

MFP.1

Kod zarade, odnosno naknade zarade: ukupan neoporezivi iznos iskorišćen u prethodnim prijavama pod istom šifrom vrste prihoda za zaradu, odnosno naknadu zarade za istog primaoca prihoda i za isti obračunski period.

MFP.2

Kod zarade, odnosno naknade zarade: ukupan iznos osnovice na koju su obračunati doprinosi u prethodnim prijavama pod istom šifrom vrste prihoda za zaradu, odnosno naknadu zarade za istog primaoca prihoda i isti obračunski period.

MFP.3

Kod zarade, odnosno naknade zarade: procenat angažovanja primaoca prihoda kod isplatioca prihoda u odnosu na puno radno vreme.

MFP.4

Kod zarade, odnosno naknade zarade: ukupan prethodno prijavljeni iznos zarade, odnosno naknade zarade pod istom šifrom vrste prihoda za istog primaoca prihoda i za isti obračunski period.

MFP.5

Iznos stvarnih troškova kod prihoda van radnog odnosa, odnosno iznos uplate kod igara na sreću, odnosno iznos uplate premije osiguranja.

MFP.6

Kod zarade, odnosno naknade zarade: ukupan iznos plaćenog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond i/ili plaćene premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja obustavljen iz zarade zaposlenog.

MFP.7

Kod zarade, odnosno naknade zarade: oznaka 1 ako primalac prihoda nije Rezident Republike Srbije, a rezident je države sa kojom Republika Srbija ima zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ili ugovor kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Kod prihoda van radnog odnosa: primenjena stopa poreza ako je primalac prihoda nerezident Republike Srbije, a rezident države sa kojom Republika Srbija ima zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

MFP.8

Kod zarade, odnosno naknade zarade: oznaka 1 ako je primalac prihoda zaposlen sa nepunim radnim vremenom samo kod jednog poslodavca.

MFP.9

Kod zarade: oznaka 1 ako isplatilac prihoda umanjuje osnovicu za doprinose zaposlenom kojem za isti obračunski period isplaćuje zaradu i naknadu zarade koje su u zbiru više od najviše mesečne osnovice doprinosa tako da njihov zbir izjednači sa najvišom mesečnom osnovicom doprinosa.

MFP.10

Kod zarade, odnosno naknade zarade: oznaka 1 kada se u istom obračunskom periodu za jednog primaoca prihoda prijavljuju i zarada i naknada zarade pod bilo kojom šifrom vrste prihoda za zaradu, odnosno naknadu zarade.

MFP.11

Kod zarade, odnosno naknade zarade: ukupan neoporezivi iznos iskorišćen u prethodnim prijavama za zaradu i naknadu zarade pod svim šiframa vrste prihoda za istog primaoca prihoda i isti obračunski period.

MFP.12

Kod zarade, odnosno naknade zarade: ukupan iznos osnovice na koju su obračunati doprinosi u prethodnim prijavama za zaradu i naknadu zarade pod svim šiframa vrste prihoda za istog primaoca prihoda i isti obračunski period.

 

Primeri popunjavanja MFP polja

 

NAPOMENE:

 iznosi nisu prikazani sa dva decimalna mesta iz tehničkih razloga, odnosno ograničenja širine tabele,   u svim primerima je u ŠVP izostavljena oznaka za verziju Kataloga koja je uvek 1

 

Popunjavanje podataka u MFP.1, MFP.2, MFP.4 MFP 11 i MFP 12 –             isplata prvog dela zarade u iznosu od 8.000,00 dinara;

–          isplatilac prihoda kod prve isplate koristi neoporezivi iznos;

–          konačna isplata zarade u iznosu od 20.000,00 dinara

1) Popunjavanje obrasca PPP-PD kod prve isplate:

ŠVP

Br. dana

Br. sati

Fond sati

Bruto prihod

Osnovica za porez

Porez

Osnovica za dop.

PIO ZDR NSZ MFP.

1

MFP.

2

MFP.

4

MFP.

11

MFP.

12

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.133.143.15

3.17

3.17

3.17

3.17

3.17

01 101 00 0

8.000

0

0

20.090

4.822 2.471 301

 

** iz tehničkih razloga iz tabele izostavljeno polje 3.16 – Beneficirani PIO (0) Kod prve isplate zarade, odnosno naknade zarade MFP se ne popunjavaju.

2) Popunjavanje obrasca PPP-PD kod konačne isplate:

ŠVP

Br. dana

Br. sati

Fond sati

Bruto prihod

Osnovica za porez

Porez

Osnovica za dop.

PIO ZDR NZS

MFP. 1

MFP. 2

MFP. 4

MFP. 11

MFP. 12

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.17

3.17

3.17

3.17

01 101 00 0

30

176

176

20.000

17.000

1.700

7.910

1.898

973

119

8.000

20.090

8.000

8.000

20.090

Kod konačne isplate u:

–                     MFP.1 se upisuje iskorišćeni neoporezivi iznos od 8.000,00 dinara;

–                     MFP.2 se upisuje iznos osnovice od 20.090,00 na koji je izvršen obračun doprinosa kod prve isplate za ŠVP 101 00 0;

–                     MFP.4 se upisuje ukupan bruto prihod za isti obračunski period po prethodnim prijavama za ŠVP 101 00 0 koji u ovom slučaju iznosi 8.000,00;

–                     MFP.11 se upisuje ukupan neoporezivi iznos iskorišćen u prethodnoj prijavi za zaradu i naknadu zarade istog primaoca prihoda, za isti obračunski period od 8.000,00 dinara;

–                     MFP.12 se upisuje ukupan iznos osnovice na koju su obračunati doprinosi u prethodnim prijavama pod svim šiframa vrste prihoda u istom obračunskom periodu za istog primaoca prihoda.

U polje 3.10 – Osnovica za porez – se upisuje iznos od 17.000,00: bruto prihod od 20.000,00 umanjen za preostali neoporezivi iznos od 3.000,00 dinara kao razlika propisanog neoporezivog iznosa od 11.000,00 i iskorišćenog (MFP.1 = 8.000,00).

U polje 3.12 – Osnovica za doprinos – se upisuje iznos od 7.910,00 dinara:

ukupan bruto prihod iz prve (MFP.4 = 8.000,00) i konačne isplate (20.000,00) od 28.000,00, umanjen za iznos osnovice na koju je u prvoj isplati plaćen doprinos

(MFP.2 = 20.090,00).

Popunjavanje podataka u MFP.3 

Podatak u polje MFP 3 se obavezno upisuje kod svake isplate (prva, druga, konačna isplata) zarade ili naknade zarade.

 

–                     Zaposleni radi kod poslodavca “A“ 30% u odnosu na puno radno vreme, a kod poslodavca “B“ 70% u odnosu na puno radno vreme;

Kod isplate zarade ili naknade zarade za ovog zaposlenog svaki od poslodavaca podnosi pojedinačnu poresku prijavu, u koju unosi sledeće podatke:

Poslodavac “A“

ŠVP

Br. dana

Br. sati

Fond sati

Bruto prihod

Osnovica za porez

Porez

Osnovica za dop.

PIO

ZDR

NZS

B.

PIO

MFP. 3

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10.

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

01 101 00 0

35.000

31.700

3.170

35.000

8.400

4.305 5.250

0

30

U MFP.3 – poslodavac “A“ upisuje procenat angažovanja zaposlenog – 30 i koristi neoporezivi iznos od 3.300,00 dinara (30% od 11.000,00 dinara).

Poslodavac “B“

ŠVP

Br. dana

Br. sati

Fond sati

Bruto prihod

Osnovica za porez

Porez

Osnovica za dop.

PIO

ZDR

NZS

B.

PIO

MFP. 3

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10.

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

01 101 00 0

50.000

42.300

4.230

50.000

12.000 6.150

750

0

70

U MFP.3 – poslodavac “B“ upisuje procenat angažovanja zaposlenog – 70 i koristi neoporezivi iznos od 7.700,00 dinara (70% od 11.000,00 dinara).

Ako se kod isplate zarade, odnosno naknade zarade u delovima za primaoce prihoda koji rade kod dva ili više poslodavaca ne popune podaci u polja 3.7 – Broj dana, 3.8 – Broj sati i 3.8a – Fond sati, a ne popuni se ni podatak u MFP.3 – procenat angažovanja primaoca prihoda kod isplatioca prihoda u odnosu na puno radno vreme, obračunska kontrola se vrši po parametrima za puno radno vreme, odnosno pun mesečni fond sati.

Ako podaci nisu uneti u navedena polja, ali je unet podatak u MFP.3 obračun neoporezivog iznosa i srazmernog iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa se vrši prema procentu angažovanja primaoca prihoda kod poslodavca.

U MFP.8 ne upisuje se oznaka 1, zato što je primalac prihoda zaposlen sa nepunim radnim vremenom kod više poslodavaca.

Kod šifre vrste prihoda 1 07 105 00 0 – zarada lica sa invaliditetom koji radi 4 sata dnevno i 1 07 207 00 0 – obavezno se upisuje u MFP.3 – 50.

 

Popunjavanje podataka u MFP.5

 – Autoru, samostalnom umetniku, dakle licu osiguranom po drugom osnovu, isplaćuje se bruto naknada u iznosu od 120.000,00 dinara, uz priznavanje normiranih troškova od 43% i agencijsku naknadu u procentu od 5% od bruto prihoda.  U obrazac PPP-PD se unose sledeći podaci:

ŠVP

Br. dana

Br. sati

Fond sati

Bruto prihod

Osnovica za porez

Porez

Osnovica

za

doprinos

PIO

ZDR

NZS

B

PIO

MFP. 5

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10.

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

03 309 00 0

   120.000

62.400

12.480

62.400

14.976

0

0

0

6.000

 

Polja 3.7, 3.8 i 3.8a se ne popunjavaju, a polja 3.14, 3.15 i 3.16 imaju vrednost 0.

U MFP.5 se upisuje iznos od 6.000,00 dinara, koji predstavlja stvarni trošak plaćen na ime agencijske naknade.

Popunjavanje podataka u MFP.6:

Primaocu prihoda – zaposlenom, poslodavac je uz konačnu isplatu zarade od 100.000,00 dinara uplatio i 5.000,00 iz zarade zaposlenog u dobrovoljni penzijski fond iz zarade zaposlenog. U obrazac PPP-PD se unose sledeći podaci:

ŠVP

Br. dana

Br. sati

Fond sati

Bruto prihod

Osnovica za porez

Porez

Osnovica za doprinos

PIO

ZDR

NZS

B

PIO

MFP.

6

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10.

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

101 00 0

30

176

176

100.000

84.000

8.400

100.000

24.000

12.300 1.500

0

5.000

U MFP.6 se upisuje iznos od 5.000,00 dinara, koji predstavlja iznos plaćenog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond (najviše do propisanih 5.214,00 dinara) iz zarade zaposlenog.

U polje 3.9 – Bruto prihod, upisuje se iznos bruto zarade.

U polje 3.10 Osnovica za porez upisuje se iznos bruto zarade umanjen za neoporezivi iznos od 11.000,00 dinara i neoporezivi iznos uplaćen u dobrovoljni penzijski fond (100.000,00 – 11.000,00 – 5.000,00 = 84.000,00). Poreska osnovica se pored propisanog poreskog oslobođenja umanjuje i za podatak u MFP.6.

Napomena:

 U slučaju kada poslodavac ove doprinose plaća na teret sopstvenih sredstava za zaposlenog osiguranika uključenog u dobrovoljno zdravstveno osiguranje u zemlji, odnosno člana dobrovoljnog penzijskog fonda, ne plaćaju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje do ukupnog iznosa koji zbirno ne može biti veći od propisanog iznosa. Tada se MFP.6 ne popunjava, a u polje 3.9 Bruto prihod se upisuje zbir iznosa bruto zarade zaposlenog i iznosa uplaćenog u dobrovoljni penzijski fond umanjen za propisani iznos, ako je veći od propisanog neoporezivog iznosa za dobrovoljno osiguranje. Sledi da, ako je na primer primaocu prihoda – zaposlenom, poslodavac uz konačnu isplatu zarade od 100.000,00 dinara uplatio i 10.000,00 dinara iz svojih sredstava u dobrovoljni penzijski fond, u obrazac PPP-PD se unose sledeći podaci:

ŠVP

Br. dana

Br. sati

Fond sati

Bruto prihod

Osnovica za porez

Porez

Osnovica za doprin.

PIO

ZDR

NZS

B

PIO

MFP.

6

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10.

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

01 101 00 0

30

176

176

104.786

93.786

9.379

104.786

25.149

12.8891.572

0

 

 

Dakle, u ovom slučaju se u polje 3.9 Bruto prihod upisuje iznos od 104.786,00 dinara, odnosno zbir bruto prihoda od 100.000,00 dinara i iznosa od 4.786,00 dinara koji je poslodavac na teret sopstvenih sredstava za zaposlenog uplatio u dobrovoljni penzijski fond preko neoporezivog iznosa (10.000,00 – 5.214,00 = 4.786,00), a polje MFP.6 se ne popunjava.

Popunjavanje podataka u MFP.7:

a) U slučaju isplate zarade nerezident se označava oznakom vrste primaoca 01 – zaposleni. Dozvoljeni OVP su 101 i 102. Kod isplate zarade nerezidentu nije dozvoljena primena olakšica i doprinosa za uvećani staž.

a.1) Zaposleni državljanin RS je upućen na rad u državu sa kojom RS ima zaključen UIDO i UUSO. Zaposleni je zbog trajanja upućivanja na rad postao nerezident RS, a rezident države u koju je upućen na rad. Ovom zaposlenom se isplaćuje zarada u bruto iznosu od 350.000,00 dinara. Prema UIDO na navedene prihode se u RS ne plaća porez na zaradu, a prema UUSO plaćaju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

ŠVP

Br. dana

Br. sati

Fond sati

Bruto prihod

Osnovica za porez

Porez

Osnovica za dop.

PIO

ZDR

NZS

B PIO

MFP. 7

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10.

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

01 102 00 0

30

176

176

350.000

0

0

300.000

72.000 36.900 4.500

0

1

Poreska osnovica je 0 (prema UIDO na navedene prihode ne plaća se porez na zaradu). Doprinosi za obavezno osiguranju se plaćaju kao za rezidenta. Maksimalna osnovica je 300.000,00 i ista se primenjuje, te je osnovica doprinosa 300.000,00 dinara.

a.2) Zaposlenom nerezidentu isplaćena je zarada u bruto iznosu od 500.000,00 dinara. Primalac prihoda je rezident države sa kojom Republika Srbija ima zaključen UIDO i UUSO. Prema UIDO na navedene prihode plaća se porez na zaradu, a prema UUSO plaćaju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

ŠVP

Br. dana

Br. sati

Fond sati

Bruto prihod

Osnovica za porez

Porez

Osnovica za dop.

PIO

ZDR

NZS

B

PIO

MFP. 7

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10.

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

01 101 00 0

30

176

176

500.000

489.000

48.900

0

0

0

0

0

1

Poreska osnovica je zarada umanjena za poresko oslobođenje od 11.000,00 i iznosi 489.000,00 dinara (prema UIDO na navedene prihode plaća se porez na zaradu). Porez se plaća kao za rezidenta. Doprinosi za obavezno osiguranju se ne plaćaju

(prema UUSO), pa je osnovica doprinosa 0.

b) U slučaju isplate prihoda van radnog odnosa nerezident se označava

oznakom vrste primaoca 06 – nerezident.

Autoru nerezidentu isplaćuje se naknada u bruto iznosu od 100.000,00 dinara (OVP 301 – priznavanje normiranih troškova od 50%, porez 10%, plaćaju se doprinosi PIO 24%). Primalac prihoda je rezident države sa kojom Republika Srbija ima zaključen UIDO i UUSO.

Prema UIDO na navedene prihode primenjuje se poreska stopa od 15% na osnovicu koju čini bruto prihod, a prema UUSO doprinosi za obavezno socijalno osiguranje se ne plaćaju.

ŠVP

Br. dana

Br. sati

Fond sati

Bruto prihod

Osnovica za porez

Porez

Osnovica za dop.

PIO

ZDR

NZS

B

PIO

MFP. 7

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10.

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

06 301 00 0

100.000

100.000

15.000

0

0

0

0

0

15

Poreska osnovica je bruto prihod.

Primenjuje se stopa poreza od 15%, upisana u MFP.7.

Doprinosi za obavezno osiguranju se ne plaćaju, osnovica doprinosa je 0.

Popunjavanje podataka u MFP.8:

 

Kao i MFP.3 i polje MFP.8 se obavezno popunjava kod svake isplate (prva, druga, konačna isplata) zarade ili naknade zarade.

 

–                     Konačna isplata zarade u iznosu od 12.000,00 dinara zaposlenom koji samo kod isplatioca prihoda radi 25% radnog vremena.

ŠVP

Br. dana

Br. sati

Fond sati

Bruto prihod

Osnovica za porez

Porez

Osnovic a za dop.

PIO

ZDR

NZS

B

PIO

MFP. 3

MFP. 8

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10.

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.17

01 101 00 0

30

44

176

12.000

9.250

925

20.090

4.822

2.471

301

0

25

1

Neoporezivi iznos je 2.750,00 dinara (11.000,00 x 44/176)

Minimalna osnovica je 20.090.00 zato što je rad sa nepunim radnim vremenom kod jednog poslodavca, pa je osnovica doprinosa najniža mesečna osnovica, ako je isplaćena bruto zarada niža od najniže mesečne osnovice doprinosa.

Popunjavanje podataka u MFP.9 i MFP.10

–                     Isplatilac prihoda zaposlenom u istom obračunskom periodu isplaćuje naknadu zarade u iznosu od 100.000,00 dinara i zaradu u iznosu od 280.000,00 dinara, a najviša mesečna osnovica doprinosa iznosi 300.000,00 dinara. Mesečni fond sati je 176.

ŠVP

Br. dana

Br. sati

Fond sati

Bruto prihod

Osnovica za porez

Porez

Osnovica za dop.

PIO

ZDR

NZS

B

PIO

MFP. 9

MFP. 10

MFP .11

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10.

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.17

3.17

01 206 00 0

15

88

176

100.000

94.500

9.450

100.000

24.000 12.300

1.500

0

1

 

01 101 00 0

15

88

176

280.000

274.500

27.450

200.000

48.000 24.600

3.000

0

1

1

Zbir osnovica za doprinose iz naknade i zarade treba da bude do 300.000,00 a kako je ukupan bruto prihod za naknadu i zaradu 380.000,00 i s obzirom da je za naknadu osnovica doprinosa 100.000,00, osnovica za zaradu se koriguje na 200.000,00 (300.000,00 – 100.000,00 = 200.000,00).

MFP.10 obavezno se popunjava i u slučaju kada se primaocu prihoda u istom obračunskom periodu isplaćuju prihodi koji se smatraju zaradom, ali su označeni različitim šiframa, ili je došlo da promene radnog angažmana (nepuno/puno radno vreme). Na primer zaposleni od 01.01. do 15.01.2014. radi na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12 za 14 meseci, pa mu se isplaćuje zarada pod šifrom 1 01 101 00 1, a od 16.01 do 31.01.2014. radi na poslovima na kojima mu se staž osiguranja ne računa sa uvećanim trajanjem i za taj rad, u istom obračunskom periodu, prima zaradu pod šifrom vrste prihoda 1 01 101 00 0.

Popunjavanje podataka u MFP.9, MFP.10 i MFP.11

Isplatilac prihoda zaposlenom koji je tokom celog obračunskog perioda (176 sati u 3.8a) bio na bolovanju isplaćuje naknadu zarade u iznosu od 100.000,00 dinara i bonus u iznosu od 280.000,00 dinara, a najviša mesečna osnovica doprinosa iznosi 300.000,00 dinara.

U slučaju u kojem isplatilac prihoda zaposlenom koji je tokom celog obračunskog perioda bio na bolovanju (npr: porodiljskom) isplaćuje bonus, a želi da podnese posebnu prijavu za isplatu naknade za bolovanje i posebnu prijavu za bonus, ove prijave popunjava na sledeći način.

U prijavi u kojoj iskazuje naknadu zarade u polja 3.8 – Broj sati i 3.8a – Fond sati navodi pun mesečni fond sati, a u prijavi za isplatu bonusa u polja 3.8 i 3.8a ne navodi broj sati. U ovom slučaju, prijavu za naknadu zarade mora podneti pre prijave za isplatu bonusa, a u prijavi za isplatu bonusa u polju MFP.11 navodi ukupan neoporezivi iznos iskorišćen pri obračunu naknade zarade, a u polju MFP.12 ukupan iznos osnovica doprinosa pri obračunu naknade zarade.

Popunjavanje obrasca PPP-PD kod isplate naknade zarade:

ŠVP

Br. dana

Br. sati

Fond sati

Bruto prihod

Osnovica za porez

Porez

Osnovica za dop.

PIO

ZDR

NZS

MFP. 9

MFP. 10

MFP. 11

MFP. 12

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10.

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.17

3.17

3.17

3.17

01 206 00 0

31

176

176

100.000

89.000

8.900

100.000

24.000 12.300

1.500

 

 

Popunjavanje obrasca PPP-PD kod isplate bonusa:

ŠVP

Br. dana

Br. sati

Fond sati

Bruto prihod

Osnovica za porez

Porez

Osnovica za dop.

PIO

ZDR

NZS

MFP. 9

MFP. 10

MFP. 11

MFP. 12

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10.

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.17

3.17

3.17

3.17

01 101 00 0 280.000

280.000

28.000

200.000

48.000

24.600

3.000

1

1

11.000

100.000

Ako poslodavac želi da i porodiljsku naknadu i bonus iskaže u jednoj prijavi, obrazac PPP-PD se popunjava na sledeći način:

ŠVP

Br. dana

Br. sati

Fond sati

Bruto prihod

Osnovica za porez

Porez

Osnovica za dop.

PIO

ZDR

NZS

MFP.

9

MFP.

10

MFP.

11

MFP.

12

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10.

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.17

3.17

3.17

3.17

01 206 00 0

31

176

176

100.000

89.000

8.900

100.000

24.00012.300

1.500

 

1

 

 

01 101 00 0

-1

280.000

280.000

28.000

200.000

48.00024.600

3.000

1

1

 

 

 

Dakle, u ovom slučaju, u redu u kojem se iskazuje naknada zarade popunjavaju se sledeći podaci:

–     u polju 3.7 – Broj dana – broj kalendarskih dana u obračunskom periodu,

–     u polju 3.8 – Broj sati – pun mesečni fond sati,

–     u polju 3.8a – Fond sati – mesečni fond sati,

–     u polju 3.9 – Bruto prihod – iznos naknade,

–     u polju 3.10 – Osnovica za porez – upisuje se iznos naknade umanjena za neoporezivi iznos koji se u celosti mora iskoristiti kod isplate naknade zarade,

–     u polje 3.12 – Osnovica doprinosa – upisuje iznos naknade (kod isplate naknade na teret drugih isplatilaca ne primenjuju se odredbe o najnižoj mesečnoj osnovici doprinosa);

a u redu u kojem se iskazuje bonus:

–     polje 3.7 – Broj dana – ne popunjava se,

–     polje 3.8 – Broj sati – ne popunjava se,

–     u polju 3.8a – Fond sati – upisuje se oznaka -1,

–     u polju 3.10 – Osnovica za porez – upisuje se bruto iznos bonusa (kod ove isplate se ne koristi neoporezivi iznos, pa je osnovica za porez jednaka bruto prihodu iz polja 3.9),

–     u polje 3.12 – Osnovica za doprinos – upisuje se bruto iznos bonusa umanjen za iznos naknade tako da u zbiru naknada zarade i osnovica doprinosa iskazana u redu u kojem se iskazuje bonus bude jednaka najvišoj mesečnoj osnovici doprinosa.

U opštem slučaju, ako je zbir naknade zarade i bonusa, odnosno nekog prihoda koji ima karakter zarade a čija visina nije neposredno povezana sa vremenom provedenom na radu (npr. regres za godišnji odmor koji se prema pravilima poslodavca isplaćuje nezavisno od toga da li je zaposleni na bolovanju ili ne) manji od najniže mesečne osnovice doprinosa, u polje 3.12 – Osnovica za doprinos u redu u kojem se iskazuje taj prihod upisuje se iznos koji obezbeđuje da zbir naknade zarade i tog prihoda bude najmanje jednak najnižoj mesečnoj osnovici doprinosa.

Tako, na primer, ako poslodavac zaposlenoj koja je na porodiljskom odsustvu, pored naknade zarade u iznosu od 15.090 dinara isplaćuje i regres za godišnji odmor u bruto iznosu od 4.000 dinara, obrazac PPP PD popunjava na sledeći način:

ŠVP

Br. dana

Br. sati

Fond sati

Bruto prihod

Osnovica za porez

Porez

Osnovica za dop.

PIO

ZDR

NZS

MFP. 9

MFP. 10

MFP. 11

MFP. 12

3.6

3.7

3.8

3.8a

3.9

3.10.

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.17

3.17

3.17

3.17

01 206 00 0

31

176

176

15.090

4.090

409

15.090

3.622

1.856

226

1

 

01 101 00 0

-1

4.000

4.000

400

5.000

1.200

615

75

1

 

 

 

Dakle, u ovom slučaju poslodavac je u obavezi da osnovicu doprinosa iskazanu u redu u kojem je iskazan regres, uveća tako da u zbiru sa naknadom zarade čini iznos koji je jednak najnižoj mesečnoj osnovici doprinosa.

Ako poslodavac za zaposlenog na bolovanju preko 30 dana prvo prijavljuje isplatu regresa, odnosno nekog prihoda koji ima karakter zarade, čiji je iznos manji od najniže mesečne osnovice doprinosa, a kasnije, u drugoj prijavi iskaže naknadu zarade, prilikom prijave regresa doprinose mora obračunati na najnižu mesečnu osnovicu.

Polja 3.9 – 3.16 – Ukupno – ne popunjava podnosilac poreske prijave, nego ih obračunava Poreska uprava.

U polja 3.11, 3.13 – 3.16Kamata – upisuje se ukupan iznos kamate obračunate shodno ZPPPA po kolonama, u sledećim slučajevima:

–          kod pojedinačne poreske prijave iz člana 182b ZPPPA;

–          kod pojedinačne poreske prijave po službenoj dužnosti;

–          kod izmenjene pojedinačne poreske prijave;

–          kod pojedinačne poreske prijave koja se podnosi, odnosno menja po nalazu kontrole;

–          kod pojedinačne poreske prijave koja se podnosi, odnosno menja po odluci suda.

U obrascu PPP- PD iznosi se upisuju u dinarima, zaokruženi na dva decimalna mesta, dok je prag tolerancije za zaokruživanje koji se primenjuje pri proveri obračuna 0,5 dinara po iznosu svake obračunate obaveze za pojedinu šifru vrste prihoda.

Ako se zarada isplaćuje u delovima, a prvi deo zarade je manji od najniže mesečne osnovice doprinosa, poslodavac je dužan da prilikom isplate prvog dela zarade, obračuna i plati doprinose na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa.

Ako poslodavac za isti obračunski period vrši isplatu zarade u delovima, pre svake isplate dužan je da Poreskoj upravi podnese obrazac PPP-PD.

Podaci u obrascu PPP-PD se ne kumuliraju, već se na podnetom obrascu iskazuju samo podaci u vezi sa isplatom koja se prijavljuje. Samo se u multifunkcionalnim poljima kumulitaju podaci iz prethodnih prijava za isti obračunski period, relevantni za tačan obračun (npr: podaci o visini iskorišćenog iznosa poreskog oslobođenja na zarade, propisanog zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana).

Detaljan opis šifara prihoda iz Kataloga sa primerima dat je u Delu 2 i Delu 3 ovog Uputstva i to u Delu 2 za prihode iz radnog odnosa a u Delu 3 za prihode van radnog odnosa.

3. Način podnošenja PPP-PD i obaveze banke kao posrednika u platnom prometu

Pojedinačnu poresku prijavu može da podnese zakonski zastupnik isplatioca prihoda ili drugo lice koje je zakonski zastupnik isplatioca prihoda ovlastio za podnošenje poreske prijave (u daljem tekstu: podnosilac poreske prijave).

Popunjena pojedinačna poreska prijava se potpisuje digitalno, tako da podnosilac prijave mora imati obezbeđen digitalni sertifikat.

Potpisana pojedinačna poreska prijava se podnosi u elektronskom obliku i to:

1)                 kao jedinstveni XML zapis, elektronskim putem preko portala Poreske uprave;

2)                 popunjavanjem PPP-PD u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave;

3)                 upotrebom računarskog servisa – direktnom vezom između Poreske uprave i poreskog obveznika uz pomoć aplikacije odobrene (sertifikovane) od strane Poreske uprave.

Detaljniji način korišćenja aplikativnih rešenja za podnošenje pojedinačne poreske prijave elektronskim putem biće predmet posebnog korisničkog uputstva koje će biti objavljeno na sajtu Poreske uprave.

Poreska uprava automatskim putem vrši proveru formalne ispravnosti i matematičke (obračunske) tačnosti svih iskazanih pozicija na obrascu PPP PD.

Ukoliko podneta PPP-PD nije formalno i matematički (obračunski) potpuna i tačna, podnosilac pojedinačne poreske prijave se elektronskim putem obaveštava da na portalu Poreske uprave može videti sve pozicije sa konkretne poreske prijave koje sadrže formalne nedostatke i/ili matematičke greške, kao i uputstvo za njihovu ispravku. Pojedinačna poreska prijava za koju je podnosilac prijave dobio informacije o formalnoj neispravnosti/matematičkoj netačnosti ne smatra se podnetom. Podnosilac prijave treba da u najkraćem roku izvrši ispravke, i elektronskim putem Poreskoj upravi dostavi ispravljenu pojedinačnu poresku prijavu u kojoj su otklonjeni svi nedostaci na koje je ukazano. Ispravljena pojedinačna poreska prijava se ne smatra izmenjenom poreskom prijavom iz člana 40. ZPPPA.

Poreska uprava ponovo vrši proveru svih podataka iskazanih na ispravljenoj pojedinačnoj poreskoj prijavi, i ako ispravljena prijava opet sadrži formalne nedostatke ili matematičke greške, podnosilac prijave se o istima ponovo obaveštava, a poreska prijava ne može dobiti status “podneta“ sve dok svi iskazani podaci na prijavi ne budu formalno ispravni i matematički tačni.

Kada se automatskom kontrolom utvrdi da je pojedinačna poreska prijava formalno ispravna i matematički tačna, podnosiocu poreske prijave se elektronskim putem dostavlja obaveštenjeo broju koji je dodeljen poreskoj prijavi i broju odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu, a pojedinačna poreska prijava se smatra podnetom.

Isplatilac prihoda obavezno upisuje broj odobrenja za plaćanje u:

–     nalog za uplatu, odnosno nalog za prenos sredstava (u daljem tekstu: nalog za plaćanje) za plaćanje poreza po odbitku i

–     nalog za plaćanje, odnosno u nalog za isplatu gotovine za plaćanje bilo kog prihoda koji se iskazuje u pojedinačnoj poreskoj prijavi, a koji se isplaćuje primaocima prihoda.

Broj odobrenja za plaćanje koji se generiše po modelu 97 upisuje se:

–     u nalogu za plaćanje u polje: poziv na broj (odobrenje),

–     u nalogu za isplatu gotovine: u polje – poziv na broj (zaduženje).

U nalog za plaćanje, odnosno nalog za isplatu gotovine obavezno se unosi i odgovarajuća šifra plaćanja propisana aktom Narodne banke Srbije koji uređuje oblik, sadržinu i način korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa. Ova šifre predstavlja informaciju banci kojoj je podnet nalog za plaćanje, odnosno isplatu gotovine, da li je u ovom nalogu obavezno upisivanje poziva na broj odobrenja koji dodeljuje Poreska uprava. Poreska uprava na svojoj internet strani objavljuje šifre plaćanja za koje je obavezno u nalog za plaćanje, odnosno isplatu gotovine uneti poziv na broj odobrenja.

Banka kojoj je podnet nalog za plaćanje, odnosno isplatu gotovine prvo proverava da li je za unetu šifru plaćanja u nalog obavezno upisati poziv na broj odobrenja. Ako jeste, a ovaj broj nije upisan, banka nalog neće izvršiti, već će ga vratiti nalogodavcu.

Ako je broj odobrenja za plaćanje upisan, banka proverava modularnu ispravnost (model 97) broja odobrenja za plaćanje.

Ako je broj odobrenja za plaćanje modularno ispravan, banka proverava da li je Poreska uprava dodelila taj broj isplatiocu prihoda koji je naveden u nalogu za plaćanje, odnosno u nalogu za isplatu gotovine. Ovu proveru banka vrši elektronskim upitom u bazu podataka Poreske uprave.

Banka izvršava nalog za plaćanje, odnosno nalog za isplatu gotovine isključivo ako isplatilac prihoda naveden u tom nalogu ima PIB, odnosno JMBG isplatioca prihoda kojem je Poreska uprava dodelila proveravani broj odobrenja za plaćanje.

Ako plaćanje vrši drugo lice umesto isplatioca prihoda (tzv. plaćanje asignacijom), banka izvršava nalog za plaćanje isključivo ako taj nalog u polju poziv na broj (zaduženje) sadrži i podatke o PIB, odnosno JMBG isplatioca prihoda kojem je Poreska uprava dodelila proveravani broj odobrenja za plaćanje.

Banka neće izvršiti nalog za plaćanje, odnosno nalog za isplatu gotovine ako:

1)                 ne sadrži propisane obavezne elemente, ili

2)                 ako je broj odobrenja za plaćanje modularno neispravan, ili

3)                 broj odobrenja za plaćanje nije dodeljen licu koje nalaže plaćanje, odnosno isplatiocu prihoda za račun kojeg se plaćanje vrši.

Banka može izvršiti nalog ako u roku od 10 sekundi od upućivanja Poreskoj upravi upita ne dobije od Poreske uprave elektronski odgovor na taj upit.

Banka ne kontroliše iznos naveden na nalogu za plaćanje, jer taj iznos može da bude veći od ukupnog iznosa navedenog u poreskoj prijavi kojoj je dodeljen broj odobrenja (npr: isplatilac prihoda ne plati dospelu obavezu u roku, pa sam obračuna i uz obavezu plati i kamatu), a može biti i manji (obveznik obračunati iznos poreza po odbitku plaća u delovima).

Imajući u vidu da banka kao isplatilac prihoda može izvršiti isplatu kamate, uključujući i pripisivanje kamate svojim štedišama – fizičkim licima i pre podnošenja pojedinačne poreske prijave, isplatu, odnosno pripis kamate na štedne uloge svojim deponentima u ovom slučaju može izvršiti bez poziva na broj odobrenja, budući da joj nije ni mogao biti dodeljen. U ovom slučaju banka je dužna da podnese pojedinačnu poresku prijavu, obračuna i plati porez po odbitku na dan isplate kamate, odnosno najkasnije prvog narednog dana kada radi platni promet, ako u momentu isplate kamate platni promet nije radio.

Plaćanje svih obaveza iskazanih na obrascu PPP-PD vrši se na jedinstveni uplatni račun za poreze po odbitku, tako da podnosilac poreske prijave, u nalog za plaćanje poreza po odbitku upisuje jedinstveni uplatni račun za poreze po odbitku, broj odobrenja za plaćanje i iznos obaveze koji se plaća po tom osnovu.

 

 

4. Pojedinačna poreska prijava po službenoj dužnosti

 

 Saglasno odredbi člana 51. stav 3. Zakona o doprinosima poslodavac koji ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, dužan je da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa iz člana 37. ovog zakona.

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Iznos najniže mesečne osnovice utvrđuje i objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa.

Ako poslodavac ne postupi u skladu sa navedenom odredbom člana 51. stav 3. Zakona o doprinosima i u propisanom roku ne podnese poresku prijavu, Poreska uprava će, odmah po isteku poslednjeg dana u mesecu u odnosu na prethodni mesec za koji nije izvršena isplata zarada, ni uplata doprinosa na najnižu mesečnu osnovicu, umesto poreskog obveznika, odnosno poreskog placa podneti pojedinačnu poresku prijavu po službenoj dužnosti.

Pojedinačnom poreskom prijavom po službenoj dužnosti poslodavac se, za određeni obračunski period, zadužuje doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, pojedinačno po zaposlenim radnicima.

Imajući u vidu da prijavu po službenoj dužnosti podnosi Poreska uprava umesto poslodavca – isplatioca prihoda koji je propustio da ispuni svoju obavezu, u ovoj prijavi zaduženje za doprinose (iz i na zaradu) obračunava se na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa za sve primaoce prihoda – zaposlene nezavisno od toga da li za sve ili neke od njih poslodavac koristi pravo na olakšicu ili subvenciju, ili neki od zaposlenih može imati pravo na beneficirani radni staž. Sve podatke u prijavi po službenoj dužnosti poslodavac ima pravo da promeni podnošenjem izmenjene poreske prijave kada može navesti i obaveze za beneficirani radni staž za neke ili sve zaposlene, kao i odgovarajući obračun za zaposlene za koje koristi pravo na poreske olakšice ili subvencije.

Podatke o zaposlenim radnicima kod određenog poslodavca, za određeni obračunski period Poreska uprava će dobijati od Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekst: CROSO), koji u elektronskom obliku dostavlja Poreskoj upravi podatke potrebne za podnošenje pojedinačne poreske prijave po službenoj dužnosti, u roku od tri dana od dana dostavljanja zahteva Poreske uprave za potrebnim podacima.

Pored podataka CROSO za podnošenje pojedinačne poreske prijave po službenoj dužnosti, Poreska uprava će koristiti i podatke iz svojih službenih evidencija o prethodno podnetim pojedinačnim poreskim prijavama, kao i podatke iz Registra poslodavaca/isplatilaca prihoda i Registra primaoca prihoda koje formira Poreska uprava.

Pojedinačna poreska prijava po službenoj dužnosti se formira u elektronskom obliku i smešta na portal Poreske uprave, a isplatiocu prihoda – poslodavcu, umesto koga je Poreska uprava podnela pojedinačnu poresku prijavu po službenoj dužnosti, poštom (na adresu sedišta/prebivališta isplatioca prihoda) i elektronskom poštom (na elektronsku adresu) dostavlja obaveštenje, koje obavezno sadrži:

–                     naziv/ime i prezime, sedište/prebivalište, PIB/JMBG poreskog obveznika, odnosno poreskog placa

–                     identifikacioni broj prijave

–                     pravni osnov za podnošenje pojedinačne poreske prijave po službenoj dužnosti

–                     da je po osnovu te prijave poreski obveznik, odnosno poreski platac zadužen za iznos obaveze za poreze po odbitku određene za najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, a za broj primalaca prema evidenciji Poreske uprave

–                     da kamata za neplaćene poreske obaveze počinje da teče od dana nastanka poreske obaveze u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

–                     da je nepodnošenjem pojedinačne poreske prijave načinjen prekršaj po odredbama člana 177. stav 1. ZPPPA

–                     da je pojedinačna poreska prijava podneta po službenoj dužnosti dostupna na portalu Poreske uprave u okviru korisničke aplikacije

–                     da se obaveza utvrđena u pojedinačnoj poreskoj prijavi po službenoj dužnosti plaća na propisani jedinstaveni uplatni račun za poreze po odbitku sa pozivom na broj odobrenja koji je poreska uprava dodelila toj prijavi.

Ako poreska prijava po službenoj dužnosti koju je podnela Poreska uprava umesto poreskog obveznika, odnosno poreskog placa ne sadrži tačne podatke (npr: formirano je zaduženje za manji ili veći broj zaposlenih u određenom vremenskom periodu i sl.) isplatilac prihoda – poslodavac dužan je da podnese izmenjenu pojedinačnu poresku prijavu u smislu člana 40. ZPPPA koja sadrži tačne podatke o broju zaposlenih za konkretan obračunski period.

Isplatilac prihoda – poslodavac se u poreskom računovodstvu zadužuje obavezom utvrđenom na osnovu prijave po službenoj dužnosti na poslednji dan roka za isplatu doprinosa propisanog Zakonom o doprinosima, a kamata počinje da mu se obračunava od prvog narednog dana po isteku ovog roka.

          

DEO 2

 

OPIS ŠIFARA PRIHODA IZ RADNOG ODNOSA  IZ KATALOGA VRSTE PRIHODA  sa primerima popunjavanja podataka u obrazac PPP PD  u poljima 3.7 – 3.17

U prihode iz radnog odnosa spadaju zarada, odnosno plata (u daljem tekstu:

zarada), ugovorena naknada za privremene i povremene poslove i naknada zarade.

                 Svi prihodi koji se u skladu sa Zakonom smatraju zaradom (u daljem tekstu:

zarada) imaju sledeće oznake vrsta prihoda (u daljem tekstu: OVP):

–                     101 – zarada;

–                     102 – zarada upućenih na rad u inostranstvo;

–                     103 – zarada lica zaposlenih kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih pravnih ili fizičkih lica na teritoriji Republike;

–                     104 – zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

–                     105 – zarada iz člana 13. stav 1, člana 14, člana 14a i člana 14b Zakona, invalida rada (rade 4 sata dnevno);

–                     106 – lična zarada preduzetnika;

–                     107 – lična zarada poljoprivrednika koji vodi poslovne knjige;

–                     108 – razlika zarade lica postavljenih na javnu fukciju za vreme obavljanja te funkcije;

–                     109 – isplata doprinosa na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, bez plaćanja zarade;

–                     110 i 111 – primanja iz člana 18. Zakona preko neoporezivog iznosa,  – 150 i 151 – ugovorena naknada za privremene i povremene poslove.

–                     199 – prihodi koji imaju karakter zarade ili naknade zarade na koje se obaveze obračunavaju po posebnim pravilima.

             OVP za naknade zarade su:

–                     201, 202 i 203 – naknade zarade na teret poslodavca;

–                     204, 205, 206, 207 i 209 – naknade zarada na teret drugih isplatilaca.           – 208 – plaćanje doprinosa za zdravstvo za vreme neplaćenog odsustva dok dete ne napuni tri godine života.

Za svaku od gore navedenih OVP isplatilac prihoda treba da izabere i odgovarajuće oznake za poreske olakšice, odnosno subvencije (oznake od 00 do 07, u daljem tekstu: OL), kao i oznaku za postojanje, odnosno vrstu staža osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem (cifre od 0 do 4, u daljem tekstu: B, odnosno beneficija). Kombinacijom OVP, OL i B uz informaciju koju nosi MFP polje dobija se puna informacija o načinu obračuna pripadajućih obaveza za prihod označen određenom kombinacijom.

U nastavku dat je detaljan opis kombinacija OVP, OL i B za prihode iz radnog odnosa.

 

 

            

ZARADE

 

 

1. Zarada bez poreske olakšice, odnosno subvencije i beneficije

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

101

00

0

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12,114/12US, 47/13 i 48/13-ispravka – u daljem tekstu: Zakon) osim lične zarade preduzetnika, uključujući i zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi, bez olakšica i bez staža osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem.

Zarada bez poreske olakšice i beneficije (101 00 0) obuhvata:

1)                 zaradu iz člana 13. stav 1. i 4. Zakona;

2)                 primanja iz člana 14. Zakona i to: primanja u obliku bonova, novčanih potvrda, robe, činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem, primanja u obliku hartija od vrednosti (u daljem tekstu: HoV), osim akcija stečenih u postupku svojinske transformacije, koje zaposleni dobije od poslodavca ili od s poslodavcem povezanog lica u momentu sticanja prava raspolaganja na tim HoV, kao i HoV koje zaposleni dobije na osnovu pravila nagrađivanja (opcije na akcije i dr.) od poslodavca ili s poslodavcem povezanog lica;

3)                 primanja po osnovu činjenja ili pružanja pogodnosti iz člana 14a Zakona, a naročito korišćenje službenog vozila i drugog prevoznog sredstva u privatne svrhe, kao i korišćenje stambenih zgrada i stanova koji su u vlasništvu poslodavca ili na raspolaganju poslodavca po osnovu zakupa ili po drugom osnovu, uz plaćanje zakupnine ili bez plaćanja zakupnine;

4)                 premije svih vidova dobrovoljnog osiguranja, kao i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac plaća za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno osiguranje, odnosno za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda, u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljno osiguranje, odnosno dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove, preko neoporezivog iznosa;

Osnovicu poreza na zarade iz člana 13. stav 1 i 4. do 14b ovog zakona čini isplaćena, odnosno ostvarena zarada koja sadrži pripadajuće obaveze koji se plaćaju iz zarade (u daljem tekstu: zarada) umanjena za neoporezivi iznos, propisan odredbom člana 15a stav 2. Zakona.

Za lice koje radi sa nepunim radnim vremenom zarada se umanjuje za neoporezivi iznos zarade srazmerno radnom vremenu tog lica u odnosu na puno radno vreme.

Kad lice ostvaruje puno radno vreme kod dva ili više poslodavaca, umanjenje zarade za neoporezivi iznos vrši svaki poslodavac srazmerno radnom vremenu zaposlenog kod tog poslodavca u odnosu na puno radno vreme, s tim što ukupno umanjenje ne može preći neoporezivi iznos propisan za puno radno vreme.

Kad lice ostvaruje nepuno radno vreme kod dva ili više poslodavaca, svaki poslodavac vrši umanjenje srazmerno radnom vremenu kod poslodavca u odnosu na ukupno radno vreme, tako da zbir umanjenja mora biti manji od neoporezivog iznosa zarade za puno radno vreme, odnosno mora biti srazmeran ukupnom radnom vremenu lica u odnosu na puno radno vreme.

Neoporezivi iznos zarade usklađuje se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.  Poreska stopa je 10%.

Osnovica doprinosa, shodno odredbi člana 13. Zakona o doprinosima za zaposlene i za poslodavce je zarada.

Osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce ne umanjuje se za neoporezivi iznos iz člana 15a stav 2. Zakona.

U osnovicu doprinosa za zaposlene i za poslodavce se uključuje i razlika između zbira premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i uplata dobrovoljnog penzijskog doprinosa koje poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene i zakonom propisanog iznosa.

Osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce ne može biti niža od najniže mesečne osnovice doprinosa, ni viša od najviše mesečne osnovice doprinosa – član 36. stav 1. i član 41. Zakona o doprinosima.

Kada je period za koji se obračunava doprinos kraći od mesec dana, a ispunjeni su uslovi za primenu najniže mesečne osnovice doprinosa, obračun doprinosa se vrši na srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa (član 39. stav 1. Zakona o doprinosima).

Srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje se kao iznos najniže mesečne osnovice doprinosa srazmeran broju dana, odnosno broju časova rada u mesecu za koji postoji obaveza obračuna doprinosa – član 39. stav 3. Zakona o doprinosima.

Shodno članu 40. Zakona o doprinosima za zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom kod jednog poslodavca, a zarada koju ostvaruje je niža od najniže mesečne osnovice doprinosa, osnovica doprinosa je najniža mesečna osnovica doprinosa.

Za zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom kod dva ili više poslodavaca, svaki poslodavac obračunava i plaća doprinose na zaradu koju zaposleni ostvaruje kod tog poslodavca ako je ta zarada jednaka ili viša od srazmernog iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa koji se utvrđuje srazmerno radnom vremenu zaposlenog kod tog poslodavca u odnosu na puno radno vreme.

Ako zaposleni radi sa nepunim radnim vremenom kod dva ili više poslodavaca, poslodavac kod kojeg ostvaruje zaradu nižu od srazmernog iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa koji se utvrđuje srazmerno radnom vremenu zaposlenog kod tog poslodavca u odnosu na puno radno vreme, obračunava i plaća doprinose na srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa.

Ako se zarada isplaćuje u delovima, a prvi deo zarade je manji od najniže mesečne osnovice doprinosa, poslodavac je dužan da prilikom isplate prvog dela zarade, obračuna i plati doprinose na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa.

Stope doprinosa propisane su članom 44. stav 2. Zakona o doprinosima, a plaćaju se istovremeno iz osnovice (na teret zaposlenog) i na osnovicu (na teret poslodavca) i to:

–          doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: doprinos za PIO) na teret zaposlenog po stopi od 13% i na teret poslodavca po stopi od 11%.

–          doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: doprinos za ZDR) na teret zaposlenog po stopi od 6,15% i na teret poslodavca po stopi od 6,15%.

–          doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti (u daljem tekstu: doprinos za NZS) na teret zaposlenog po stopi od 0,75% i na teret poslodavca po stopi od 0,75%.

Primer

Poslodavac zaradu plaća u celosti, tako da je prva isplata za obračunski period istovremeno i konačna isplata zarade. Zarada iznosi 50.000,00 dinara za puno radno vreme, zaposlenom za kojeg poslodavac ne koristi olakšicu/subvenciju, a zaposlenom se staž osiguranja ne računa sa uvećanim trajanjem

U obrascu PPP-PD isplatilac prihoda na poljima od 3.6 do 3.17 iskazuje sledeće:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra vrste prihoda

1 01 101 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda zaposleni (01), OVP (101), nema olakšica (00), nema beneficiranog staža

(0).

3.7.

Broj dana

31

Broj kalendarskih dana u obračunskom periodu u kojem je primalac prihoda proveo na radu

3.8

Broj sati

184

Broj sati rada u obračunskom periodu

3.8a

Fond sati

184

Ukupan mesečni fond sati u obračunskom periodu

3.9

Bruto prihod

50.000,00

Zarada

3.10

Osnovica za porez

39.000,00

Zarada umanjena za neoporezivi iznos od

11.000 dinara za puno radno vreme

3.11

Porez

3.900,00

10% na osnovicu za porez

3.12

Osnovica za doprinos

50.000,00

Zarada

3.13

PIO

12.000,00

Na teret zaposlenog 13% i na teret poslodavca 11%

3.14

Zdravstvo

6.150,00

Na teret zaposlenog 6,15% i na teret poslodavca 6,15%

3.15

Nezaposlenost

750,00

Na teret zaposlenog 0,75% i na teret poslodavca 0,75%

3.16

Beneficirani PIO

0,00

Nema beneficirani staž

3.17

MFP za obračun

ne popunjava se

 

 

Primer

Poslodavac zaradu plaća u celosti, tako da je prva isplata za obračunski period istovremeno i konačna isplata zarade. Zarada iznosi 18.000,00 dinara za puno radno vreme, zaposlenom za kojeg poslodavac ne koristi olakšice/subvencije za zapošljavanje. Zaposleni nije raspoređen na poslove na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. U obrascu PPP-PD isplatilac prihoda na poljima od 3.6 do 3.17 iskazuje sledeće:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra         vrste

prihoda

1 01 101 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda zaposleni (01), OVP (101), nema olakšica (00), nema beneficiranog staža (0)

3.7

Broj dana

30

broj kalendarskih dana koje je primalac prihoda proveo na radu

3.8

Broj sati

176

broj sati rada u obračunskom periodu

3.8a

Fond sati

176

ukupan mesečni fond sati u obračunskom periodu

3.9

Bruto prihod

18.000,00

iznos zarade za isplatu

3.10

Osnovica za porez

7.000,00

zarada umanjena za neoporezivi iznos od

11.000 dinara za puno radno vreme

3.11

Porez

700,00

10% na osnovicu za porez

3.12

Osnovica za doprinos

20.090,00

najniža mesečna osnovica doprinosa jer je zarada niža od najniže mesečne osnovice

3.13

PIO

4.821,60

zbir doprinosa za PIO na teret zaposlenog 13% i na teret poslodavca 11%

3.14

Zdravstvo

2.471,07

zbir doprinosa za ZDR na teret

zaposlenog 6,15% i na teret poslodavca 6,15%

3.15

Nezaposlenost

301,35

zbir doprinosa za NZS na teret

zaposlenog 0,75% i na teret poslodavca 0,75%

3.16

Beneficirani PIO

0,00

nema beneficirani staž

3.17

MFP za obračun

ne popunjava se

 

 

Primer

 

Poslodavac isplaćuje zaradu u ukupnom iznosu od 50.000,00 dinara u dva dela za jedan obračunski period, a za zaposlenog ne koristi olakšice/subvencije za zapošljavanje niti je zaposleni raspoređen na poslove na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

U polje 3.6 – 3.17. obrasca PPP PD se upisuje:

Isplata prvog dela zarade zaposlenom za maj 2014.

Isplata drugog (konačnog) dela zarade zaposlenom za maj 2014.

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Podatak za unos

3.6

Šifra vrste prihoda

1 01 101 00 0

1 01 101 00 0

3.7

Broj dana

ne mora se upisati

31

3.8

Broj sati

ne mora se upisati

176

3.8a

Fond sati

ne mora se upisati

176

3.9

Bruto prihod

30.000,00

20.000,00

3.10

Osnovica za porez

19.000,00

(bruto prihod 30.000 –neoporezivi iznos od 11.000

20.000,00

(celokupan neoporezivi iznos iskorišćen kod prve isplate)

3.11

Porez

1.900,00

2.000,00

3.12

Osnovica za doprinos

30.000,00

20.000,00

3.13

PIO

7.200,00

4.800,00

3.14

Zdravstvo

3.690,00

2.460,00

3.15

Nezaposlenost

450,00

300,00

3.16

Beneficiran PIO

0, jer zaposleni ne radi na poslovima sa ben. stažom

0

3.17

MFP 1

ne popunjava se – prva isplata u obračunskom periodu

11.000,00

iskorišćeni neoporezivi iznos kod prve isplate i istu vrstu prihoda

3.17

MFP 2

ne popunjava se – prva isplata u obračunskom periodu

30.000,00

prethodno iskorišćena osnovica doprinosa za istu vrstu prihoda)

3.17

MFP 3

ne popunjava se jer zaposleni radi puno radno vreme

ne popunjava se

3.17

MFP 4

ne popunjava se – prva isplata

30.000,00

ukupno prethodno isplaćena zarada

za obračunski period i istu vrstu

prihoda

3.17

MFP 5

ne popunjava se

ne popunjava se

3.17

MFP 6

ne popunjava se – poslodavac ne

uplaćuje dobrovoljno penzijsko/ zdravstveno osiguranje

ne popunjava se

3.17

MFP 7

ne popunjava se

ne popunjava se

3.17

MFP 8

ne popunjava se – jer zaposleni radi puno radno vreme

ne popunjava se – jer zaposleni radi puno radno vreme

3.17

MFP 9

ne popunjava se – jer osnovica za doprinose nije viša od najviše

ne popunjava se – jer osnovica za doprinose nije viša od najviše

3.17

MFP10

Ne popunjava se – ne kombinuje se sa drugom OVP zarade/naknade zarada

Ne popunjava se –  ne kombinuje se sa drugom OVP zarade/naknade

zarada

3.17

MFP11

Ne popunjava se, prva isplata

11.000,00

3.17

MFP12

Ne popunjava se, prva isplata

30.000,00

Kod isplate zarade penzioneru koji se opredelio da mu je prioritetni osnov za zdravstveno osiguranje zarada na osnovicu doprinosa se obračunava i plaća:

–                     doprinos za PIO na teret zaposlenog po stopi od 13% i na teret poslodavca po stopi od 11%

–                     doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 6,15% na teret zaposlenog i na teret poslodavca po stopi od 6,15%

Doprinos za slučaj nezaposlenosti se ne obračunava i ne plaća, pa se u polje 3.15 Doprinos za slučaj nezaposlenosti upisuje iznos 0.

Kod isplate zarade penzioneru koji se opredelio da mu je prioritetni osnov za zdravstveno osiguranje penzija na osnovicu doprinosa se obračunava i plaća doprinos za PIO na teret zaposlenog po stopi od 13% i na teret poslodavca po stopi od 11%. Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca i doprinos za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenog i na teret poslodavca se ne obračunava i ne plaća, pa se u polje 3.14 i polje 3.15 – upisuje iznos 0.

Isti poreski tretman imaju i prihodi vojnih i poljoprivrednih penzionera koji zasnuju radni odnos i po tom osnovu ostvaruju zaradu.

2. Zarada bez poreske olakšice, odnosno subvencije, a sa beneficijom

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

101

00

1

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenog kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/14, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi društva

101

00

2

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenog kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/15, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi društva

101

00

3

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenog kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/16, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi društva

101

00

4

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenog kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/18, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi društva

 

Za zarade bez poreske olakšice, odnosno subvencije a sa beneficijom pored doprinosa za PIO, zdravstveno osiguranje (ZDR) i osiguranje od nezaposlenosti (NZS)koji se plaćaju na teret zaposlenog i na teret poslodavca, plaća se i dodatni doprinos za PIO na teret poslodavca (član 46. Zakona o doprinosima) prikazane u sledećoj tabeli.

Oznaka B

Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem kada se

Stopa dodatnog doprinos za PIO

1

efektivnih 12 meseci rada računa kao 14 meseci staža osiguranja

3,70%

2

efektivnih 12 meseci rada računa kao 15 meseci staža osiguranja

5,50%

3

se efektivnih 12 meseci rada računa kao 16 meseci staža osiguranja

7,30%

4

efektivnih 12 meseci rada računa kao 18 meseci staža osiguranja

11,00%

Primer

Poslodavac zaradu plaća u celosti, tako da je prva isplata za obračunski period istovremeno i konačna isplata zarade. Zarada iznosi 35.000,00 dinara, a zaposleni radi na poslovima na kojima se efektivnih 12 meseci rada računa kao 18 meseci staža osiguranja. Za ovog zaposlenog poslodavac ne koristi pravo na olakšicu /subvenciju za zapošljavanje.

Obrazac PPP-PD se popunjava na sledeći način:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra vrste prihoda

1 01 101 00 4

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda zaposleni (01), OVP (101), nema olakšica (00), beneficirani staž 12/18 (4).

3.7.

Broj dana

30

3.8

Broj sati

176

3.8a

Fondsati

176

3.9

Bruto prihod

35.000,00

3.10

Osnovica za porez

24.000,00

zarada umanjena za neoporezivi iznos od

11.000 dinara za puno radno vreme

3.11

Porez

2.400,00

10% na osnovicu za porez

3.12

Osnovica               za

doprinose

35.000,00

zarada

3.13

PIO

8.400,00

zbir doprinosa za PIO na teret zaposlenog 13% i na teret poslodavca 11%

3.14

Zdravstvo

4.305,00

zbir doprinosa za ZDR na teret zaposlenog 6,15% i na teret poslodavca 6,15%

3.15

Nezaposlenost

525,00

zbir doprinosa za NZS na teret zaposlenog 0,75% i na teret poslodavca 0,75%

3.16

Beneficirani PIO

3.850,00

dodatni doprinos za PIO po stopi od 11%

3.17

MFP za obračun

ne popunjava se

 

3. Zarada pripravnika mlađeg od 30 godina sa poreskom olakšicom, bez beneficije

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

101

01

0

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenog pripravnika, mlađeg od 30 godina sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi.

 

Kod zarade pripravnika mlađeg od 30 godina sa poreskom olakšicom, bez beneficije poslodavac je za period od tri godine od dana zaključenja ugovora o radu oslobođen: plaćanja poreza iz zarade (član 21v stav 1. Zakona) i doprinosa za PIO, ZDR i NZS na teret poslodavca (član 45a stav 1. Zakona o doprinosima).

U obrazac PPP- PD se upisuje:

–                     u polje 3.11 Porez – iznos 0 (nula dinara), jer je poslodavac oslobođen plaćanja poreza na zaradu.

–                     u polje 3.13 PIO – iznos za plaćanje doprinosa za PIO na teret zaposlenog po stopi od 13%

–                     u polje 3.14 Zdravstvo – iznos za plaćanje doprinosa ZDR na teret zaposlenog po stopi od 6,15%

–                     u polje3.15 Nezaposlenost – iznos za plaćanje doprinosa za NZS na teret zaposlenog po stopi od 0,75%

Dakle, iznosi koji se upisuju u poljima 3.13 – 3.15 sadrže samo doprinose koji se plaćaju iz zarade (na teret zaposlenog), a ne sadrže doprinose koji se plaćaju na zaradu (na teret poslodavca).

Poreska uprava, na osnovu podnete pojedinačne poreske prijave za obaveze po osnovu doprinosa za PIO, ZDR i NZS koji se plaćaju na teret poslodavca zadužuje Nacionalnu službu za zapošljavanje, shodno odredbi člana 45a stav 13. Zakona o doprinosima.

 

 

Primer.

Poslodavac zaradu plaća u celosti, tako da je prva isplata za obračunski period istovremeno i konačna isplata zarade. Zarada iznosi 25.000,00 dinara pripravniku mlađem od 30 godina iposlodavac koristi poresku olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i Zakonu o doprinosima. Zaposleni nije raspoređen na poslove na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Obrazac PPP-PD se popunjava na sledeći način:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra vrste prihoda

1 01 101 01 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda zaposleni (01), OVP (101), olakšica (01), nema beneficirani staž (0).

3.7.

Broj dana

30

3.8

Broj sati

176

3.8a

Fondsati

176

3.9

Bruto prihod

25.000,00

3.10

Osnovica za porez

14.000,00

zarada umanjena za neoporezivi iznos zarade od 11.000,00 dinara za puno radno vreme

3.11

Porez

0,00

poslodavac oslobođen obaveze plaćanja poreza

3.12

Osnovica za doprinos

25.000,00

zarada

3.13

PIO

3.250,00

 

doprinos na teret zaposlenog 13% 

3.14

Zravstvo

1.537,50

doprinos na teret zaposlenog 6.15% 

3.15

Nezaposlenost

187,50

doprinos na teret zaposlenog 0,75% 

3.16

Beneficirani PIO

0,00

nema beneficirani staž

3.17

MFP za obračun

ne popunjava se

 

 

 

4. Zarada pripravnika mlađeg od 30 godina sa poreskom olakšicom i beneficijom

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

101

01

1

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenog pripravnika, mlađeg od 30 godina sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi društva, kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/14.

101

01

2

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenog pripravnika, mlađeg od 30 godina sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu
i po Zakonu o doprinosima, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi društva, kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/15.

101

01

3

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenog pripravnika, mlađeg od 30 godina sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi društva, kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/16

101

01

4

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenog pripravnika, mlađeg od 30 godina sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi društva, kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/18

Kod zarade pripravnika mlađeg od 30 godina sa poreskom olakšicom i beneficijom poslodavac je za period od tri godine od dana zaključenja ugovora o radu oslobođen: plaćanja poreza iz zarade (član 21v stav 1. Zakona); doprinosa za PIO, ZDR i NZS koji se plaćaju na teret poslodavca (član 45a stav 1. Zakona o doprinosima) i  dodatnog doprinosa za PIO na teret poslodavca.

U obrazac PPP- PD se upisuje:

–                     u polje 3.11 porez – iznos 0 (nula dinara), jer je poslodavac oslobođen plaćanja poreza na zaradu;

–                     u polje 3.13 PIO – iznos za plaćanje doprinosa za PIO na teret zaposlenog po stopi od 13%;

–                     u polje 3.14 Zdravstvo – iznos za plaćanje doprinosa ZDR na teret zaposlenog po stopi od 6,15%;

–                     u polje 3.15 Nezaposlenost – iznos za plaćanje doprinosa za NZS na teret zaposlenog po stopi od 0,75%.

Iznosi u poljima 3.13 – 3.15 ne sadrže doprinos za PIO po stopi od 11%, doprinos za ZDR po stopi od 6,15% i doprinosa za NZS po stopi od 0,75% koji se plaćaju na teret poslodavca.

U polje 3.16 Beneficirani doprinos – upisuje se iznos 0 (nula), jer poslodavac koristi olakšicu kod zapošljavanja.

Poreska uprava, na osnovu podnete pojedinačne poreske prijave zadužuje Nacionalnu službu za zapošljavanje za obaveze po osnovu doprinosa na teret poslodavca.

 

 

Primer

 

Poslodavac zaradu plaća u celosti, tako da je prva isplata za obračunski period istovremeno i konačna isplata zarade. Zarada iznosi 38.000,00 dinara pripravniku mlađem od 30 godina za koje poslodavac koristi pravo na poresku olakšicu kod zapošljavanja po Zakonu i Zakonu o doprinosima. Zaposleni raspoređen na poslove na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/15. Obrazac PPP-PD se popunjava na sledeći način:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra vrste prihoda

1 01 101 01 2

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda: zaposleni (01), OVP (101), koristi se olakšica (01), ima beneficirani staž 12/15

(2).

3.7.

Broj dana

30

3.8

Broj sati

176

3.8a

Fondsati

176

3.9

Bruto prihod

38.000,00

3.10

Osnovica za porez

27.000,00

zarada umanjena za neoporezivi iznos zarade od 11.000,00 dinara za puno radno vreme

3.11

Porez

0,00

poslodavac oslobođen obaveze plaćanja poreza

3.12

Osnovica za doprinos

38.000,00

zarada

3.13

PIO

4.940,00

 

doprinos na teret zaposlenog 13% 

3.14

Zdravstvo

2.337,00

doprinos na teret zaposlenog 6.15% 

3.15

Nezaposlenost

285,00

doprinos na teret zaposlenog 0,75% 

3.16

Beneficirani PIO

0,00

poslodavac oslobođen plaćanja dodatnog doprinosa za PIO

3.17

MFP za obračun

ne popunjava se

 

 

 1. 5.  Zarada novozaposlenog mlađeg od 30 godina sa poreskom olakšicom, bez beneficije 

 

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

101

02

0

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i

14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, novozaposlenog mlađeg od 30 godina sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi

Kod zarade zaposlenog mlađeg od 30 godina sa poreskom olakšicom a bez beneficije poslodavac je za period od dve godine od dana zaključenja ugovora o radu oslobođen plaćanja poreza iz zarade (član 21v stav 2. Zakona) i doprinosa za PIO, ZDR i NZS na teret poslodavca (član 45a stav 2. Zakona o doprinosima).

 1. 6.  Zarada novozaposlenog mlađeg od 30 godina sa poreskom olakšicom i beneficijom

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

101

02

1

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenog mlađeg od 30 godina sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi, sa pravom na staž sa uvećanim trajanjem 12/14

101

02

2

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenog mlađeg od 30 godina sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi, sa pravom na staž sa uvećanim trajanjem

 

12/15

101

02

3

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenog mlađeg od 30 godina sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi, sa pravom na staž sa uvećanim trajanjem

 

12/16

101

02

4

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenog mlađeg od 30 godina sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi, sa pravom na staž sa uvećanim trajanjem

 

12/18

Kod zarade novozaposlenog mlađeg od 30 godina sa poreskom olakšicom i beneficijom poslodavac je oslobođen: plaćanja poreza iz zarade; doprinosa za PIO, ZDR i NZS koji se plaćaju na teret poslodavca, za period od dve godine od dana zaključenja ugovora o radu i dodatnog doprinosa za PIO na teret poslodavca.

 1. 7.  Zarada lica sa invaliditetom sa poreskom olakšicom

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

101

03

0

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenog lica sa invaliditetom sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi.

 

Kod zarade lica sa invaliditetom poslodavac se oslobađa plaćanja poreza iz zarade tog lica (član 21g Zakona) i doprinosa za PIO, ZDR i NZS na teret poslodavca (član 45b. Zakona o doprinosima).

 

 

Primer

Poslodavac zaradu plaća u celosti, tako da je prva isplata za obračunski period istovremeno i konačna isplata zarade. Zarada iznosi 44.000,00 dinara invalidu i poslodavac koristi poresku olakšicu za zapošljavanje. Zaposlenom se staž osiguranja ne računa sa uvećanim trajanjem. Obrazac PPP-PD se popunjava na sledeći način:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra vrste prihoda

1 01 101 03 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda:

zaposleni (01), OVP (101), koristi se olakšica (03), nema beneficirani staž (0).

3.7.

Broj dana

30

3.8

Broj sati

176

3.8a

Fond sati

176

3.9

Bruto prihod

44.000,00

3.10

Osnovica za porez

33.000,00

zarada umanjena za neoporezivi iznos zarade od 11.000 dinara za puno radno vreme

3.11

Porez

0,00

poslodavac oslobođen obaveze plaćanja poreza

3.12

Osnovica            za

doprinos

44.000,00

zarada

3.13

PIO

5.720,00

 

upisuje se samo iznos doprinosa za PIO na teret zaposlenog 13% 

3.14

Zdravstvo

2.706,00

upisuje se samo iznos doprinosa za ZDR na teret zaposlenog 6.15% 

3.15

Nezaposlenost

330,00

upisuje se samo iznos doprinosa za NSZ na teret zaposlenog 0,75% 

3.16

Beneficirani PIO

0,00

nema beneficirani staž

3.17

MFP za obračun

ne popunjava se

 

Dakle, u obrascu PPP-PD iznosi koji se upisuju u poljima 3.13 – 3.15 ne sadrže doprinos za PIO, ZDR, NZS na teret poslodavca.

 

 

8. Zarada lica starijeg od 45 godina a mlađeg od 50 godina sa poreskom olakšicom, bez beneficije

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

101

04

0

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenog starijeg od 45 a mlađeg od 50 godina, sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi

 

Kod zarade lica starijeg od 45 godina a mlađeg od 50 godina za koje se koristi poreska olakšica, a bez beneficije poslodavac se:

–                     oslobađa obaveze plaćanja poreza iz zarade tog novozaposlenog lica (član 21d Zakona),

–                     doprinose za PIO, ZDR i NZS na teret zaposlenog plaća po stopama iz člana 44. stav 2. Zakona o doprinosima, a

–                     doprinose za PIO, ZDR i NZS na teret poslodavca, plaća po stopama iz člana

44. stav 2. Zakona o doprinosima, umanjenim za 80%

Dakle, poslodavac/ isplatilac prihoda obračunava i plaća

–                     doprinos za PIO na teret zaposlenog po stopi od 13% i na teret poslodavca po stopi od 2,2% (stopa od 11% umanjena za 80%);

–                     doprinos za ZDR na teret zaposlenog po stopi od 6,15% i na teret poslodavca po stopi od 1,23 % (stopa od 6,15% umanjena za 80%);

–                     doprinos za NZS na teret zaposlenog po stopi od 0,75% i na teret poslodavca po stopi od 0,15 % (stopa od 0,75% umanjena za 80%);

 

            

 

Primer

Poslodavac zaradu plaća u celosti, tako da je prva isplata za obračunski period istovremeno i konačna isplata zarade. Zarada novozaposlenog lica starijeg od 45 a mlađem od 50 godina iznosi 325.000,00 dinara. Poslodavac koristi olakšicu za zapošljavanje. Obrazac PPP-PD se popunjava na sledeći način:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra vrste prihoda

1 01 101 04 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda: zaposleni (01), OVP (101), koristi se olakšica (04), nema beneficirani staž (0).

3.7.

Broj dana

30

3.8

Broj sati

176

3.8a

Fond sati

176

3.9

Bruto prihod

325.000,00

3.10

Osnovica za porez

314.000,00

zarada umanjena za neoporezivi iznos zarade od 11.000 dinara za puno radno vreme

3.11

Porez

0,00

poslodavac oslobođen obaveze plaćanja poreza

3.12

Osnovica            za

doprinos

300.000,00

Najviša mesečna osnovica doprinosa, jer je bruto zarada iznad najviše mesečne osnovice doprinosa

3.13

PIO

45.600,00

doprinos na teret zaposlenog 13% i doprinos na teret poslodavca 2,2%

3.14

Zdravstvo

22.140,00

doprinos na teret zaposlenog 6.15% i doprinos na teret poslodavca 1,23%

3.15

Nezaposlenost

2.700,00

doprinos na teret zaposlenog 0,75% i doprinos na teret poslodavca 0,15%

3.16

Beneficirani PIO

0,00

Nema beneficirani staž

3.17

MFP za obračun

ne popunjava se

Nacionalna služba za zapošljavanje uplaćuje razliku doprinosa na teret poslodavca i to: doprinos za PIO po stopi od 8,8%, doprinos za ZDR po stopi od

4,92% i doprinos za NZS po stopi od 0,60%

 1. 9.                 Zarada lica starijeg od 45 godina a mlađeg od 50 godina sa poreskom olakšicom i beneficijom

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

101

04

1

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenog starijeg od 45 godina a mlađeg od 50 godina, sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi, sa pravom na uvećani staž osiguranja 12/14

101

04

2

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenog starijeg od 45 godina a mlađeg od 50 godina, sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi, sa pravom na uvećani staž osiguranja 12/15

101

04

3

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenog starijeg od 45 godina a mlađeg od 50 godina, sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi, sa pravom na uvećani staž osiguranja 12/16

101

04

4

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenog starijeg od 45 godina a mlađeg od 50 godina, sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi, sa pravom na uvećani staž osiguranja 12/18

Kod zarade lica starijeg od 45 godina a mlađeg od 50 godina za koje se koristi poreska olakšica sa beneficijom, poslodavac jeoslobođen plaćanja poreza iz zarade novozaposlenog lica, a plaća:

–          doprinose za PIO, ZDR i NZS na teret zaposlenog po stopama iz člana 44. stav 2. Zakona o doprinosima;

–          doprinose za PIO, ZDR i NZS na teret poslodavca, po stopama iz člana 44. stav 2. Zakona o doprinosima, umanjenim za 80% i

–          dodatni doprinos za PIO na teret poslodavca, po stopama iz člana 46. Zakona o doprinosima, umanjenim za 80%.  U obrascu PPP-PD isplatilac prihoda iskazuje na polju iznos u dinarima:

3.9    zarade,

3.10                        osnovice za porez (zarada umanjena za neoporezivi iznos zarade)

3.11                        poreza u iznosu od 0 (nula) dinara.

3.12                        osnovice doprinosa (zarada koja se ne umanjuje za neoporezivi iznos)

3.13                        zbir iznosa doprinosa za PIO na teret zaposlenog po stopi od 13% i na teret poslodavca po stopi od 2,2%

3.14                        zbir iznosa za doprinosa za ZDR na teret zaposlenog po stopi od 6,15% i na teret poslodavca po stopi od 1,23%

3.15                        zbir iznosa doprinosa za NZS na teret zaposlenog po stopi od 0,75% i na teret poslodavca po stopi od 0,15%

3.16                        dodatnog doprinosa za PIO na teret poslodavca po jednoj od navedenih stopa, zavisno od beneficiranog staža osiguranja i to:

0,74% (80% od 3,70%) za staž osiguranja 12/14

1,1% (80% od 5,50%) za staž osiguranja 12/15

1,46% (80% od 7,30%) za staž osiguranja 12/16  2,2% (80% od 11,0%) za staž osiguranja 12/18

 

 1. 10.             Zarada zaposlenog starijeg od 50 godina sa poreskom olakšicom, bez beneficije 

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

101

05

0

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenog starijeg od 50 godina, sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi

 

Kod zarade koja se isplaćuje novozaposlenom licu starijem od 50 godina za koje poslodavac koristi poresku olakšicu po Zakonu i Zakonu o doprinosima, poslodavac se, za period od dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa, oslobađa: plaćanja poreza iz zarade tog lica (član 21 d Zakona o porezu na dohodak) i doprinosa za PIO, ZDR i NZS na teret poslodavca (član 45 stav 1. Zakona o doprinosima).

 

 

 1. 11.             Zarada zaposlenog starijeg od 50 godina sa poreskom olakšicom i beneficijom

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

101

05

1

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenog starijeg od 50 godina, sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi, kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/14

101

05

2

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenog starijeg od 50 godina, sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi, kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/15

101

05

3

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenog starijeg od 50 godina, sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi, kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/16

101

05

4

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenog starijeg od 50 godina, sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi, kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/18

 

Kod isplate zarade novozaposlenog lica starijeg od 50 godina sa olakšicom i beneficijom poslodavac je, za period od dve godine od dana zaključenja ugovora o radu, oslobođen:  plaćanja poreza iz zarade tog lica (član 21 d Zakona o porezu na dohodak);  doprinosa za PIO, ZDR i NZS na teret poslodavca (član 45 stav 1. Zakona o doprinosima) i dodatnog doprinosa za PIO na teret poslodavca.

 

 

Primer

Poslodavac zaradu plaća u celosti, pa je prva isplata za obračunski period istovremeno i konačna isplata zarade. Zarada zaposlenog lica starijeg od 50 godina, za koje poslodavac koristi poresku olakšicu pa Zakonu i Zakonu o doprinosima, a koji je raspoređen na radno mesto za koje se efektivnih 12 meseci računa 16 meseci staža iznosi 380.000,00. Obrazac PPP-PD se popunjava na sledeći način:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra vrste prihoda

1 01 101 05 3

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda: zaposleni (01, OVP (101) koristi se olakšica (05), ima beneficirani staž 12/16

(3).

3.7.

Broj dana

30

 

3.8

Broj sati

176

 

3.8a

Fondsati

176

 

3.9

Bruto prihod

380.000,00

 

3.10

Osnovica za porez

369.000,00

zarada umanjena za neoporezivi iznos zarade od 11.000,00 dinara za puno radno vreme

3.11

Porez

0,00

poslodavac oslobođen obaveze plaćanja poreza po članu 21d Zakona o porezu

3.12

Osnovica za doprinos

300.000,00

Najviša mesečna osnovica doprinosa 

3.13

PIO

39.000,00

 

doprinos na teret zaposlenog 13%

3.14

Zravstvo

18.450,00

doprinos na teret zaposlenog 6.15% 

3.15

Nezaposlenost

2.250,00

doprinos na teret zaposlenog 0,75% 

3.16

Beneficirani PIO

0,00

poslodavac oslobođen plaćanja dodatnog doprinosa za PIO

3.17

MFP za obračun

ne popunjava se

 

 

Dakle, u obrascu PPP-PD isplatilac prihoda ne iskazuje iznose doprinosa za PIO, ZDR, NZS i dodatnog doprinosa za PIO na teret sredstava poslodavca, koje umesto poslodavca plaća Nacionalna služba za zapošljavanje.

 1. 12.             Zarada zaposlenog lica mlađeg od 30 godina ili starijeg od 45 godina sa subvencijom, bez beneficije

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

101

06

0

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, novozaposlenog lica mlađeg od 30 godina, ili starijeg od 45 godina, sa pravom na subvenciju za zapošljavanje po Uredbi o podsticanju zapošljavanja (“Sl. glasnik RS“, br. 32/11 i 34/11, u daljem tekstu: Uredba), uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi

 

Kod zarade zaposlenog lica mlađeg od 30 godina ili starijeg od 45 godina za koje se koristi subvencija za zapošljavanje, bez beneficije poslodavac ostvaruje pravo na subvenciju:

–                     ukupnog iznosa obračunatog poreza iz zarade i

–                     ukupnog doprinosa za PIO na teret zaposlenog po stopi od 13% i na teret poslodavca po stopi od 11%

U obrascu PPP-PD isplatilac prihoda upisuje iznos:

3.9             zarade,

3.10         osnovice za porez (zarada umanjena za neoporezivi iznos zarade) 3.11 0 (nula) poreza 

3.12          osnovice doprinosa (zarada koja se ne umanjuje za neoporezivi iznos)

3.13          0 (nula) doprinosa za PIO na teret zaposlenog i na teret poslodavca.

3.14          ukupnog doprinosa za ZDR na teret zaposlenog po stopi od 6,15% i na teret poslodavca po stopi od 6,15%

3.15          ukupnog doprinosa za NZS na teret zaposlenog po stopi od 0,75% i na teret poslodavca po stopi od 0,75%

3.16. dodatni doprinos za PIO se nepopunjava, jer zaposleni ne radi na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanje

Poreska uprava, na osnovu podnete pojedinačne poreske prijave za obaveze po osnovu doprinosa za PIO po stopi od 13% na teret zaposlenog i po stopi od 11% na teret poslodavca zadužuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, preko uplatnih računa za doprinos za PIO zaposlenih, za svakog poslodavca pojedinačno, sa pozivom na PIB tog poslodavca

 

 

 1. 13.             Zarada zaposlenog lica mlađeg od 30 godina ili starijeg od 45 godina sa subvencijom i beneficijom

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

101

06

1

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, novozaposlenog lica mlađeg od 30 godina ili starijeg od 45 godina, sa pravom na subvenciju za zapošljavanje po Uredbi, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi, kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/14

101

06

2

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, novozaposlenog lica mlađeg od 30 godina ili starijeg od 45 godina, sa pravom na subvenciju za zapošljavanje po Uredbi, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi, kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/15

101

06

3

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, novozaposlenog lica mlađeg od 30 godina ili starijeg od 45 godina, sa pravom na subvenciju za zapošljavanje po Uredbi, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi, kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/16

101

06

4

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, novozaposlenoglica mlađeg od 30 godina ili starijeg od 45 godina, sa pravom na subvenciju za zapošljavanje po Uredbi, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi, kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/18

Kod zarade zaposlenog lica mlađeg od 30 godina ili starijeg od 45 godina za koje se koristi subvencija za zapošljavanje, sa beneficijom poslodavac ostvaruje pravo na subvenciju:

–                     ukupnog iznosa obračunatog poreza na zarade i

–                     ukupnog doprinosa za PIO na teret zaposlenog po stopi od 13% i na teret poslodavca po stopi od 11% i

–                     dodatnog doprinosa za PIO na teret poslodavca.

Primer

Poslodavac zaradu plaća u celosti, tako da je prva isplata za obračunski period istovremeno i konačna isplata zarade. Zarada novozaposlenog lica, mlađeg od 30 godina sa subvencijom po Uredbi, koje radi na poslovima na kojima se efektivnih 12 meseci rada računa kao 18 meseci staža iznosi 35.000,00 dinara. Obrazac PPP-PD se popunjava na sledeći način:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra          vrste

prihoda

1 01 101 06 4

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda: zaposleni (01), OVP (101), koristi se subvencija po Uredbi (06), ima beneficirani staž 12/18 (4).

3.7.

Broj dana

30

3.8

Broj sati

176

3.8a

Fondsati

176

3.9

Bruto prihod

35.000,00

3.10

Osnovica za porez

24.000,00

zarada umanjena za neoporezivi iznos zarade od 11.000,00 dinara za puno radno vreme

3.11

Porez

0,00

poslodavac oslobođen obaveze plaćanja

poreza 

3.12

Osnovica           za

doprinos

35.000,00

zarada

3.13

PIO

0,00

poslodavac oslobođen plaćanja doprinosa za PIO na teret zaposlenog po stopi od 13% i na teret poslodavca po stopi od 11%

3.14

ZDR

4.305,00

doprinos na teret zaposlenog 6.15% + doprinos na teret poslodavca 6,15%

3.15

NZS

525,00

doprinos na teret zaposlenog 0,75% + doprinos na teret poslodavca 0,75%

3.16

Beneficirani PIO

0,00

poslodavac oslobođen plaćanja dodatnog doprinosa za PIO

3.17

MFP za obračun

ne popunjava se

 

Uplatu subvencionisanih doprinosa za PIO na teret zaposlenog, doprinosa za PIO na teret poslodavca i dodatnog doprinosa za PIO vrši Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu zaduženja koje formira Poreska uprava na osnovu podnete pojedinačne poreske prijave.

14. Zarada zaposlenog lica starijeg od 30 godina a mlađeg od 45 godina sa subvencijom, bez beneficije

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

101

07

0

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, novozaposlenog lica starijeg od 30 godina a mlađeg od 45 godina, sa pravom na subvenciju za zapošljavanje po Uredbi, uključujući zaposlene u

privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi

Kod zarade zaposlenog lica starijeg od 30 godina a mlađeg od 45 godina za koje se koristi subvencija za zapošljavanje, bez beneficije poslodavac u skladu sa Uredbom ostvaruje pravo na subvenciju:

–                     30% obračunatog poreza na zarade i

–                     ukupnog doprinosa za PIO na teret zaposlenog po stopi od 13% i na teret poslodavca po stopi od 11%.

 

 

Primer

Poslodavac zaradu plaća u celosti, tako da je prva isplata za obračunski period istovremeno i konačna isplata zarade. Zarada novozaposlenog lica, starijeg od 30 godina, a mlađeg od 45 godina sa subvencijom po Uredbi iznosi 35.000,00 dinara. Zaposleni ne radi na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Obrazac PPP-PD se popunjava na sledeći način:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra          vrste

prihoda

1 01 101 07 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda:

zaposleni (01), OVP (101), koristi se subvencija po Uredbi (07), nema beneficirani staž (0).

3.7.

Broj dana

30

3.8

Broj sati

176

3.8a

Fondsati

176

3.9

Bruto prihod

35.000,00

3.10

Osnovica za porez

24.000,00

zarada umanjena za neoporezivi iznos zarade od 11.000,00 dinara za puno radno vreme

3.11

Porez

1.680,00

obračunati porez umanjen za 30%

3.12

Osnovica           za

doprinos

35.000,00

zarada

3.13

PIO

0,00

poslodavac oslobođen plaćanja doprinosa za PIO na teret zaposlenog po stopi od 13% i na teret poslodavca po stopi od 11%

3.14

Zdravstvo

4.305,00

doprinos na teret zaposlenog 6.15% + doprinos na teret poslodavca 6,15%

3.15

Nezaposlenost

525,00

doprinos na teret zaposlenog 0,75% + doprinos na teret poslodavca 0,75%

3.16

Beneficirani PIO

0,00

zaposleni ne radi na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

3.17

MFP za obračun

ne popunjava se

 

15. Zarada zaposlenog lica starijeg od 30 godina a mlađeg od 45 godina sa subvencijom i beneficijom

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

101

07

1

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, novozaposlenog lica starijeg od 30 godina a mlađeg od 45 godina, sa pravom na subvenciju za zapošljavanje po Uredbi, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi, kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/14

101

07

2

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, novozaposlenog lica starijeg od 30 godina a mlađeg od 45 godina, sa pravom na subvenciju za zapošljavanje po Uredbi, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi, kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/15

101

07

3

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, novozaposlenog lica starijeg od 30 godina a mlađeg od 45 godina, sa pravom na subvenciju za zapošljavanje po Uredbi, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi, kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/16

101

07

4

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, novozaposlenog lica starijeg od 30 godina a mlađeg od 45 godina, sa pravom na subvenciju za zapošljavanje po Uredbi, uključujući zaposlene u privrednom društvu čiji su osnivači, odnosno članovi, kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/18

 

Kod zarade zaposlenog lica starijeg od 30 godina a mlađeg od 45 godina za koje se koristi subvencija za zapošljavanje, sa beneficijom poslodavac u skladu sa Uredbom ostvaruje pravo na subvenciju:

–                     30% obračunatog poreza na zarade,

–                     ukupnog doprinosa za PIO na teret zaposlenog po stopi od 13% i na teret poslodavca po stopi od 11% i

–                     dodatnog doprinosa za PIO:

Primer

Poslodavac zaradu plaća u celosti, tako da je prva isplata za obračunski period istovremeno i konačna isplata zarade. Zarada novozaposlenog lica, starijeg od 30 godina, a mlađeg od 45 godina sa subvencijom po Uredbi iznosi 55.000,00 dinara. Zaposleni radi na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/14. Obrazac PPP-PD se popunjava na sledeći način:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra          vrste

prihoda

1 01 101 07 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda:

zaposleni (01),OVP (101), koristi se subvencija po Uredbi (07), ima beneficirani staž 12/14 (1).

3.7.

Broj dana

30

3.8

Broj sati

176

3.8a

Fondsati

176

3.9

Bruto prihod

55.000,00

3.10

Osnovica za porez

44.000,00

zarada umanjena za neoporezivi iznos zarade od 11.000,00 dinara za puno radno vreme

3.11

Porez

3.080,00

obračunati porez umanjen za 30%

3.12

Osnovica           za

doprinos

55.000,00

zarada

3.13

PIO

0,00

poslodavac oslobođen plaćanja doprinosa za PIO na teret zaposlenog po stopi od 13% i na teret poslodavca po stopi od

11%

3.14

Zdravstvo

6.765,00

doprinos na teret zaposlenog 6.15% i doprinos na teret poslodavca 6,15%

3.15

Nezaposlenost

825,00

doprinos na teret zaposlenog 0,75% i  doprinos na teret poslodavca 0,75%

3.16

Beneficirani PIO

0,00

Poslodavac oslobođen plaćanja dodatnog doprinosa za PIO

3.17

MFP za obračun

ne popunjava se

 

Uplatu subvencionisanih doprinosa za PIO vrši Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, na osnovu zaduženja koje formira Poreska uprava na osnovu podnetih pojedinačnih poreskih prijava.

 

           

Zarade sa olakšicama po Zakonu, odnosno Uredbi ne mogu biti navedene na PPP PD koje podnose isplatioci prihoda pod oznakom 2 – pravno lice koje se finansira iz budžeta i oznakom 6 – Vojska RS, jer poreske olakšice po osnovu zapošavanja na mogu ostvarivati državni organi i organizacije, javna preduzeće, javne službe i drugi direktni (organi i organizacije Republike Srbije) ili indirektni budžetski korisnici (pravosudni organi, mesne zajednice, javna preduzeća, direkcije, fondovi osnovani od lokalnih vlasti koji se finansiraju iz javnih prihoda čija je namena utvrđena posebnim zakonom, ustanove osnovane od strane Republike, odnosno lokalne vlasti i budžetski fondovi).

Poslodavci koji za određeno lice koriste ili su koristili oslobođenja od plaćanja poreza na zarade i doprinose po jednom osnovu, ne mogu za isto lice ostvarivati poresku olakšicu po bilo kom drugom osnovu.

           

 

16. Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo bez poreske olakšice i beneficije

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

102

00

0

Zarada i druga primanja koja imaju karakter zarade iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, osim lične zarade preduzetnika, zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo, ako nisu obavezno osigurana po propisima te zemlje (u daljem tekstu: zarada zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo)

 

 Za zaradu zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo način utvrđivanja poreske osnovice, neoporezivog iznosa zarade, kao i stopa poreza isti su kao i za zarade sa OVP 101.

Osnovica poreza na zarade čini isplaćeni novčani iznos zarade za izvršeni rad umanjen za propisani neoporezivi iznos iz člana 15a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana.

Osnovica doprinosa za upućene radnike, ako nisu obavezno osigurani po propisima države u koju su upućeni ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, kao i za poslodavce, je iznos zarade koju bi, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, ostvarili u Republici na istim ili sličnim poslovima.

Osnovica doprinosa ne može biti niža od dvostruke najniže mesečne osnovice doprinosa (član 14. Zakona o doprinosima). Isplatilac prihoda obračunava i plaća doprinos za PIO po stopi od 13%, doprinos za ZDR po stopi od 6,15% i doprinos za NZS po stopi od 0,75% na teret zaposlenog i doprinos za PIO po stopi od 11%, doprinos za ZDR po stopi od 6,15 i doprinos za NZS po stopi od 0,75% na teret poslodavca. Obrazac PPP-PD se popunjava na sledeći način:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra          vrste

prihoda

1 01 102 00 4

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda: zaposleni (01), OVP (102), nema olakšica (00), ima beneficirani staž 12/18 (4).

3.7.

Broj dana

30

3.8

Broj sati

176

3.8a

Mesečni        fond

sati

176

3.9

Bruto prihod

200.000,00

3.10

Osnovica za porez

189.000,00

zarada umanjena za neoporezivi iznos zarade od 11.000,00 dinara za puno radno vreme

3.11

Porez

18.900,00

obračunati porez 10%

3.12

Osnovica za doprinos

50.000,00

Zarada – koju bi zaposleni ostvario da radi u RSrbiji na istim ili sličnim poslovima , ne može biti niža od dvostruke najniže mesečne osnovice doprinosa

3.13

PIO

12.000,00

doprinos na teret zaposlenog 13% + doprinos na teret poslodavca 11%

3.14

Zdravstvo

6.150,00

doprinos na teret zaposlenog 6.15% + doprinos na teret poslodavca 6,15%

3.15

Nezaposlenost

750,00

doprinos na teret zaposlenog 0,75% + doprinos na teret poslodavca 0,75%

3.16

Beneficirani PIO

5.500,00

zaposleni radi na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

12 za 18 meseci

doprinos na teret poslodavca 11%

3.17

MFP za obračun

ne popunjava se

prva isplata

 

 

 1. 17.   Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo bez poreske olakšice, sa beneficijom

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

102

00

1

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/14

102

00

2

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/15

102

00

3

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/16

102

00

4

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/18

 

 Za zaradu zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo, sa beneficijom način utvrđivanja poreske osnovice, neoporezivog iznosa zarade, kao i stopa poreza isti su kao i za zarade sa OVP 101.

Osnovica doprinosa za upućene radnike, ako nisu obavezno osigurani po propisima države u koju su upućeni ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, kao i za poslodavce, je iznos zarade koju bi, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, ostvarili u Republici na istim ili sličnim poslovima.

Osnovica doprinosa ne može biti niža od dvostruke najniže mesečne osnovice doprinosa (član 14. Zakona o doprinosima), ni viša od najviše mesečne osnovice doprinosa. Isplatilac prihoda obračunava i plaća doprinos za PIO po stopi od 13%, doprinos za ZDR po stopi od 6,15 i doprinos za NZS po stopi od 0,75% na teret zaposlenog i doprinos za PIO po stopi od 11%, doprinos za ZDR po stopi od 6,15 i doprinos za NZS po stopi od 0,75% na teret poslodavca, a pošto je zaposleni raspoređen na radno mesto za koje se računa beneficirani staž na teret poslodavca plaća se i dodatni doprinos za PIO i to po stopama: 3,7% za staž osiguranja 12/14; 5,5% za staž osiguranja 12/15; 7,3% za staž osiguranja 12/16 i 11% za staž osiguranja 12/18.

 

 

 1. 18.   Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo – pripravnika mlađeg od 30 godina sa poreskom olakšicom, bez beneficije

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

102

01

0

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo, pripravnika mlađeg od 30 godina sa pravom na olakšicu

 

Kod zarade pripravnika upućenog na rad u inostranstvo sa poreskom olakšicom a bez beneficije poslodavac ima prava kao kod OVP 101, OL: 01 i B: 0.

 

 

 1. 19.   Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo – pripravnika mlađeg od 30 godina sa poreskom olakšicom i sa beneficijom

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

102

01

1

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo, pripravnika mlađeg od 30 godina sa pravom na olakšicu kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/14

102

01

2

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo pripravnika mlađeg od 30 godina sa pravom na olakšicu kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/15

102

01

3

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo pripravnika mlađeg od 30 godina sa pravom na olakšicu kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/16

102

01

4

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo pripravnika mlađeg od 30 godina sa pravom na olakšicu kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/18

 

Kod zarade pripravnika upućenog na rad u sa poreskom olakšicom i sa beneficijom poslodavac ima prava kao kod OVP 101, OL: 01 i B: 1 do 4.

            

 

 

 1. 20.   Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo – mlađeg od 30 godina sa poreskom olakšicom, bez beneficije

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

102

02

0

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo mlađeg od 30 godina sa pravom na olakšicu

Kod zarade zaposlenog mlađeg od 30 godina upućenog na rad u inostranstvo sa poreskom olakšicom a bez beneficije poslodavac ima prava kao kod OVP 101, OL: 02 i B: 0.

 

 1. 21.   Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo – mlađeg od 30 godina sa poreskom olakšicom i sa beneficijom

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

102

02

1

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo mlađeg od 30 godina sa pravom na olakšicu kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/14

102

02

2

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo mlađeg od 30 godina sa pravom na olakšicu kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/15

102

02

3

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo mlađeg od 30 godina sa pravom na olakšicu kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/16

102

02

4

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo mlađeg od 30 godina sa pravom na olakšicu kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/18

Kod zarade zaposlenog mlađeg od 30 godina upućenog na rad u inostranstvo sa poreskom olakšicom i beneficijom poslodavac ima prava kao kod OVP 101, OL: 02 i

B: 1 do 4.

 

 

 1. 22.   Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo – lica sa invaliditetom sa poreskom olakšicom, a bez beneficije

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

102

03

0

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo lica sa invaliditetom sa pravom na olakšicu.

Kod zarade zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo – lica sa invaliditetomsa poreskom olakšicom a bez beneficije poslodavac ima prava kao kod OVP 101, OL: 03 i B: 0.

 

 

 1. 23.   Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo – starijeg od 45 a mlađeg od

50 godina sa poreskom olakšicom, a bez beneficije

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

102

04

0

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstv starijeg od 45 a mlađeg od 50 godina sa pravom na olakšicu.

Kod zarade zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo – starijeg od 45 a mlađeg od 50 godina sa poreskom olakšicom a bez beneficije poslodavac ima prava kao kod OVP 101, OL: 04 i B: 0.

 

 

24. Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo – starijeg od 45 a mlađeg od

50 godina sa poreskom olakšicom i beneficijom

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

102

04

1

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo starijeg od 45 a mlađeg od 50 godina sa pravom na olakšicu i kome se staž osiguranja računa sa uvećenim trakanjem 12/14.

102

04

2

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo starijeg od 45 a mlađeg od 50 godina sa pravom na olakšicu kome se staž osiguranja računa sa uvećenim trajanjem 12/15.

102

04

3

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo starijeg od 45 a mlađeg od 50 godina sa pravom na olakšicu i kome se staž osiguranja računa sa uvećenim trakanjem 12/16.

102

04

4

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstv starijeg od 45 a mlađeg od 50 godina sa pravom na olakšicu i kome se staž osiguranja računa sa uvećenim trakanjem 12/18.

 

Kod zarade zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo – starijeg od 45 a mlađeg od 50 godina sa poreskom olakšicom i sa beneficijom poslodavac ima prava kao kod OVP 101, OL: 04 i B: 1 do 4.

 

 

 1. 25.  Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo – starijeg od 50 godina sa poreskom olakšicom, bez beneficije

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

102

05

0

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo starijeg od 50 godina sa pravom na olakšicu.

 

Kod zarade zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo – starijeg od 50 godina sa poreskom olakšicom a bez beneficije poslodavac ima prava kao kod OVP 101, OL: 05 i B: 0.

 

 

 1. 26.  Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo – starijeg od 50 godina sa poreskom olakšicom i beneficijom

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

102

05

1

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo starijeg od 50 godina sa pravom na olakšicu i kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/14.

102

05

2

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo starijeg od 50 godina sa pravom na olakšicu i kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/15.

102

05

3

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo starijeg od 50 godina sa pravom na olakšicu kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/16.

102

05

4

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo starijeg od 50 godina sa pravom na olakšicu i kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/18.

 

Kod zarade zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo – starijeg od 50 godina sa poreskom olakšicom i sa beneficijom poslodavac ima prava kao kod OVP 101, OL: 05 i B: 1 do 4.

 

 

 1. 27.  Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo – mlađeg od 30 ili starijeg od 45 godina sa subvencijom, bez beneficije

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

102

06

0

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo mlađeg od 30 ili starijeg od 45 godina sa pravom na subvenciju po Uredbi

 

Kod zarade zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo mlađeg od 30 ili starijeg od 45 godina subvencijom a bez beneficije poslodavac ima prava kao kod OVP 101, OL: 06 i B: 0.

 

 

 1. 28.  Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo – mlađeg od 30 ili starijeg od 45 godina sa subvencijom i beneficijom

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

102

06

1

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo mlađeg od 30 ili starijeg od 45 godina sa pravom na subvenciju po Uredbi i kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/14.

102

06

2

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo mlađeg od 30 ili starijeg od 45 godina sa pravom na subvenciju po Uredbi i kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/15.

102

06

3

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo mlađeg od 30 ili starijeg od 45 godina sa pravom na subvenciju po Uredbi i kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/16.

102

06

4

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo mlađeg od 30 ili starijeg od 45 godina sa pravom na subvenciju po Uredbi i kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/18.

Kod zarade zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo mlađeg od 30 ili starijeg od 45 godina sa pravom na subvenciju i sa beneficijom poslodavac ima prava kao kod OVP 101, OL: 06 i B: 1 do 4.

 

 

 1. 29.  Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo – starijeg od 30, a mlađeg od

45 godina sa subvencijom, bez beneficije

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

102

07

0

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo starijeg od 30 a mlađeg od 45 godina sa pravom na subvenciju po Uredbi

Kod zarade zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo – starijeg od 30 a mlađeg od 45 godina sa subvencijom a bez beneficije poslodavac ima prava kao kod OVP 101, OL: 07 i B: 0.

 

 

30. Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo – starijeg od 30, a mlađeg od

45 godina sa subvencijom i beneficijom

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

102

07

1

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo starijeg od 30 a mlađeg od 45 godina sa pravom na subvenciju po Uredbi i kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/14.

102

07

2

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo starijeg od 30 a mlađeg od 45 godina sa pravom na subvenciju po Uredbi i kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/15.

102

07

3

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo starijeg od 30 a mlađeg od 45 godina sa pravom na subvenciju po Uredbi i kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/16.

102

07

4

Zarada zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo starijeg od 30 a mlađeg od 45 godina sa pravom na subvenciju po Uredbi i kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/18.

Kod zarade zaposlenog upućenog na rad u inostranstvo – starijeg od 30 a mlađeg od 45 godina sa subvencijom i sa beneficijom poslodavac ima prava kao kod OVP 101, OL: 07 i B: 1 do 4.

 

 

 1. 31.             Zarada lica zaposlenih kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih pravnih ili fizičkih lica na teritoriji Republike Srbije

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

103

00

0

Zarada domaćih državljana koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, kao i stranih lica i lica bez državljanstva koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno, odnosno kod međunarodnih organizacija i ustanova i stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom, u slučaju kada isplatilac obračunava i plaća javne prihode

Kod zarade lica zaposlenih kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih pravnih ili fizičkih lica na teritoriji Republike način utvrđivanja poreske osnovice, neoporezivog iznosa zarade, stopa poreza, način utvrđivanja osnovice doprinosa i obračunavanje i plaćanje doprinosa iz osnovice i na osnovicu, kao i stope doprinosa isti su kao za OVP 101, OL: 00 i B: 0.

 

 

 1. 32.             Zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

104

00

0

Zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

 

 Kod zarade osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ne plaća se porez na zarade. Osnovica doprinosa je zarada, koja ne može biti niža od najniže, ni viša od najviše mesečne osnovice doprinosa. Isplatilac prihoda obračunava i plaća doprinos za PIO na teret zaposlenog po stopi od 13% i na teret poslodavca po stopi od 11%, doprinos za ZDR na teret zaposlenog po stopi od 6,15% i na teret poslodavca po stopi od 6,15%, doprinos za NZS na teret zaposlenog po stopi od 0,75% i na teret poslodavca po stopi od 0,75%.

 

 

Primer

Poslodavac zaradu plaća u celosti, tako da je prva isplata za obračunski period istovremeno i konačna isplata zarade. Zaposlenom sa invaliditetom u preduzeću za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom zarada iznosi 18.600 dinara. Obrazac PPP-PD se popunjava na sledeći način:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6.

Šifra          vrste

prihoda

1 07 104 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda: lice sa invaliditetom (07), OVP (104), ne koristi se olakšica (00), nema beneficirani staž (0).

3.7.

Broj dana

30

3.8

Broj sati

176

3.8a

Fondsati

176

3.9

Bruto prihod

18.600,00

3.10

Osnovica za porez

7.600,00

zarada umanjena za neoporezivi iznos zarade od 11.000 dinara za puno radno vreme

3.11

Porez

0,00

poslodavac oslobođen obaveze plaćanja

poreza 

3.12

Osnovica           za

doprinos

20.090,00

najniža mesečna osnovica jer je zarada niža od najniže mesečne osnovice doprinosa

3.13

PIO

4.821,60

zbir doprinosa za PIO na teret zaposlenog 13% i na teret poslodavca 11%

3.14

Zdravstvo

2.471,07

zbir doprinosa za ZDR na teret zaposlenog 6,15% i na teret poslodavca 6,15%

3.15

Nezaposlenost

301,35

zbir doprinosa za NZS na teret zaposlenog 0,75% i na teret poslodavca 0,75%

3.16

Beneficirani PIO

0,00

nema uvećanog staža

3.17

MFP

ne popunjava se

 

 

33. Zarada invalida rada koji rade 4 sata dnevno

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

105

00

0

Zarada iz člana 13. stav 1, člana 14, člana 14a i člana 14b Zakona, invalida rada (rade 4 sata dnevno)

 

 Način utvrđivanja poreske osnovice, neoporezivog iznosa, poreske stope, osnovice i stopa doprinosa kod zarada invalida rada koji rade 4 sata dnevno isti je kao za OVP 101, OL 00 i B 0, osim što se u slučaju ispunjenosti uslova za primenu najniže mesečne osnovice doprinosa, obračun doprinosa vrši na iznos najniže mesečne osnovice doprinosa srazmeran radnom vremenu invalida rada u odnosu na ukupno radno vreme – član 39. stav 2. Zakona o doprinosima.

Srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje se od najniže mesečne osnovice doprinosa srazmerno broju dana, odnosno broju časova rada u mesecu za koji postoji obaveza obračuna doprinosa – član 39. stav 3. Zakona o doprinosima

Primer

Poslodavac zaradu plaća u celosti, tako da je prva isplata za obračunski period istovremeno i konačna isplata zarade. Zaposlenom koji po osnovu invalidnosti radi skraćeno radno vreme zarada iznosi 15.000,00 dinara. Obrazac PPP-PD se popunjava na sledeći način:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6.

Šifra         vrste

prihoda

1 07 105 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda: lice sa invaliditetom (07),

OVP (105), ne koristi se olakšica (00), nema beneficirani staž (0).

3.7.

Broj dana

30

Radi 30 kalendarskih dana po 4 sata

3.8

Broj sati

88

 

3.8a

Fond sati

176

 

3.9

Bruto prihod

15.000,00

 

3.10

Osnovica porez

za

4.000,00

zarada umanjena za neoporezivi iznos zarade od 11.000 dinara za puno radno vreme

3.11

Porez

 

400,00

10% na osnovicu poreza

3.12

Osnovica doprinos

za

15.000,00

srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa je manji od zarade, pa se upisuje zarada*)

3.13

PIO

 

3.600,00

zbir doprinosa za PIO na teret zaposlenog 13% i na teret poslodavca 11%

3.14

ZDR

 

1.845,00

zbir doprinosa za ZDR na teret zaposlenog 6,15% i na teret poslodavca 6,15%

3.15

NZS

 

225,00

zbir doprinosa za NZS na teret zaposlenog 0,75% i na teret poslodavca 0,75%

3.16

Beneficirani PIO

0,00

nema uvećanog staža

3.17

MFP.3

50

radi skraćeno, 4 sata dnevno (50% od 8 sati)

 

*)U konketnom slučaju zaposleni radi sa skraćenim radnim vremenom po osnovu invalidnosti, pa je srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa 10.045 (50% od 20.090). Kako je zarada zaposlenog 15.000, ona je veća od srazmernog iznosa najniže mesečne osnovice, pa je osnovica utvrđena u visini njegove zarade.

 1. 34.  Lična zarada preduzetnika, bez beneficije

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

106

00

0

Lična zarada preduzetnika iz člana 13. stav 3. Zakona.

 

Osnovica za porez je zarada umanjena za propisani neoporezivi iznos. Porez se plaća po stopi od 10%. Osnovica doprinosa je mesečni iznos lične zarade, koji ne može biti niži od najniže, ni viši od najviše mesečne osnovice doprinosa. Preduzetnik koji ostvaruje ličnu zaradu u skladu sa Zakonom, sam obračunava i plaća doprinos za PIO po stopi od 24%, doprinos za ZDR po stopi od 12,3% i doprinos za NZS po stopi od 1,5% ( član 52a Zakona o doprinosima).

U obrascu PPP-PD isplatilac prihoda – preduzetnik koji ostvaruje ličnu zaradu u sledećim poljima iskazuje iznose:

3.9      zarade,

3.10  osnovice za porez (zarada umanjena za neoporezivi iznos zarade)

3.11  poreza (10% na osnovicu poreza)

3.12  osnovice doprinosa (zarada koja se ne umanjuje za neoporezivi iznos)

3.13  doprinosa za PIO po stopi od 24%

3.14  doprinosa za ZDR po stopi od 12,3%

3.15  doprinosa za NZS po stopi od 1,5%

3.16. dodatnog doprinosa za PIO – 0 %

 

 

 1. 35.  Lična zarada preduzetnika, sa beneficijom

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

106

00

1

Lična zarada preduzetnika iz člana 13. stav 3. Zakona kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/14

106

00

2

Lična zarada preduzetnika iz člana 13. stav 3. Zakona kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/15

106

00

3

Lična zarada preduzetnika iz člana 13. stav 3. Zakona kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/16

106

00

4

Lična zarada preduzetnika iz člana 13. stav 3. Zakona kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem 12/18

Kod lične zarade preduzetnika, sa beneficijom preduzetnik plaća i dodatni doprinos za PIO za beneficirani radni staž po stopama:

–  3,7% za staž osiguranja 12/14

–  5,5% za staž osiguranja 12/15

–  7,3% za staž osiguranja 12/16

–  11 % za staž osiguranja 12/18

U obrascu PPP-PD isplatilac prihoda – preduzetnik, sa beneficiranim stažom 12/18 koji ostvaruje ličnu zaradu iskazuje na sledećim poljima iznose u dinarima:

3.6 šifra prihoda 1 03 106 00 4

3.9      zarade,

3.10  osnovice za porez ( bruto zarada umanjena za neoporezivi iznos zarade)

3.11  poreza (10% na osnovicu poreza)

3.12  osnovice doprinosa (zarada koja se ne umanjuje za neoporezivi iznos)

3.13  doprinosa za PIO po stopi od 24%

3.14  doprinos za ZDR po stopi od 12,3%

3.15  doprinosa za NZS po stopi od 1,5%

3.16. dodatnog doprinosa za PIO – po stopi od 11%

            

 

 1. 36.  Lična zarada poljoprivrednika koji vodi poslovne knjige

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

107

00

0

Lična zarada obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti – nosilac  poljoprivrednog gazdinstva upisanog u registar

poljoprivrednih gazdinstava iz člana 32. stav 2. Zakona

Pripadajuće obaveze kod lične zarade poljoprivrednika koji vode poslovne knjige obračunavaju se na isti način kao kod OVP: 106 OL: 00 B:0.

 

 1. 37.  Razlika zarade lica postavljenih na javnu fukciju za vreme obavljanja te funkcije

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

108

00

0

Razlika zarade, odnosno plate izabranih, imenovanih i postavljenih lica za vreme obavljanja javne funkcije

Osnovica za porez je razlika zarade koja sadrži pripadajući porez i doprinose i koja se ne umanjuje za propisani neoporezivi iznos zarade. Porez se plaća po stopi od 10%. Osnovica doprinosa je jednaka osnovici za porez, ali ne može biti viša od najviše mesečne osnovice doprinosa (član 17. Zakona o doprinosima). Plaća se doprinos za PIO po stopi od 13%, doprinos za ZDR po stopi 6,15% i doprinos za NZS po stopi od 0,75% na teret primaoca prihoda, i doprinos za PIO po stopi od 11%, doprinos za ZDR po stopi 6,15% i doprinos za NZS po stopi od 0,75% na teret isplatioca prihoda.

 1. 38.  Uplata doprinosa bez isplate zarade

OVP

OLA

BEN

Opis vrste prihoda

109

00

0

Doprinosi na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa u skladu sa članom 51. stav 3. i članom 52. stav 2. Zakona o doprinosima

Nema osnovice za porez jer se zarada ne isplaćuje.

Osnovica doprinosa je najniža mesečna osnovica doprinosa, koju je poslodavac dužan da uplati najkasnije do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec.

 1. 39.  Primanja iz člana 18. Zakona o porezu na dohodak građana preko neoporezivog iznosa

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

110

00

0

Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju, dnevnica za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu, naknada troškova smeštaja na službenom putovanju, naknada prevoza na službenom putovanju, solidarna pomoć, jubilarne nagrade, preko neoporezivog iznosa

Za OVP 110 osnovica poreza je bruto iznos primanja iz člana 18. Zakona isplaćen preko neoporezivog iznosa, bez prava na poresko oslobođenje iz člana 15a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana i to:

–          naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju (za dolazak na posao i povratak sa posla) preko propisanog neoporezivog iznosa;

–          dnevnice za službeno putovanje u zemlji ili u inostranstvo preko propisanog neoporezivog iznosa;

–          naknada troškova smeštaja na službenom putovanju preko iznosa na priloženom računu;

–          naknada prevoza na službenom putovanju preko iznosa na priloženom računu;

–          solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice preko propisanog neoporezivog iznosa;

–          jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad preko propisanog neoporezivog iznosa.

Doprinosi se ne obračunavaju i ne plaćaju.

 

Napomena:

Isplata akontacije za službeni put ne predstavlja isplatu prihoda na koje se pre isplate podnosi PPP-PD. PPP-PD se podnosi, a porez po odbitku obračunava na razliku između isplaćene akontacije i troškova za smeštaj i prevoz na službenom putovanju prema priloženim računima uvećanih za dnevnice do propisanog neoporezivog iznosa koje po povratku sa službenog puta podnosi primalac prihoda koji je bio na službenom putu.

 

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

111

00

0

Poklon deci zaposlenih starosti do 15 godina povodom Nove godine i Božića preko neoporezivog iznosa

Za OVP 111 osnovica poreza je bruto iznos primanja iz člana 18. Zakona isplaćen preko neoporezivog iznosa, bez prava na poresko oslobođenje iz člana 15a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana.

Doprinosi se obračunavaju i plaćaju na teret zaposlenog i na teret poslodavca po istim stopama kao i za OVP 101.

 1. 40.  Ugovorena naknada za privremene i povremene poslove za lica koja nisu na školovanju ili su starija od 26 godina

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

150

00

0

Ugovorena naknada i druga primanja koja se ostvaruju obavljanjem privremenih i povremenih poslova na osnovu ugovora zaključenog neposredno sa poslodavcem, osim sa licem do 26 godina na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg ili visokog obrazovanja

151

00

0

Ugovorena naknada i druga primanja koja se ostvaruju obavljanjem privremenih i povremenih poslova na osnovu ugovora zaključenog preko omladinske ili studentske zadruge, osim sa licem do 26 godina na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg ili visokog obrazovanja

 

Osnovica za porez je naknada koja u sebi sadrži pripadajuće porez i doprinose (u daljem tekstu: naknada). Naknada se ne umanjuje za neoporezivi iznos iz člana 15a. stav 2. Zakona. Poreska stopa je 10%.

Osnovica doprinosa je jednaka osnovici za porez, ali ne može biti niža od najniže, ni viša od najviše mesečne osnovice doprinosa, na koju se obračunavaju i plaćaju doprinos za PIO po stopi od 13%, doprinos za ZDR po stopi od 6,15% i doprinos za NZS po stopi od 0,75% iz naknade, i doprinos za PIO po stopi od 11%, doprinos za ZDR po stopi od 6,15% i doprinos za NZS po stopi od 0,75% na naknadu, odnosno po istim stopama kao za OVP 101.

Kod isplate ugovorene naknade penzioneru koji je zaključio ugovor o privremenim i povremenim poslovima plaća se porez po stopi od 10% na bruto ugovorenu naknadu, koja se ne umanjuje za neoporezivi iznos iz člana 15a. stav 2. Zakona. Na osnovicu doprinosa se obračunava i plaća doprinos za PIO na teret primaoca prihoda po stopi od 13%, i doprinos za PIO na teret isplatioca prihoda po stopi od 11%. Doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenog i na teret poslodavca se ne obračunavaju se i ne plaćaju, pa se u polje 3.14 i polje 3.15 – upisuje iznos 0.

 1. 41.  Primanja sa karakterom zarade i posebnim pravilima oporezivanja

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

199

00

0

Prihodi koji imaju karakter zarade ili naknade zarade na koje se obaveze obračunavaju po posebnim pravilima

Osnovice i stope poreza i doprinosa za ove prihode određene su posebnim okolnostima pravnog položaja lica koje ih prima.

NAKNADE ZARADA

Zaposleni koji prima naknadu zarade, a koji je raspoređen na poslove i radne zadatke na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, nema pravo na dodatni doprinos za PIO jer se ovaj doprinos obračunava i plaća samo za efektivno radno vreme, ali ako poslodavac tom zaposlenom isplati dodatni doprinos za PIO, nema pravo na poresku olakšicu za dodatni doprinos za PIO. To znači da je u svim šiframa za naknadu zarade 0 cifra koja označava beneficirani radni staž, odnosno B: 0

1. Naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti zaposlenom bez olakšice/subvencije 

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

201

00

0

Naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, koja od prvog dana pa sve vreme trajanja sprečenosti tereti sredstva poslodavca

 

Naknada zarade koju zbog privremene sprečenosti za rada zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava od prvog dana sprečenosti za rad, pa sve dok ta sprečenost traje, bez prava na refundaciju od RFZO.

Osnovica za porez je naknada zarade koja u sebi sadrži pripadajući porez i doprinose (u daljem tekstu: naknada zarade) umanjena za neoporezivi iznos, odnosno srazmerni neoporezivi iznos prema časovima provedenim na bolovanju. Porez se plaća po stopi od 10% .

Osnovica doprinosa je naknada, koja ne može biti niža od najniže mesečne osnovice doprinosa, ni viša od najviše mesečne osnovice doprinosa utvrđena prema odredbama člana 37. i člana 42. Zakona o doprinosima. Plaća se doprinos za PIO – 13%, doprinos za ZDR – 6,15% i doprinos za NZS – 0,75% iz naknade i doprinosa za PIO – 11%, doprinosa za ZDR – 6,15% i doprinosa za NZS – 0,75% na naknadu.

Primer

Zaposleni koji radi sa ukupnim brojem sati od 176 u obračunskom periodu je efektivno radio 128 sati, a 48 sati je bio na bolovanju do 30 dana. Neoporezivi iznos za vreme provedeno na radu se računa: 11.000,00 h 128 (efektivnih radnih sati): 176 (ukupan broj sati) = 8.000,00 je neoporezivi iznos za koji se umanjuje zarada. Neoporezivi iznos za vreme provedeno na bolovanju se računa: 11.000,00 h 48 (efektivnih radnih sati): 176 (ukupan broj sati) = 3.000,00 je neoporezivi iznos za koji se umanjuje naknada zarade.

 

 

Primer

Popunjavanje obrasca PPP-PD kod konačne zarade i konačne naknade zarade zaposlenom (bez olakšice i beneficiranog staža) koji je u istom obračunskom periodu, od punog radnog vremena 176 sati, radio 160 sati, a 16 sati je bio na bolovanju. Podaci za tog isplatioca se iskazuju u PPP PD, pod dva redna broja, odnosno u dva reda: u jednom redu  upisuju se podaci za zaradu, a u sledećem redu upisuju se podaci za naknadu zarade.

Br. polja

Opis

Zarada za 160 sati rada

Naknada zarade za 16 sati bolovanja

3.6

Šifra vrste prihoda

1 01 101 00 0

1 01 201 00 0

3.7.

Broj dana

27

3

3.8

Broj sati

160

16

3.8a

Fond sati

176

176

3.9

Bruto prihod

45.500,00

4.500,00

3.10

Osnovica za porez

35.500,00 (zarada umanjena za neoporezivi iznos od

10.000,00*)

3.500,00 (naknada zarade umanjena za neoporezivi iznos od 1.000,00**)

3.11

Porez

3.550,00

350,00

3.12

Osnovica za doprinos

45.500,00

4.500,00

3.13

PIO

10.920,00

1.080,00

3.14

Zdravstvo

5.596,50

553,50

3.15

Nezaposlenost

682,50

67,50

3.16

Beneficirani PIO

0,00

0,00

3.17.

MFP.10

1***

1***

* Neoporezivi iznos za 160 efektivnih sati 11.000,00 x 160: 176 = 10.000,00

** Neoporezivi iznos za 16 sati bolovanja 11.000,00 x 16: 176 = 1.000,00

*** Oznaka 1 kada se kombinuju vrste prihoda u prijavi

 

2. Naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti sa poreskom olakšicom

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

201

01

0

Naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, koja od prvog dana pa sve vreme trajanja sprečenosti tereti sredstva poslodavca zaposlenom pripravniku mlađem od 30 godina sa pravom na poresku olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima.

201

02

0

Naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, koja od prvog dana pa sve vreme trajanja sprečenosti tereti sredstva poslodavca zaposlenom licu mlađem od 30 godina sa pravom na poresku olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima.

201

03

0

Naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, koja od prvog dana pa sve vreme trajanja sprečenosti tereti sredstva poslodavca zaposlenom licu sa invaliditetom sa pravom na poresku olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima.

201

04

0

Naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, koja od prvog dana pa sve vreme trajanja sprečenosti tereti sredstva poslodavca zaposlenom starijem od 45 godina a mlađem od 50 godina, sa pravom na poresku olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima.

201

05

0

Naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, koja od prvog dana pa sve vreme trajanja sprečenosti tereti sredstva poslodavca zaposlenom starijem od 50 godina, sa pravom na poresku olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima.

 

Za OVP 201 OL 01, 02, 03 i 05 osnovica poreza je naknada umanjena za neoporezivi iznos, a poslodavac je oslobođen plaćanja poreza, pa se u obrazac PPP PD u polje 3.11 porez upisuje iznos 0 (nula).

Ako poslodavac isplaćuje naknadu zarade zbog privremene sprečenosti za rada zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti licu za koje koristi olakšicu za plaćanje doprinosa po članu 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima, u PPP PD iskazuje samo doprinose na teret zaposlenog i to: doprinos za PIO po stopi od 13%, doprinos za ZDR po stopi od 6,15% i doprinos za NZS po stopi od 0.75%.

Doprinose na teret poslodavca ne iskazuje u PPP PD, jer te obaveze plaća Nacionalna služba za zapošljavanje.

Za OVP 201 OL 04, kada se naknada zarade isplaćuje zaposlenom starijem od 45 godina, a mlađem od 50 godina, isplatilac prihoda na obrascu PPP PD iskazuje:

–                     u polju 3.13 PIO upisuje se zbir doprinosa za PIO na teret zaposlenog po stopi od 13% i na teret poslodavca po stopi od 2,2% (stopa od 11% umanjena za 80%);

–                     u polju 3.14 Zdravstvo upisuje se zbir doprinosa za ZDR na teret zaposlenog po stopi od 6,15%% i na teret poslodavca po stopi od 1,23 % (stopa od 6,15% umanjena za

80%);

–                     u polju 3.15 Nezaposlenost upisuje se zbir doprinosa za na teret zaposlenog po stopi od 0,75% i na teret poslodavca po stopi od 0,15 % (stopa od 0,75% umanjena za 80%).

Nacionalna služba za zapošljavanje uplaćuje razliku doprinosa na teret poslodavca i to: doprinos za PIO po stopi od 8,8%, doprinos za ZDR po stopi od

4,92% i doprinos za NZS po stopi od 0,60%

 

 

 1. 3.  Naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti sa subvencijom

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

201

06

0

Naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, koja od prvog dana pa sve vreme trajanja sprečenosti tereti sredstva poslodavca zaposlenom mlađem od 30 godina ili starijem od 45 godina, sa subvencijom za zapošljavanje po Uredbi

201

07

0

Naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, koja od prvog dana pa sve vreme trajanja sprečenosti tereti sredstva poslodavca zaposlenom licu starijem od 30 godina a mlađem od 45 godina sa subvencijom za zapošljavanje po Uredbi

Za OVP: 201 OL: 06 osnovica poreza je naknada umanjena za neoporezivi iznos, a poslodavac je oslobođen plaćanja poreza, pa se u obrazac PPP PD u polje 3.11 upisuje iznos 0 (nula). Osnovica doprinosa je naknada zarade koja nije umanjena za neoporezivi iznos, a u PPP PD se iskazuje samo zbir doprinosa za ZDR na teret zaposlenog po stopi od 6,15% i na teret poslodavca po stopi od 6,15% i zbir doprinosa za NZS na teret zaposlenog po stopi od 0,75% i na teret poslodavca po stopi od 0,75%.

Zbir doprinosa za PIO na teret zaposlenog po stopi od 13% i na teret poslodavca po stopi od 11% ne iskazuje u PPP PD, jer te obaveze plaća Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Za OVP: 201 OL: 07 obuhvata naknadu zarade koja se isplaćuje novozaposlenom licu starijem od 30 godina a mlađem od 45 godina, s tim što poslodavac u skladu sa Uredbom ostvaruje pravo na subvenciju:

–                     30% obračunatog poreza na zarade i

–                     ukupnog doprinosa za PIO na teret zaposlenog po stopi od 13% i na teret poslodavca po stopi od 11%

Osnovica poreza je naknada umanjena za neoporezivi iznos, a poslodavac je oslobođen plaćanja 30% obračunatog poreza, pa se u obrazac PPP PD polje 3.11 porez upisuje iznos 70% obračunatog poreza.

Osnovica doprinosa je naknada, a obaveza po ovom osnovu se u obrascu PPP PD iskazuju na isti način kao u šifri 101 07 0.

 

 

 1. 4.  Naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad do 30 dana bez olakšice

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

202

00

0

Naknada zarade za slučaj privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti ili povrede van rada, zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, zbog propisane mere obavezne izolacije, zbog nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, zbog određivanja za pratioca bolesnog lica – član 74. i 102. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05-ispravka, 57/11, 110/12-US i 119/12).

Osnovica za porez je naknada zarade umanjena za neoporezivi iznos, odnosno srazmerni neoporezivi iznos prema časovima provedenim na bolovanju, propisan odredbom član 15a stav 2. Zakona. Porez se plaća po stopi od 10%.

Osnovica doprinosa je naknada, koja ne može biti niža od najniže mesečne osnovice doprinosa, ni viša od najviše mesečne osnovice doprinosa. Plaća se doprinos za PIO – 13%, doprinos za ZDR – 6,15% i doprinos za NZS – 0,75% iz naknade i doprinos za PIO – 11%, za ZDR – 6,15% i za NZS – 0,75% na osnovicu.

 

 

Primer: 

Isplatilac za isti obračunski period isplaćuje zaposlenom za 20 dana provedenih na radu konačan iznos zarade od 40.000,00 dinara, a za 10 dana bolovanja konačan iznos naknade zarade od 13.000,00 dinara. Poslodavac za zaposlenog ne ostvaruje pravo na poreske olakšice/subvencije za zapošljavanje, a zaposleni ne radi na radnom mestu na kojem se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Br.polja

Naziv polja

Zarada za 128 efektivnih sati rada

Naknada zarade za 48 sati bolovanja

3.6

Šifra vrste prihoda

1 01 101 00 0

1 01 202 00 0

3.7.

Broj dana

20

10

3.8

Broj sati

128

48

3.8a

Fond sati

176

176

3.9

Bruto prihod

40.000,00

13.000,00

3.10

Osnovica za porez

32.000,00 (zarada umanjena za neoporezivi iznos od

8.000,00*)

10.000,00 (naknada zarade umanjena za neoporezivi iznos od 3.000,00**)

3.11

Porez

3.200,00

1.000,00

3.12

Osnovica za doprinose

40.000,00

13.000,00

3.13

PIO

9.600,00

3.120,00

3.14

ZDR

4.920,00

1.599,00

3.15

NZS

600,00

195,00

3.16

Beneficirani PIO

0,00

0,00

3.17.

MFP.10

1*

1*

* Neoporezivi iznos za 128 efektivnih radnih sati: 11.000,00 x 128:176 = 8.000,00

** Neoporezivi iznos za 48 sati bolovanja: 11.000,00 x 48:176 = 3.000,00

*** Oznaka 1 kada se kombinuju vrste prihoda u prijavi

 

 1. 5.  Naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad do 30 dana sa olakšicom 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

202

01

0

Naknada zarada za slučaj privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti ili povrede van rada, zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, zbog propisane mere obavezne izolacije, zbog nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, zbog određivanja za pratioca bolesnog lica (član 74. i 102. Zakona o zdravstvenom osiguranju) zaposlenom pripravniku mlađem od 30 godina sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu

202

02

0

Naknada zarada za slučaj privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti ili povrede van rada, zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, zbog propisane mere obavezne izolacije, zbog nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, zbog određivanja za pratioca bolesnog lica (član 74. i 102. Zakona o zdravstvenom osiguranju) zaposlenom licu mlađem od 30 godina sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima.

202

03

0

Naknada zarada za slučaj privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti ili povrede van rada, zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, zbog propisane mere obavezne izolacije, zbog nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, zbog određivanja za pratioca bolesnog lica (član 74. i 102. Zakona o zdravstvenom osiguranju) zaposlenom licu sa invaliditetom sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima.

202

04

0

Naknada zarada za slučaj privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti ili povrede van rada, zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, zbog propisane mere obavezne izolacije, zbog nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, zbog određivanja za pratioca bolesnog lica (član 74. i 102. Zakona o zdravstvenom osiguranju) zaposlenom starijem od 45 godina a mlađem od 50 godina, sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima.

202

05

0

Naknada zarada za slučaj privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti ili povrede van rada, zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, zbog propisane mere obavezne izolacije, zbog nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, zbog određivanja za pratioca bolesnog lica (član 74. i 102. Zakona o zdravstvenom osiguranju) zaposlenom starijem od 50 godina, sa pravom na olakšicu za zapošljavanje po Zakonu i po Zakonu o doprinosima.

 

Za OVP: 202 OL: 01, 02, 03 i 05 osnovica poreza je naknada umanjena za neoporezivi iznos, a poslodavac je oslobođen plaćanja poreza, pa se u obrazac PPP PD polje 3.11 porez upisuje iznos 0 (nula). Osnovica doprinosa je naknada zarade koja nije umanjena za neoporezivi iznos, a u PPP PD se iskazuje samo doprinose na teret zaposlenog i to: doprinos za PIO po stopi od 13%, doprinos za ZDR po stopi od 6,15% i doprinos za NZS po stopi od 0.75%. Doprinos za PIO po stopi od 11% na teret poslodavca, doprinos za ZDR po stopi od 6,15% na teret poslodavca i doprinos za NZS po stopi od 0.75% na teret poslodavca ne iskazuje u PPP PD, jer te obaveze plaća Nacionalna služba za zapošljavanje.

Za OVP: 202 OLA: 04 isplatilac prihoda na obrascu PPP PD iskazuje:

–                     u polju 3.13 – doprinos za PIO na teret zaposlenog po stopi od 13% i na teret poslodavca po stopi od 2,2% (stopa od 11% umanjena za 80%);

–                     u polju 3.14 doprinos za ZDR na teret zaposlenog po stopi od 6,15% i na teret poslodavca po stopi od 1,23 % (stopa od 6,15% umanjena za 80%);

–                     u polju 3.15 doprinos za NZS na teret zaposlenog po stopi od 0,75% i na teret poslodavca po stopi od 0,15 % (stopa od 0,75% umanjena za 80%);

Nacionalna služba za zapošljavanje uplaćuje razliku doprinosa na teret poslodavca i to: doprinos za PIO po stopi od 8,8%, doprinos za ZDR po stopi od

4,92% i doprinos za NZS po stopi od 0,60%

 1. 6.  Naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad do 30 dana sa subvencijom 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

202

06

0

Naknada zarada za slučaj privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti ili povrede van rada, zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, zbog propisane mere obavezne izolacije, zbog nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, zbog određivanja za pratioca bolesnog lica (član 74. i 102. Zakona o zdravstvenom osiguranju) zaposlenom mlađem od 30 godina ili starijem od 45 godina, sa subvencijom za zapošljavanje po Uredbi

202

07

0

Naknada zarada za slučaj privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti ili povrede van rada, zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, zbog propisane mere obavezne izolacije, zbog nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, zbog određivanja za pratioca bolesnog lica (član 74. i 102. Zakona o zdravstvenom osiguranju) zaposlenom licu starijem od 30 godina a mlađem od 45 godina sa subvencijom za zapošljavanje po Uredbi

Za OVP: 202 OL: 06 osnovica poreza je naknada umanjena za neoporezivi iznos, a poslodavac je oslobođen plaćanja poreza, pa se u obrazac PPP PD polje 3.11 porez upisuje iznos 0 (nula). Osnovica doprinosa je naknada zarade, a u PPP PD iskazuje samo zbir doprinosa za ZDR na teret zaposlenog po stopi od 6,15% i na teret poslodavca po stopi od 6,15% i zbir doprinosa za NZS na teret zaposlenog po stopi od 0,75% i na teret poslodavca po stopi od 0,75%. Zbir doprinosa za PIO na teret zaposlenog po stopi od 13% i na teret poslodavca po stopi od 11% ne iskazuje u PPP PD, jer te obaveze plaća Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Za OVP: 202 OL: 07 obuhvata naknadu zarade koja se isplaćuje novozaposlenom licu starijem od 30 godina ili mlađem od 45 godina, s tim što poslodavac u skladu sa Uredbom ostvaruje pravo na subvenciju:

–                     30% obračunatog poreza na zarade i 

–                     ukupnog doprinosa za PIO na teret zaposlenog po stopi od 13% i na teret poslodavca po stopi od 11%

Osnovica poreza je naknada umanjena za neoporezivi iznos, a poslodavac je oslobođen plaćanja 30% obračunatog poreza, pa se u obrazac PPP PD polje 3.11 porez upisuje iznos 70% od obračunatog poreza. Osnovica doprinosa je naknada, a obaveze po ovom osnovu u obrascu PPP PD iskazuju se na isti način kao u šifri 101 07 0.

 1. 7.  Naknada zarade za vreme plaćenog odsustva za vreme prekida rada

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

203

00

0

Naknada zarade za vreme plaćenog odsustva za vreme prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog po članu 116. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13).

Obuhvata isplatu naknade zarade koju vrši poslodavac iz svojih sredstava za vreme plaćenog odsustva za vreme prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog po članu 116 Zakona o radu. Osnovica za porez je naknada zarade umanjena za neoporezivi iznos, odnosno srazmerni neoporezivi iznos, propisan odredbom član 15a stav 2. Zakona. Porez se plaća po stopi od 10%. Osnovica doprinosa je naknada, koja ne može biti niža od najniže mesečne osnovice doprinosa, ni viša od najviše mesečne osnovice doprinosa. Plaća se doprinos za PIO – 13%, doprinos za ZDR – 6,15% i doprinos za NZS – 0,75% iz naknade, odnosno na teret primaoca naknade i doprinosa za PIO – 11%, doprinosa za ZDR – 6,15% i doprinosa za NZS – 0,75% na naknadu, odnosno na teret poslodavca.

     

Ako se u istom obračunskom periodu istom primaocu prihoda isplaćuje i zarada i naknada zarade:

–  u obrascu PPP PD se pod jednim rednim brojem navode podaci za odgovarajuću šifru zarade, a pod sledećim rednim brojem se navode podaci za odgovarajuću šifru naknade zarade;

–  zarada i naknada zarade se upoređuje sa najnižom mesečnom osnovicom za obračun doprinosa srazmerno broju sati rada, odnosno bolovanja, odnosno najvišom mesečnom osnovicom za obračun doprinosa;

–  u polje MFP.10 se upisuje oznaka 1;

–  ako je zbir zarade i naknade zarade viši od najviše mesečne osnovice za obračun doprinosa, u rednom broju za zaradu se u polju 3.12 – Osnovica doprinosa upisuje usklađena osnovica doprinosa, a u polju MFP.9 se upisuje oznaka 1.

Zaposleni koji prima naknadu zarade zbog privremene sprečenosti za rad (OVP od 201-203) ne ostvaruje pravo na dodatni doprinos za PIO, jer se ovaj doprinos priznaje samo za efektivni rad.

Poslodavac čiji zaposleni primaju naknadu zarade zbog prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog po članu 116 Zakona o radu za ove zaposlene ne može da koristi poresku olakšicu/subvenciju za zapošljavanje

Ako se u istom obračunskom periodu istom primaocu prihoda isplaćuje i zarada i naknada zarade, isplatilac prihoda može:

–                     prihode obuhvaćene OVP 201 i 202 iskazati u zbiru sa prihodima obuhvaćenim OVP 101, 103, 106 i 107, ako primalac prihoda nije raspoređen na radno mesto na kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;

–                     prihode obuhvaćene OVP 203 iskazati u zbiru sa prihodima obuhvaćenim OVP 101, 103, 106 i 107 ako isplatilac prihoda za tog primaoca prihoda ne ostvaruje pravo na poresku olakšicu za zapošljavanje po Zakonu, Zakonu o doprinosima i Uredbi i ako primalac prihoda nije raspoređen na radno mesto na kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Ako se isplatilac prihoda opredeli da zbirno iskaže navedene prihode, dužan je da ih tako iskazuje kod svih isplata za primaoce prihoda u obračunskom periodu.

 

            

 

 1. 8.  Naknada zarade za bolovanje preko 30 dana 

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

204

00

0

Naknada zarade za bolovanje preko 30 dana za slučaj privremene sprečenosti za rad preko 30 dana, zbog bolesti ili povreda van rada, bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, propisane mere obavezne izolacije, nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, kao i određivanja za pratioca bolesnog lica

205

00

0

Naknada zarade za bolovanje preko 30 dana za slučaj privremene sprečenosti za rad zbog davanja tkiva i organa i zbog nege bolesnog deteta do 3 godine

206

00

0

Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta

Poreska osnovica je naknada umanjena za neoporezivi iznos. Porez se plaća po stopi od 10% .

Osnovica doprinosa za osiguranike koji ostvaruju naknadu zarade po osnovu privremene sprečenosti za rad iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa zakonom, kao i za isplatioce naknade je naknada zarade. Kod obračuna i plaćanja doprinosa ne primenjuje se najniža mesečna osnovica doprinosa. Dakle, osnovica doprinosa kod ove šifre prihoda je naknada zarade, ne viša od najviše mesečne osnovice doprinosa. Isplatilac naknade zarade vrši obračun i plaćanje doprinosa za PIO – 13%, doprinosa za ZDR – 6,15% i doprinosa za NZS – 0,75% iz naknade i doprinosa za PIO – 11%, doprinosa za ZDR – 6,15% i doprinosa za NZS – 0,75% na naknadu.

 

           

Kod obračuna i plaćanja doprinosa za naknade za bolovanje preko 30 dana ne primenjuje se najniža mesečna osnovica doprinosa (član 36. stav 3. Zakona o doprinosima). Dakle, osnovica doprinosa je naknada zarade, ne viša od najviše mesečne osnovice doprinosa.

Ukoliko zaposleno lice ostvari pravo na porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta, poslodavac ima obavezu da isplati naknadu zarade, porez i pripadajuće doprinose za obavezno socijalno osiguranje (na teret zaposlenog i na teret poslodavca) a nadležni organ opštinske, odnosno gradske uprave će izvršiti refundaciju isplaćenih sredstava (mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike broj 132-04-777/2007-12 od 03.07.2007. godine).

Prema mišljenju Ministarstva finansija br. 120-01-63/2007-04 od 16.07.2007. godine, u slučaju isplate naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva zaposlenom koji radi sa nepunim radnim vremenom kod jednog ili više poslodavaca i ukupno ne ostvaruje puno radno vreme, prilikom utvrđivanja poreske osnovice iznos naknade zarade umanjuje se za pripadajući srazmeran iznos, tj. za onaj deo neoporezivog iznosa koji odgovara srazmernom odnosu radnog vremena tog zaposlenog kod poslodavca u odnosu na puno radno vreme, odnosno ukupno umanjenje naknade zarade mora biti manje od punog neoporezivog mesečnog iznosa.

           

 

9. Naknada zarade invalida rada na teret Fonda PIO

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

207

00

0

Naknada zarade invalida rada na teret Fonda PIO

Naknadu zarade invalida rada isplaćuje poslodavac invalidima rada, a Republički fond PIO vrši refundaciju isplaćenog iznosa naknade zarade. Na naknadu invalidima rada plaća se porez na zarade po stopi od 10% i doprinos za zdravstvo po stopi od 12,3% na iznos naknade.

Kako se umanjenje poreske osnovice vrši u celini kod isplate zarade, koju invalidu isplaćuje poslodavac za ostvareni rad, kod naknade zarade osnovicu poreza čini ukupna iznos naknade zarade, odnosno nema umanjenja za neoporezivi iznos. 

Osnovica doprinosa je neto naknada (iznos koji u sebi ne sadrži porez i doprinose), shodno odredbi člana 20. Zakona o doprinosima Kod obračuna i plaćanja doprinosa (na teret primaoca prihoda) ne primenjuje se najniža mesečna osnovica doprinosa.

Na neto naknadu se plaća doprinos za zdravstvo po stopi od 12.3%. Refundaciju naknade zarade vrši Fond PIO na osnovu zahteva koji podnosi poslodavac.

           

Polazeći od objašnjenja Ministarstva za socijalna pitanja br. 011-0063/03-03 od 12.05.2003. godine, u kojem je između ostalog navedeno, da naknadu invalidima isplaćuje poslodavac, zajedno sa zaradom, a Fond PIO vrši refundaciju izvršene isplate, isplatilac prihoda dužan je da u obrascu PPP- PD za konkretnog invalida rada iskaže:

–  OVP: 105 OL: 00 B: 0 – poresku osnovicu – zaradu umanjenu za neoporezivi iznos i osnovicu doprinosa – zaradu koja ne može biti niža od najniže ni viša od najviše mesečne osnovice doprinosa i

–  OVP 207 OL: 00 i B: 0 – kao poresku osnovicu naknadu zarade bez umanjenja za neoporezivi iznos, a osnovicu doprinosa u iznosu neto naknade

           

Primer:

 Ako je neto naknada zarade invalida rada 20.000,00 dinara obračun za popunjavanje obrazca PPP PD se vrši na sledeći način:

1

Neto naknada

20.000,00

2

Osnovica poreza: naknada (20.000 : 0,90)

22.222,22

3

Porez (22.222 x 10%)

2.222,22

4

Osnovica doprinosa: neto naknada

20.000,00

5

Doprinos za ZDR (20.000 x 12,3%)

2.460,00

U obrascu PPP PD se za naknadu zarade invalidu rada iskazuje:

3.6.

Šifra           vrste

prihoda

1 07 207 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda: lice sa invaliditetom (07), OVP:

207, bez olakšice (00), bez beneficije (0).

3.7.

Broj dana

30

 

3.8

Broj sati

88

 

3.8a

Fondsati

176

 

3.9

Bruto prihod

22.222,22

naknada

3.10

Osnovica porez

za

22.222,22

naknada koja se ne umanjuje za neoporeziv iznos

3.11

Porez

 

2.222,22

10% na osnovicu za porez

3.12

Osnovica doprinos

za

20.000,00

neto naknada

3.14

Zdravstvo

2.460 ,00

doprinos na teret zaposlenog 6.15% + doprinos na teret poslodavca 6,15%

 

Primer:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra          vrste

prihoda

1 07 207 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda: invalidno lice (07), OVP (207), nema olakšica (00), nema beneficirani staž (0)

3.7.

Broj dana

30

3.8

Broj sati

88

3.8a

Fond sati

176

3.9

Bruto prihod

10.000,00

Bruto naknada zarade

3.10

Osnovica za porez

10.000,00

Bruto naknada zarade bez umanjenja za neoporezivi iznos zarade

3.11

Porez

1.000,00

Obračunati porez od 10%

3.12

Osnovica za doprinos

9.000,00

Iznos neto naknade zarade

3.13

PIO

0,00

Ne obračunava se i ne plaća

3.14

Zdravstvo

1.107,00

Doprinos na teret RF PIO12,3%

3.15

Nezaposlenost

0,00

Ne obračunava se i ne plaća

3.16

Beneficirani PIO

0,00

Ne obračunava se i ne plaća

3.17

MFP.3

50

 1. 10.  Plaćanje doprinosa za vreme neplaćenog odsustva dok dete ne napuni tri godine života

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

208

00

0

Plaćanje doprinosa za zdravstvo za vreme neplaćenog odsustva dok dete ne napuni tri godine života

Kako se zarade ne isplaćuje, osnovica za porez je 0,00 (nula).

Osnovica doprinosa za poslodavce za zaposlenog na neplaćenom odsustvu je zarada koju bi taj zaposleni ostavrio da je radio (član 32. Zakona o doprinosima) Osnovica doprinosa ne može biti niža od najniže, ni viša od najviše osnovice doprinosa. Plaća se doprinos za zdravstvo po stopi od 12,3% na teret poslodavca.

Obrazac PPP-PD kod nakanade zarade za vreme neplaćenog odsustva dok dete ne napuni tri godine života se popunjava na sledeći način:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra          vrste

prihoda

1 01 208 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda: zaposleni (01), OVP (208), nema olakšica

(00), nema beneficirani staž (0)

3.7.

Broj dana

30

3.8

Broj sati

176

3.8a

Fond sati

176

3.9

Bruto prihod

0,00

Nema isplate zarade

3.10

Osnovica za porez

0,00

Nema isplate zarade

3.11

Porez

0,00

Ne obračunava se i ne plaća

3.12

Osnovica za doprinos

30.000,00

Iznos neto naknada zarade

3.13

PIO

0,00

Ne obračunava se i ne plaća

3.14

Zdravstvo

3.690,00

Doprinos na teret poslodavca 12,3%

3.15

Nezaposlenost

0,00

Ne obračunava se i ne plaća

3.16

Beneficirani PIO

0,00

Ne obračunava se i ne plaća

3.17

MFP za obračun

ne popunjava se

 1. 11.  Naknada zarade po prestanku radnog odnosa

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

209

00

0

Naknada zarade za osiguranike iz člana 17. stav 1. tačka 15) Zakona o zdravstvenom osiguranju – lica koja po prestanku radnog odnosa ostvaruju pravo na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, koja se isplaćuje iz sredstava RFZO

Poreska osnovica je naknada umanjena za neoporezivi iznos. Porez se plaća po stopi od 10%. Osnovica doprinosa je iznos naknade. Plaća se doprinos za zdravstvo i doprinos za osiguranje od nezaposlenosti po stopama kao kod OVP 101, ali se kod obračuna osnovice doprinosa ne primenjuje iznos minimalne osnovice. Obrazac PPPPD se popunjava na sledeći način:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra          vrste

prihoda

1 05 209 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda: lice bez osiguranja (05), OVP (209), nema olakšica (00), nema beneficirani staž (0)

3.7.

Broj dana

30

3.8

Broj sati

176

3.8a

Fond sati

176

3.9

Bruto prihod

30.000,00

Bruto naknada zarade

3.10

Osnovica za porez

19.000,00

Bruto naknada umanjena za neoporezivi iznos

3.11

Porez

1.900,00

obračunati porez od 10%

3.12

Osnovica za doprinos

30.000,00

Naknada zarade

3.13

PIO

0,00

Ne obračunava se i ne plaća

3.14

Zdravstvo

3.690,00

doprinos na teret zaposlenog 6.15% + doprinos na teret RFZO 6,15%

3.15

Nezaposlenost

450,00

doprinos na teret zaposlenog 0,75% + doprinos na teret RFZO 0,75%

3.16

Beneficirani PIO

0,00

Ne obračunava se i ne plaća

3.17

MFP za obračun

ne popunjava se

prva isplata

DEO 3

 

OPIS ŠIFARA PRIHODA VAN RADNOG ODNOSA  IZ KATALOGA VRSTE PRIHODA  sa primerima popunjavanja podataka u obrazac PPP PD  u poljima 3.6 – 3.17

            Prihodi van radnog odnosa razvrstani su u sledeće grupe prihoda:

–                     prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, OVP 301 do 323;

–                     prihodi od kapitala, OVP od 401 do 409;

–                     ostale prihode, OVP od 501 do 508,

–                     druge prihode, OVP od 601 do 626 i

–                     prihodi van radnog odnosa na koje se obaveze obračunavaju po posebnim pravilima, OVP 999.

Ni kod jedne vrste prihoda van radnog odnosa ne postoji pravo na poresku olakšicu, odnosno subvenciju za zapošljavanje, kao ni na beneficirani staž, odnosno beneficiju. To znači da su oznake za OL: 00 i oznaka za B: 0 kod svih šifri vrsta prihoda van radnog odnosa. Takođe, kod svih vrsti prihoda van radnog odnosa u polja

3.15 – Nezaposlenost i 3.16 – Beneficirani PIO se upisuje vrednost 0,00.

1. PRIHODI OD AUTORSKIH PRAVA, PRAVA SRODNIH AUTORSKOM PRAVU I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE

 

Ako se na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, kod njihovog obračunavanja i plaćanja ne primenjuje se najniža ni najviša mesečna osnovica doprinosa.

 

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

301

00

0

Prihod autora, odnosno nosioca srodnog prava (u daljem tekstu: autor) od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom priznaju normirani troškovi od 50% bruto prihoda, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.

 

Za OVP 301 poreska osnovica je razlika između bruto prihoda i normiranih troškova od 50%. Porez se plaća po stopi od 20%. Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici, a plaća se samo doprinos za PIO po stopi od 24%.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

302

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom priznaju normirani troškovi od 50% bruto prihoda, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.

Za OVP 302 poreska osnovica je razlika između bruto prihoda i normiranih troškova od 50%. Porez se plaća po stopi od 20%. Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici, a plaćaju se doprinos za PIO po stopi od 24% i doprinos za ZDR po stopi od 12,3%.

Napomena: normirani troškovi koji su se priznavali za prihod iz OVP 301 i 302, za koji je poreska obaveza nastala u periodu od:

–          01.01.2008. do 07.05.2009. godine iznosili su 60%;

–          08.05.2009. do 09.06.2009. godine iznosili su 30%;

 

 

           

Primer

 Dva primaoca prihoda ostvarila su autorsku naknadu za koju se u skladu sa zakonom priznaju normirani troškovi od 50% (npr. za vajarsko delo). Jedan je osiguran po drugom osnovu, a drugi nije. Ostali podaci o ovim njihovim prihodima, kao i odgovarajući obračun, dati su u donjoj tabeli.

Redni broj

Opis

Lice osigurano po drugom osnovu

Lice nije osigurano po drugom osnovu

1

bruto prihod

147.255,00

133.475,00

2

normirani trošak 50%

73.627,50

66.737,50

3

osnovica za porez

73.627,50

66.737,50

4

porez ( 20% na osnovicu poreza)

14.725,50

13.347,50

6

osnovica doprinosa

73.627,50

66.737,50

7

PIO po stopi od 24%

17.670,60

16.017,00

8

ZDR po stopi od 12,3%

ne plaća se

8.208,71

U obrazac PPP –PD za prihod lica koje je osigurano po drugom osnovu unose se sledeći podaci:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra vrste  prihoda

1 01 301 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda zaposleni (01), OVP (301), olakšica (00), benefija (0)

3.7.

Broj dana

ne popunjava se

3.8

Broj sati

ne popunjava se

3.9

Bruto prihod

147.255,00

3.10

Osnovica za porez

73.627,50

bruto prihod umanjen za normirane troškove 50%

3.11

Porez

14.725,50

3.12

Osnovica           za

doprinos

73.627,50

3.13

PIO

17.670,60

doprinos za PIO na teret primaoca 24%

U polja od 3.14 do 3.16 se upisuje 0.

Kada se na obrascu PPP-PD iskazuju samo prihodi van radnog odnosa polja 3.7 – broj dana, 3.8. – broj sati i 3.8a – fond sati se ne popunjavaju, tako da se u sledećim primerima ova polja neće navoditi.

U obrazac PPP-PD za prihod lica koje nije osigurano po drugom osnovu unose se sledeći podaci:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra          vrste

prihoda

1 05 302 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda lice koje nije osigurano po drugom osnovu (05), OVP (302), olakšica (00), beneficija

(0).

3.9

Bruto prihod

133.475,00

 

3.10

Osnovica za porez

66.737,50

bruto prihod umanjen za normirane troškove 50%

3.11

Porez

13.347,50

 

3.12

Osnovica           za

doprinos

66.737,50

 

3.13

PIO

16.017,00

doprinos za PIO na teret primaoca 24%

3.14

Zdravstvo

8.208,71

doprinos za ZDR na teret primaoca 12,3%

 

U polja 3.15 i 3.16 se upisuje 0.

           

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

303

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom priznaju normirani troškovi od 43% bruto prihoda, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.

 

Za OVP 303 poreska osnovica je razlika između bruto prihoda i normiranih troškova od 43%. Porez se plaća po stopi od 20%. Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici, a plaća se samo doprinos za PIO po stopi od 24%.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

304

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom priznaju normirani troškovi od 43% bruto prihoda, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.

Za OVP 304 poreska osnovica je razlika između bruto prihoda i normiranih troškova od 43%. Porez se plaća po stopi od 20%. Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici, a plaćaju se doprinos za PIO po stopi od 24% i doprinos za ZDR po stopi od 12,3%.

Napomena: normirani troškovi koji su se priznavali za prihod iz OVP 303 i 304, za koji je poreska obaveza nastala u periodu od  

–          01.01.2008. do 07.05.2009. godine iznosili su 50%;

–          08.05.2009. do 09.06.2009. godine iznosili su 20%;

           

Primer

Dva primaoca prihoda ostvarila su autorsku naknadu za koju se u skladu sa zakonom priznaju normirani troškovi od 43% (npr. za književno delo). Jedan je osiguran po drugom osnovu, a drugi nije. Ostali podaci o ovim njihovim prihodima, kao i odgovarajući obračun, dati su u donjoj tabeli.

            

 

Redni broj

Opis

Lice osigurano po drugom osnovu

Lice nije osigurano po drugom osnovu

1

bruto prihod

78.000,00

78.000,00

2

normirani trošak 43%

33.540,00

33.540,00

3

osnovica za porez

44.460,00

44.460,00

4

porez ( 20% na osnovicu poreza)

8.892,00

8.892,00

6

osnovica doprinosa

44.460,00

44.460,00

7

doprinos za PIO po stopi od 24%

10.670,40

10.670,40

8

doprinos za ZDR po stopi od 12,3%

ne plaća se

5.468,58

U obrazac PPP-PD za prihod lica koje je osigurano po drugom osnovu unose se sledeći podaci:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra          vrste

prihoda

1 01 304 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda zaposleni (01), OVP (304), olakšica (00), beneficija (0).

3.9

Bruto prihod

78.000,00

3.10

Osnovica za porez

44.460,00

bruto prihod umanjen za normirane troškove 43%

3.11

Porez

8.892,00

3.12

Osnovica           za

doprinos

44.460,00

3.13

PIO

10.670,40

doprinos za PIO na teret primaoca 24%

U polja od 3.14 do 3.16 se upisuje 0.

U obrazac PPP-PD za prihod lica koje nije osigurano po drugom osnovu unose se sledeći podaci:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra          vrste

prihoda

1 05 304 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda lice koje nije osigurano po drugom osnovu (05), OVP (304), olakšica (00), beneficija

(0).

3.9

Bruto prihod

78.000,00

 

3.10

Osnovica za porez

44.460,00

bruto prihod umanjen za normirane troškove 50%

3.11

Porez

8.892,00

 

3.12

Osnovica           za

doprinos

44.460,00

 

3.13

PIO

10.670,00

doprinos za PIO na teret primaoca 24%

3.14

Zdravstvo

5.468,58

doprinos za ZDR na teret primaoca 12,3%

 

U polja 3.15 do 3.16 se upisuje 0.

           

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

305

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom priznaju normirani troškovi od 34% bruto prihoda, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.

Za OVP 305 poreska osnovica je razlika između bruto prihoda i normiranih troškova od 34%. Porez se plaća po stopi od 20%. Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici, a plaća se samo doprinos za PIO po stopi od 24%.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

306

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom priznaju normirani troškovi od 34% bruto prihoda, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.

Za OVP 306 poreska osnovica je razlika između bruto prihoda i normiranih troškovaod 34%. Porez se plaća po stopi od 20%. Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici, a plaćaju se doprinos za PIO po stopi od 24% i doprinos za ZDR po stopi od 12,3%.

Napomena: normirani troškovi koji su se priznavali za prihod iz OVP 305 i 306, za koji je poreska obaveza nastala u periodu od  

–          01.01.2008. do 07.05.2009. godine iznosili su 40%;

–          08.05.2009. do 09.06.2009. godine iznosili su 20%;

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

307

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela za koji se Zakonom pored normiranih troškova od 50% bruto prihoda priznaje i naknada plaćena za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.

Za OVP 307 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 50% i naknadu plaćenu za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela. Poreska stopa je 20%. Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici, a plaća se samo doprinos za PIO po stopi od 24%.

           

Primer

Po osnovu autorskog ugovora isplaćuje se bruto naknada u iznosu od 50.000,00 dinara uz priznavanje normiranih troškova od 50% i iznosa od 3.333,00 dinara na ime naknade plaćene agenciji, autoru primaocu prihoda koji je osiguran po osnovu zaposlenja.

Redni broj

Opis

Iznos

1

bruto prihod

50.000,00

2

normirani trošak (50 % na r.b.1)

25.000,00

3

agencijska naknada

3.333,00

4

osnovica za porez

21.667,00

6

porez ( 20% na osnovicu poreza)

4.333,40

7

osnovica doprinosa

21.667,00

8

doprinos za PIO po stopi od 24%

5.200,08

U obrazac PPP-PD se unose sledeći podaci:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra          vrste

prihoda

1 01 307 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda zaposleni (01), OVP (307), olakšica (00), beneficje (0)

3.7.

Broj dana

ne popunjava se

3.8

Broj sati

ne popunjava se

3.9

Bruto prihod

50.000,00

3.10

Osnovica za porez

21.667,00

bruto prihod umanjen za normirane troškove 50% i agencijske naknade u iznosu od 3.333

3.11

Porez

4.333,40

3.12

Osnovica           za

doprinos

21.667,00

3.13

PIO

5.200,08

doprinos za PIO na teret primaoca 24%

3.17.

MFP.5

3.333,00

stvarni trošak – agencijska naknada

U polja od 3.14. do 3.16 se upisuje 0.

           

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

308

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela uz priznavanje normiranih troškova 50% od bruto prihoda, kao i naknade plaćene za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.

Za OVP 308 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 50% i naknadu plaćenu za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela. Poreska stopa je 20%. Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici, a plaća se doprinos za PIO po stopi od 24% i doprinos za ZDR po stopi od 12,3%.

Napomena: za prihode iz OVP 307 i 308, za koje je poreska obaveza nastala u periodu od 08.05.2009. do 09.06.2009. godine priznavali su se normirani troškovi od 30%.

           

Primer

Po osnovu autorskog ugovora isplaćuje se bruto naknada u iznosu od 143.570,00 dinara, uz priznavanje normiranih troškova od 50% i naknade autorskoj agenciji koju primalac plaća u iznosu od 7% od bruto naknade. Primalac nije osiguran po drugom osnovu.

Redni broj

Opis

Iznos

1

Bruto naknada

143.570,00

2

Agencijska naknada (7% na red. br. 1)

10.049,90

3

Normirani troškovi (50% na red. br. 1)

71.785,00

4

Oporezivi prihod (red. br. 1 – red. br. 2 – red. br. 3)

61.735,10

U obrazac PPP-PD se unose sledeći podaci:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra          vrste

prihoda

1 05 308 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda lice koje nije osigurano po drugom osnovu (05), OVP (308), olakšica (00), beneficija

(0)

3.9

Bruto prihod

143.570,00

 

3.10

Osnovica za porez

61.735,10

bruto prihod umanjen za normirane troškove 50% i stvarne troškove – agencijsku naknadu

3.11

Porez

12.347,02

20%

3.12

Osnovica           za

doprinos

61.735,10

 

3.13

PIO

14.816,42

doprinos za PIO na teret primaoca 24%

3.14.

Zdravstvo

7.593,42

doprinos za ZDR na teret primaoca po stopi od 12,3%

3.17.

MFP 5

10.049,90

stvarni trošak – agencijska naknada

 

Polja 3.7, 3.8 i 3.8a se ne popunjavaju, a u polja 3.15. i 3.16. se upisuje 0.

           

 

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

309

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela uz priznavanje normiranih troškova 43% od bruto prihoda, kao i naknade plaćene za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.

Za OVP 309 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 43% i naknadu plaćenu za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela. Poreska stopa je 20%. Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici, a plaća se samo doprinos za PIO po stopi od 24%.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

310

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela uz priznavanje normiranih troškova 43% od bruto prihoda, kao i naknade plaćene za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu

Za OVP 310 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 43% i naknadu plaćenu za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela. Poreska stopa je 20%. Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici, a plaća se doprinos za PIO po stopi od 24% i doprinos za ZDR po stopi od 12,3%.

Napomena: normirani troškovi koji su se priznavali za prihod iz OVP 309 i 310, za koji je poreska obaveza nastala u periodu od 08.05.2009. do 09.06.2009. godine iznosili su 20%, a pored normiranih troškova propisano je i pravo na naknadu za prodaju i naplatu prihoda od autorskog dela;

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

311

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela uz priznavanje normiranih troškova 34% od bruto prihoda, kao i naknade plaćene za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.

Za OVP 311 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 34% i naknadu plaćenu za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela. Poreska stopa je 20%. Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici, a plaća se samo doprinos za PIO po stopi od 24%.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

312

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela uz priznavanje normiranih troškova 34% od bruto prihoda, kao i naknade plaćene za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.

Za OVP 312 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 34% i naknadu plaćenu za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela. Poreska stopa je 20%. Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici, a plaća se doprinos za PIO po stopi od 24% i doprinos za ZDR po stopi od 12,3%.

Napomena: normirani troškovi koji su se priznavali za prihod iz OVP 311 i 312, za koji je poreska obaveza nastala u periodu od 08.05.2009. do 09.06.2009. godine iznosili su 20%.

 

 

           

Primer

Po osnovu autorskog ugovora isplaćuje se bruto naknada u iznosu od 123.152,00 dinara, uz priznavanje normiranih troškova od 34% i naknade autorskoj agenciji koju primalac plaća u iznosu od 7% od bruto naknade. Primalac nije osiguran po drugom osnovu.

Redni broj

Opis

Iznos

1

Bruto naknada

123.152,00

2

Agencijska naknada (7% na red. br. 1)

8.620,64

3

Normirani troškovi (34% na red. br. 1)

41.871,68

4

Oporezivi prihod (red. br. 1 – red. br. 2 – red. br. 3)

72.659,68

U obrazac PPP-PD se unose sledeći podaci:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra          vrste

prihoda

1 05 312 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda lice koje nije osigurano po drugom osnovu (05), OVP (312), olakšica (00), beneficija

(0)

3.9

Bruto prihod

123.152,00

 

3.10

Osnovica za porez

72.659,68

bruto prihod umanjen za normirane troškove 34% i stvarne troškove-agencijsku naknadu

3.11

Porez

14.531,94

20%

3.12

Osnovica           za

doprinos

72.659,68

 

3.13

PIO

17.438,32

doprinos za PIO na teret primaoca 24%

3.14.

Zdravstvo

8.937,14

doprinos za ZDR na teret primaoca po stopi od 12,3%

3.17.

MFP 5

8.620,64

stvarni trošak – agencijska naknada

 

U polja 3.15. i 3.16 se upisuje 0.

           

 

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

313

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela uz priznavanje stvarnih troškova, uključujući i naknadu plaćenu za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.

Za OVP 313 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za stvarne troškove, odnosno za stvarne troškove i naknadu plaćenu za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela. Poreska stopa je 20%. Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici,a plaća se samo doprinos za PIO po stopi od 24%.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

314

00

0

Prihod autora od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela uz priznavanje stvarnih troškova, uključujući i naknadu plaćenu za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.

Za OVP 314 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za stvarne troškove, odnosno za stvarne troškove i naknadu plaćenu za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela. Poreska stopa je 20%. Osnovica doprinosa je jednaka poreskoj osnovici, a plaća se doprinos za PIO po stopi od 24% i doprinos za zdravstvo po stopi od 12,3%.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

315

00

0

Prihod autora:

–                      od imovinskog prava nad autorskim delom,

–                      koji ima status samostalnog umetnika i doprinose plaća po rešenju Poreske uprave,

–                      kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je iste uplatio na najvišu procenjenu

godišnju osnovicu doprinosa za tekuću godinu i

–                      mlađeg od 15 godina,  uz priznavanje normiranih troškova od 50% bruto prihod.

Za OVP 315 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 50%. Poreska stopa je 20%. Doprinosi se ne obračunavaju i ne plaćaju.

Napomena: normirani troškovi koji su se priznavali za prihod iz OVP 315, za koji je poreska obaveza nastala u periodu od:

–          01.01.2008. do 07.05.2009. godine iznosili su 60%;

–          08.05.2009. do 09.06.2009. godine iznosili su 30%;

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

316

00

0

Prihod autora:

–                      od imovinskog prava nad autorskim delom,

–                      koji ima status samostalnog umetnika i doprinose plaća po rešenju Poreske uprave,

–                      kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je iste uplatio na najvišu procenjenu godišnju osnovicu doprinosa za tekuću godinu i

–                      mlađeg od 15 godina,  uz priznavanje normiranih troškova od 43% bruto prihoda.

Za OVP 316 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 43%. Poreska stopa je 20%. Doprinosi se ne obračunavaju i ne plaćaju.

Napomena: normirani trokovi koji su se priznavali za prihod iz OVP 316 , za koji je poreska obaveza nastala u periodu od

–          01.01.2008. do 07.05.2009. godine iznosili su 50%;

–          08.05.2009. do 09.06.2009. godine iznosili su 20%;

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

317

00

0

Prihod autora:

–                      od imovinskog prava nad autorskim delom,

–                      koji ima status samostalnog umetnika i doprinose plaća po rešenju Poreske uprave,

–                      kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je iste uplatio na najvišu procenjenu godišnju osnovicu doprinosa za tekuću godinu i

–                      mlađeg od 15 godina,

uz priznavanje normiranih troškova od 34% bruto prihoda

Za OVP 317 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 34%. Poreska stopa je 20%. Doprinosi se ne obračunavaju i ne plaćaju.

Napomena: normirani troškovi koji su se priznavali za prihod iz OVP 317, za koji je poreska obaveza nastala u periodu od  

–          01.01.2008. do 07.05.2009. godine iznosili su 40%;

–          08.05.2009. do 09.06.2009. godine iznosili su 20%;

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

318

00

0

Prihod autora:

–                      od imovinskog prava nad autorskim delom,

–                      koji ima status samostalnog umetnika i doprinose plaća po rešenju Poreske uprave,

–                      kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je iste uplatio na najvišu procenjenu godišnju osnovicu doprinosa za tekuću godinu i

–                      mlađeg od 15 godina,

uz priznavanje normiranih troškova od 50% bruto prihoda, kao i naknade plaćene za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskog dela.

Za OVP 318 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 50% i naknadu plaćenu za prodaju i naplatu prihoda od autorskog dela. Poreska stopa je 20%. Doprinosi se ne obračunavaju i ne plaćaju.

Napomena: normirani trokovi koji su se priznavali za prihod iz OVP 318, za koji je poreska obaveza nastala u periodu od 08.05.2009. do 09.06.2009. godine iznosili su 30%.

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

319

00

0

Prihod autora:

–                      od imovinskog prava nad autorskim delom,

–                      koji ima status samostalnog umetnika i doprinose plaća po rešenju Poreske uprave,

–                      kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je iste uplatio na najvišu procenjenu

godišnju osnovicu doprinosa za tekuću godinu i

–                      mlađeg od 15 godina,

uz priznavanje normiranih troškova od 43% bruto prihoda, kao i naknade plaćene za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskog dela.

Za OVP 319 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 43% i naknadu plaćenu za prodaju i naplatu prihoda od autorskog dela. Poreska stopa je 20%. Doprinosi se ne obračunavaju i ne plaćaju.

Napomena: normirani troškovi koji su se priznavali za prihod iz OVP 319, za koji je poreska obaveza nastala u periodu od 08.05.2009. do 09.06.2009. godine iznosili su 20%;

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

320

00

0

Prihod autora:

–                      od imovinskog prava nad autorskim delom,

–                      koji ima status samostalnog umetnika i doprinose plaća po rešenju Poreske uprave,

–                      kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je iste uplatio na najvišu procenjenu godišnju osnovicu doprinosa za tekuću godinu i

–                      mlađeg od 15 godina,

uz priznavanje normiranih troškova od 34% bruto prihoda, kao i naknade plaćene za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskog dela.

Za OVP 320 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 34% i naknadu plaćenu za prodaju i naplatu prihoda od autorskog dela. Poreska stopa je 20%. Doprinosi se ne obračunavaju i ne plaćaju.

Napomena: normirani troškovi koji su se priznavali za prihod iz OVP 320, za koji je poreska obaveza nastala u periodu od 08.05.2009. do 09.06.2009. godine iznosili su 20%,

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

321

00

0

Prihod autora:

–                      od imovinskog prava nad autorskim delom,

–                      koji ima status samostalnog umetnika i doprinose plaća po rešenju Poreske uprave,

–                      kome je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je iste uplatio na najvišu procenjenu godišnju osnovicu doprinosa za tekuću godinu i

–                      mlađeg od 15 godina,

uz priznavanje stvarnih troškova, kao i naknade plaćene za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskog dela.

Za OVP 321 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za stvarne troškove, odnosno za stvarne troškove i naknadu plaćenu za usluge ovlašćenim pravnim licima za prodaju i naplatu prihoda od autorskog dela. Poreska stopa je 20%. Doprinosi se ne obračunavaju i ne plaćaju.

 

 

           

Primer

Autoru je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa jer je iste uplatio na najvišu procenjenu godišnju osnovicu doprinosa za tekuću godinu i isplaćuje mu se autorska naknada uz priznavanje stvarnih troškova. Podaci o prihodu dati su u donjoj tabeli.

Redni broj

Opis

Iznos

1

Bruto naknada

84.000,00

2

Stvarni troškovi

15.900,00

3

Oporezivi prihod (red. br. 1 – red. br. 2)

68.100,00

U obrazac PPP-PD se unose sledeći podaci:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra          vrste

prihoda

1 11 321 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda

(11), OVP (318), olakšica (00), beneficija

(0)

3.9

Bruto prihod

84.000,00

3.10

Osnovica za porez

68.100,00

bruto prihod umanjen za stvarne troškove

3.11

Porez

13.620,00

20%

3.17.

MFP.5

15.900,00

stvarni troškovi/agencijska naknada

U polja od 3.12. do 3.16 se  upisuje 0.

           

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

322

00

0

Prihod vlasnika prava industrijske svojine uz priznavanje stvarnih troškova

Za OVP 322 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za stvarne troškove. Poreska stopa je 20%.

 

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

323

00

0

Prihod naslednika imovinskog autorskog i srodnog prava i prava industrijske svojine, kao i svakog drugog fizičkog lica koje nije autor, odnosno nocilac srodnog prava, vlasnik prava industrijske svojine, ni naslednik tih prava, a koje ostvaruje naknadu po tim osnovama (fizičko lice koje je došlo u posed prava kupovinom, poklonom i sl.) uz priznavanje troškova na ime plaćene naknade za zaštitu tog prava.

Za OVP 323 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za naknadu plaćenu za zaštitu autorskog prava. Poreska stopa je 20%. Doprinosi se ne plaćaju.

2. PRIHODI OD KAPITALA

 

Na prihode od kapitala doprinosi za obavezno socijalno osiguranje se ne plaćaju.

 

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

401

00

0

Kamate po osnovu zajma, štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju) i po osnovu dužničkih i sličnih hartija od vrednosti.

Za OVP 401 poreska osnovica je bruto prihod (novčani ili nenovčani iznos ostvarenih prihoda). Vrednost nenovčanih prihoda se utvrđuje prema tržišnoj vrednosti prava, dobra, odnosno usluge na dan ostvarivanja prihoda. Stopa poreza iznosi 15%.

Napomena: za prihod iz OVP 401, zavisno od perioda u kojem je nastala poreska obaveza, primenjivala se poreska stopa i to od:

–          01.01.2008. do 26.03.2010. godine – 20%

–          27.03.2010. do 05.10.2012. godine – 10%

           

Primer:

            Isplaćuje se kamata rezidentu u iznosu od 5.000,00 dinara. U obrazac PPP –PD se unose sledeći podaci:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra          vrste

prihoda

1 11 401 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda (11), OVP(401), olakšica (00), benefija (0).

3.9

Bruto prihod

5.000,00

3.10

Osnovica za porez

5.000,00

Iznos ostvarenog prihoda

3.11

Porez

750,00

15%

3.17.

MFP.5

 

ne popunjava se

Polja 3.7, 3.8 i 3.8a se ne popunjavaju,  a u polja od 3.12 do 3.16 se upisuje 0.

Primer:

Isplaćuje se kamata nerezidentu u iznosu od 50.000,00 dinara, koje je isplatiocu kamate, pored potvrde da je stvarni vlasnik prihoda od kamate, obezbedilo i potvrdu o rezidentnosti države sa kojom RS ima ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u daljem tekstu: UIDO), kojim je za porez na prihode od kapitala po osnovu kamate propisana stopa od 10%.

U obrazac PPP-PDse unose sledeći podaci:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra          vrste

prihoda

1 06 401 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac nerezident (06), OVP(401), olakšica (00), beneficija (0)

3.9

Bruto prihod

50.000,00

3.10

Osnovica za porez

50.000,00

Iznos ostvarenog prihoda

3.11

Porez

5.000,00

10%

3.17.

MFP 7

10

unosi se podatak o poreskoj stopi koja se primenjuje po UIDO

Polja 3.7, 3.8 i 3.8a se ne popunjavaju, a u polja od 3.12 do 3.16 se upisuje 0.

           

 

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

402

00

0

Dividende i učešće u dobiti.

 

 Za OVP 402 poreska osnovica je bruto iznos dividende, odnosno učešća u dobiti koji ostvaruje primalac prihoda.Stopa poreza iznosi 15%.

Napomena: za prihod iz OVP 402, zavisno od perioda u kojem je nastala poreska obaveza, primenjivala se poreska stopa i to od:

–          01.01.2008. do 26.03.2010. godine – 20%

–          27.03.2010. do 05.10.2012. godine – 10%

 

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

403

00

0

Dividende i učešće u dobiti kod kupovine društvenog kapitala po osnovu kojih primalac prihoda u skadu sa Zakonom ima pravo na umanjenje prihoda za iznos godišnje rate prodajne cenea najviše do iznosa isplaćene dividende.

Za OVP 403 poreska osnovica je iznos dividende, osnosno učešća u dobiti umanjen za iznos godišnje rate prodajne cene po osnovu kupovine društvenog i državnog kapitala, odnosno imovine javnom aukcijom, uplaćene pre isplate dividende, a najviše do iznosa isplaćene dividende. Stopa poreza iznosi 15%.

Napomena: za OVP 403 zavisno od perioda u kojem je nastala poreska obaveza primenjivala se stopa poreza kao i za OVP 401.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

404

00

0

Prinos od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda.

Za OVP 404 poreska osnovica je novčani ili nenovčani iznos ostvarenog prihoda. Vrednost nenovčanog prihoda se utvrđuje prema tržišnoj vrednosti prava, dobara, odnosno usluga na dan ostvarivanja prihoda. Porez se plaća po stopi od 15%.

Napomena: za OVP 404 zavisno od perioda u kojem je nastala poreska obaveza primenjivala se stopa poreza kao za OVP 401

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

405

00

0

Prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti pravnom licu uz priznavanje normiranih troškova od 25%.

Za OVP 405 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 25%. Porez se plaća po stopi od 20%.

Napomena: za OVP 405 se u periodu od 01.01.2008. – 29.05.2013, priznavao normirani trošak od 20%, a primenjivala stopa poreza od 20%.

           

Primer

Vlasniku poslovnog prostora zakupac – pravo lice isplaćuje zakupninu u bruto iznosu od 75.000,00.

U obrazac PPP –PDse unose sledeći podaci:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra prihoda

1 11405 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda

(11), OVP (405), olakšica (00), beneficija

(0).

3.9

Bruto prihod

75.000,00

3.10

Osnovica za porez

56.250,00

bruto prihod umanjen za normirane troškove od 25%.

3.11

porez

11.250,00

20%

Polja 3.7, 3.8 i 3.8a se ne popunjavaju, a u polja od 3.12 do 3.17 se upisuje 0.

           

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

406

00

0

Prihod od iznajmljivanja sopstvenih stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa uz priznavanje 50% normiranih troškova.

Za OVP 406 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 50%. Porez se plaća po stopi od 20%.

 

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

407

00

0

Prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti, kao i prihod od iznajmljivanja sopstvenih stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa uz priznavanje stvarnih troškova.

OVP 407 obuhvata:

-prihod od izdavanja sopstvenih nepokretnosti uz priznavanje stvarnih troškova i

-prihod vlasnika od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje je plaćena boravišna taksa uz priznavanje stvarnih troškova

Za OVP 407 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za stvarne troškove. Porez se plaća po stopi od 20%.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

408

00

0

Primanja zaposlenih i članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u dobiti – u novcu ili putem dodele ili opcijske kupovine sopstvenih akcija.

 

OVP 408 se koristi za primanja zaposlenih i članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u dobiti – u novcu ili putem dodele ili opcijske kupovine sopstvenih akcija koja su isplaćena zaključno sa 05.10.2012. godine. a za koje se pojedinačna poreska prijava podnosi od 01.01.2014. godine.

Za OVP 408 oporezivi prihod čini prihod isplaćen obvezniku, a ako je primanje ostvareno u nenovčanom obliku, vrednost tog primanja se procenjuje prema uporedivoj tržišnoj vrednosti. Porez se plaćao po stopi i to od:

–                     01.01.2008. do 26.03.2010. godine – 20%

–                     27.03.2010. do 05.10.2012. godine – 10%

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

409

00

0

Uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika privrednog društva za njihove privatne potrebe, izvršene u skladu sa zakonom.

 

OVP 409 se koristi za prihode po osnovu uzimanja iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika privrednog društva za njihove privatne potrebe, izvršene u skladu sa zakonom, isplaćene zaključno sa 29.05.2013. godine. a za koje se pojedinačna poreska prijava podnosi od 01.01.2014. godine.

Za OVP 409 oporezivi prihod čini prihod ostvaren uzimanjem iz imovine privrednog društva, a ako je primanje ostvareno u nenovčanom obliku, vrednost tog primanja se procenjuje prema uporedivoj tržišnoj vrednosti. Porez se plaća po stopi i to od:

–                     01.01.2008. do 26.03.2010. godine – 20%

–                     27.03.2010. do 05.10.2012. godine – 10%

–                     06.10.2012. do 29.05.2013. godine – 15% Doprinosi se ne plaćaju.

 

 

3. POREZ NA OSTALE PRIHODE

 

 

Ako se na ostale prihode plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, kod njihovog obračunavanja i plaćanja ne primenjuje se najniža ni najviša mesečna osnovica doprinosa.

 

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

501

00

0

Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari (opreme, transportnih sredstava i drugih pokretnih stvari) uz priznavanje normiranih troškova od 20%.

Za OVP 501 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za norimrane troškove od 20%. Porez se plaća po stopi od 20%.   Doprinosi se ne obračunavaju i ne plaćaju.

           

Primer Zakupodavcu motornog vozila isplaćuje se mesečna zakupnina u bruto iznosu od

35.900,00.

U obrazac PPP –PD se unose sledeći podaci:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra vrste prihoda

1 11 501 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda (11), OVP (501), olakšica (00), benefija (0)

3.9

Bruto prihod

35.900,00

3.10

Osnovica porez

za

28.720,00

bruto    prihod    umanjen    za    normirane

troškove od 20% (35.900 – 7.180)

3.11

porez

5.744,00

20% na osnovicu poreza

Polja 3.7, 3.8 i 3.8a se ne popunjavaju , a u polja 3.12 do 3.16 se upisuje 0..

           

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

502

00

0

Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari (opreme, transportnih sredstava i drugih pokretnih stvari) uz priznavanje stvarnih troškova.

Za OVP 502 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za stvarne troškove.

Porez se plaća po stopi od 20%.

Doprinosi se ne obračunavaju i ne plaćaju.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

503

00

0

Dobici od igara na sreću.

Za OVP 503 poreska osnovica je novčani iznos ostvarenog dobitka koji preko neoporezivog iznosa, umanjen za iznos uplate na osnovu koje je ostvaren dobitak, osim kod klasičnih igara na sreću. Dakle, dobitak od igara na sreću koji je ostvaren u većem iznosu od neoporezivog iznosa ne podleže u celini porezu na dohodak građana, već se vrši umanjenje za neoporezivi iznos i iznos uplate. Porez se plaća po stopi od 20%. 

Doprinosi se ne obračunavaju i ne plaćaju.

 

 

           

Primer

                   Ostvaren je prihod od igara na sreću u bruto iznosu od 50.000,00 dinara.

Uplata na osnovu koje je ostvaren dobitak je 300,00 dinara.     U obrazac PPP –PD se unose sledeći podaci:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra          vrste

prihoda

1 11503 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda (11), OVP (503), olakšica (00), beneficija

(0),.

3.9

Bruto prihod

39.000,00

Ostavreni dobitak umanjen za neoporezivi iznos od 11.000 dinara

3.10

Osnovica za porez

38.700,00

Bruto prihod umanjen za iznos uplate na osnovu koje je ostvaren dobitak

3.11

Porez

7.740,00

20% na osnovicu poreza

3.17

MFP.5

300,00

iznos uplate na osnovu koje je pojedinačno ostvaren dobitak

 

Polja 3.7, 3.8 i 3.8.a se ne popunjavaju, a u polja od 3.12 do 3.16 se upisuje 0.

Primer preračuna neto prihoda od igara na sreću u bruto prihod

Ako je prihod izražen neto iznosu, preračun u bruto vrši se na jedan od sledećih načina:

Neto dobitak

60.000,00

Neto dobitak

60.000,00

Bruto dobitak

(60.000-2.260*):0,8

72.175,00

Neoporezivi iznos + iznos uplate na osnovu koje je pojedinačno ostvaren dobitak

11.000,00 300,00

Neoporezivi iznos + iznos uplate na osnovu koje je pojedinačno ostvaren dobitak

11.000,00 300,00

Neto    osnovica     za

porez

48.700,00

Osnovica za porez (72.175 – 11.300)

60.875,00

Bruto osnovica za porez (48.700:0,8 ili

48.700 x 1.25)

60.875,00

Porez 20%

12.175,00

Porez 20%

12.175,00

 

*2.260,00 dinara je 20% od 11.300,00, gde je 11.000,00 neoporeziv iznos, a 300,00 je iznos uplate na osnovu koje je pojedinačno ostvaren dobitak

           

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

504

00

0

Prihodi od osiguranja lica.

            

Zavisno od momenta nastanka poreske obaveze, za OVP 504 poreska osnovica i poreska stopa su:

–                     U periodu od 01.01.2008. do 09.06.2009. godine je vrednost isplaćene naknade iz osiguranja lica, ako nije izuzeta od oporezivanja u skladu sa članom 9. stav 1. tačka 7) Zakona o porezu na dohodak. Stopa poreza je bila 20%.

–                     U periodu od 10.06.2009. godine je – vrednost naknade iz osiguranja lica koja se isplaćuje umanjena za iznos novčanih sredstava uplaćenih po osnovu premije osiguranja. U slučaju kada se povučena akumulirana sredstva po osnovu udela člana u neto imovini dobrovoljnog penzijskog fonda, po nalogu i za račun člana fonda, ulože u kupovinu anuiteta u društvo za osiguranje, poreska osnovica je vrednost isplaćene naknade iz osiguranja lica, umanjena za iznos povučenih akumuliranih sredstava uloženih u kupovinu anuiteta. Porez se plaća po stopi od 15%. Doprinosi se ne obračunavaju i ne plaćaju.

 

           

 

 

Primer

Isplata prihoda od osiguranja lica u iznosu od 280.000,00 dinara. Uplaćeni iznos po osnovu premije osiguranja 55.000,00 dinara.

U obrazac PPP –PD se unose sledeći podaci:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra          vrste

prihoda

1 11 504 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda

(11), OVP (504), olakšica (00), beneficija

(0)

3.9

Bruto prihod

280.000,00

3.10

Osnovica za porez

225.000,00

naknade iz osiguranja lica umanjena za sredstava uplaćena po osnovu premije osiguranja

3.11

Porez

33.750,00

15% na osnovicu poreza

3.17

MFP.5

55.000,00

iznos novčanih sredstava uplaćenih po osnovu premije osiguranja

           

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

505

00

0

Prihodi profesionalnih sportista, sportista amatera, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu od sportske organizacije, odnosno organizacije za obavljanje sportske delatnosti, sportskih društava i saveza, koji nemaju karakter zarade u smislu propisa kojima se uređuje sport, odnosno radni odnosi, a naročito: – naknade na ime zaključenja ugovora (transfer i dr.),

–                      naknade za korišćenje lika sportiste,

–                      novčane i druge nagrade i

–                      naknade i nagrade za rad sportskim stručnjacima, odnosno stručnjacima u sportu (treneri, sudije, delegati i dr)

uz priznavanje normiranih troškova od 50% bruto prihoda, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.

Za OVP 505 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 50%. Porez se plaća po stopi od 20%.

Osnovica za doprinose jednaka je poreskoj osnovici. Plaća se samo doprinos za PIO po stopi od 24%.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

506

00

0

Prihodi profesionalnih sportista, sportista amatera, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu od sportske organizacije, odnosno organizacije za obavljanje sportske delatnosti, sportskih društava i saveza, koji nemaju karakter zarade u smislu propisa kojima se uređuje sport, odnosno radni odnosi, a naročito: – naknade na ime zaključenja ugovora (transfer i dr.),

–                      naknade za korišćenje lika sportiste,

–                      novčane i druge nagrade i

–                      naknade i nagrade za rad sportskim stručnjacima, odnosno stručnjacima u sportu (treneri, sudije, delegati i dr)

uz priznavanje normiranih troškova od 50% bruto prihoda, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.

Za OVP 506 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 50%. Porez se plaća po stopi od 20%.

Osnovica za doprinose jednaka je poreskoj osnovici. Plaća se doprinos za PIO po stopi od 24% i doprinos za ZDR po stopi od 12,3%.

 

           

Primer:

 Isplata prihoda kao nagrade u bruto iznosu od 100.000,00 dinara treneru, koji nije osiguran po drugom osnovu. U obrazac PPP –PD unose se sledeći podaci:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra          vrste

prihoda

1 05 506 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda lice koje nije osigurano po drugom osnovu (05), OVP (506), olakšica (00), beneficija

(0).

3.9

Bruto prihod

100.000,00

 

3.10

Osnovica za porez

50.000,00

bruto prihod umanjen za normirane troškove 50%

3.11

Porez

10.000,00

20% na osnovicu za porez

3.12

Osnovica           za

doprinos

50.000

 

3.13

PIO

12.000,00

doprinos za PIO na teret primaoca 24%

3.14

ZDR

6.150,00

doprinos za ZDR na teret primaoca 12,3%

 

Polja 3.7, 3.8 i 3.8.a se ne popunjavaju, a u polja 3.15 i 3.16 se upisuje 0.

           

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

507

00

0

Prihodi profesionalnih sportista, sportista amatera, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu od sportske organizacije, odnosno organizacije za obavljanje sportske delatnosti, sportskih društava i saveza, koji nemaju karakter zarade u smislu propisa kojima se uređuje sport, odnosno radni odnosi, a naročito:

-novčane pomoći vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama

– stipendije vrhunskim sportistima za sportsko usavršavanje – nacionalno priznanje i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta uz priznavanje normiranih troškova od 50% bruto prihoda.

Za OVP 507 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 50%. Porez se plaća po stopi od 20%.

              Doprinosi se ne obračunavaju i ne plaćaju.

 

 

           

Primer:

 Sportista je dobio nacionalno priznanje za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta u iznosu od 470.000,00 dinara.  U obrazac PPP –PD se unose sledeći podaci:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra          vrste

prihoda

1 11 507 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda

(11), OVP (507), olakšica (00), beneficija

(0).

3.9

Bruto prihod

470.000,00

3.10

Osnovica za porez

235.000,00

bruto prihod umanjen za normirane troškove 50%

3.11

porez

47.000,00

20% na osnovicu za porez

Polja 3.7, 3.8 i 3.8a se ne popunjavaju, a u polja od 3.12 do 3.16 se upisuje 0.

           

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

508

00

0

Prihodi profesionalnih sportista, sportista amatera, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu od sportske organizacije, odnosno organizacije za obavljanje sportske delatnosti, sportskih društava i saveza, koji nemaju karakter zarade u smislu propisa kojima se uređuje sport, odnosno radni odnosi, a naročito: – naknade na ime zaključenja ugovora (transfer i dr.),

–                      naknade za korišćenje lika sportiste,

–                      novčane i druge nagrade,

–                      naknade i nagrade za rad sportskim stručnjacima, odnosno stručnjacima u sportu (treneri, sudije, delegati i dr.) kojima je rešenjem Fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer su u toku godine platili doprinose na iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa, uz priznavanje normiranih troškova od 50% bruto prihoda.

 Za OVP 508 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 50%. Porez se plaća po stopi od 20%.

             Doprinosi se ne obračunavaju i ne plaćaju.

           

Primer:

 Profesionalnom sportisti klub u avgustu 2014. godine isplaćuje bruto naknadu u iznosu od 150.000,00 dinara za postignute rezultate na utakmicama. Pre isplate sportista je klubu dostavio rešenje Fonda PIO, kao dokaz da nije obveznik plaćanja doprinosa za PIO od 31.07.2014. godine.

U obrazac PPP –PD se za ostvareni prihod nezaposlenog unose sledeći podaci:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra          vrste

prihoda

1 11 508 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda (11), OVP (508), nema olakšica (00), nema beneficiranog staža (0), vrsta obračuna (1).

3.9

Bruto prihod

150.000,00

3.10

Osnovica za porez

75.000,00

bruto prihod umanjen za normirane troškove 50%

3.11

Porez

15.000,00

20% na osnovicu za porez

3.12

Osnovica           za

doprinos

0,00

3.13

PIO

0,00

doprinos za PIO na teret primaoca ne plaća po rešenju Fonda PIO

Polja 3.7, 3.8 i 3.8a se ne popunjavaju, a u polja od 3.14 do 3.16 se upisuje 0.

4. DRUGI PRIHODI

 

 

Kada se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na druge prihode, ne primenjuje se najniža ni najviša mesečna osnovica doprinosa, osim kod:

–                     prihoda po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova zaključenih preko omladinske ili studentske zadruge sa licem do navršenih 26 godina života ako je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg ili visokog obrazovanja i

–                     obračuna doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti za lica na dodatnom obrazovanju, učenike i studente na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi u školi, fakultetu ili drugoj organizaciji ili ustanovi, za volontera, lice na stručnom osposobljavanju i usavršavanju, koja ne ostvaruju ugovorenu naknadu za rad.

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

601

00

0

Drugi prihodi i to po osnovu:

–                      ugovora o delu,

–                      ugovora o trgovinskom zastupanju

–                      primanja članova organa uprave pravnog lica

–                      naknada poslanicima i odbornicima

–                      naknada u vezi sa izvršavanjem poslova odbrane, civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda

–                      primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača

–                      uzgajanja i prodaje pečuraka, uzgoja i prodaje pčelinjeg roja (pčela), uzgoja i prodaje puževa, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih i povremenih poslova

–                      nagrade, novčane pomoći i drugih davanja primaocima prihoda koji nisu zaposlenu kod isplatioca i koja se daju za rad primaoca prihoda

kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu, uz priznavanje normiranih troškova od 20%.

Za OVP 601 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%. Porez se plaća po stopi od 20%.

Osnovica za doprinose jednaka je poreskoj osnovici. Plaća se samo doprinos za PIO po stopi od 24%.

Napomena: drugi prihodi po osnovu uzgajanja i prodaje pečuraka, uzgoja i prodaje pčelinjeg roja (pčela), uzgoja i prodaje puževa, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih i povremenih poslova posebno se navode kao drugi prihod od 08.05.2009. godine (član 85. stav 1. tačka 10. Zakona o porezu na dohodak građana, “Sl. glasnik RS“, br. 24/01,…31/09)  

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

602

00

0

Drugi prihodi i to po osnovu:

–                      ugovora o delu,

–                      ugovora o trgovinskom zastupanju

–                      primanja članova organa uprave pravnog lica

–                      naknada poslanicima i odbornicima

–                      naknada u vezi sa izvršavanjem poslova odbrane, civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda

–                      primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača

–                      uzgajanja i prodaje pečuraka, uzgoja i prodaje pčelinjeg roja (pčela), uzgoja i prodaje puževa, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih i povremenih poslova

–                      nagrade, novčane pomoći i drugih davanja primaocima prihoda koji nisu zaposlenu kod isplatioca i koja se daju za rad primaoca prihoda

kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu, uz priznavanje normiranih troškova od 20%.

Za OVP 602 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%. Porez se plaća po stopi od 20%.

Osnovica za doprinose jednaka je poreskoj osnovici. Plaća se doprinos za PIO po stopi od 24% i doprinos za ZDR po stopi od 12,3%.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

603

00

0

Drugi prihodi i to po osnovu:

–                      ugovora o delu,

–                      ugovora o trgovinskom zastupanju

–                      primanja članova organa uprave pravnog lica

–                      naknada poslanicima i odbornicima

–                      naknada u vezi sa izvršavanjem poslova odbrane, civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda

–                      primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača

–                      uzgajanja i prodaje pečuraka, uzgoja i prodaje pčelinjeg roja (pčela), uzgoja i prodaje puževa, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih i povremenih poslova

–                      nagrade, novčane pomoći i drugih davanja primaocima prihoda koji nisu zaposlenu kod isplatioca i koja se daju za rad primaoca prihoda

kada primalac prihoda po rešenju Republičkog fonda PIO ima pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je uplatio doprinose na iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za tu godinu, uz priznavanje normiranih troškova od 20%.

 Za OVP 603 poreska osnovica je bruto naknada umanjena za normirane troškove od 20%. Porez se plaća po stopi od 20%. Doprinosi se ne obračunavaju i ne plaćaju

 

           

Primer: 

Uporedni obračun i način popunjavanja obrasca PPP PD za prihode po osnovu ugovora o delu u zavisnosti od primaoca prihoda, prema podacima iz donje tabeli.

Rb.

Opis

Lice osigurano po drugom osnovu

Lice koje nije osigurano po drugom osnovu

1

Bruto prihod

30.000,00

30.000,00

2

Normirani troškovi 20%

6.000,00

6.000,00

3

Osnovica za porez

24.000,00

24.000,00

4

Porez 20%

4.800,00

4.800,00

5

Osnovica doprinosa

24.000,00

24.000,00

6

Doprinos za PIO 24%

5.760,00

5.760,00

7

Doprinos za ZDR 12,3%

NE PLAĆA SE

2.952,00

U obrazac PPP –PD za naknadu isplaćenu licu koje je osigurano po drugom osnovu unosi se:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra          vrste

prihoda

1 01 601 00 0

 Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda zaposleni (01), OVP (601), olakšica (00), benefija (0).

3.9

Bruto prihod

30.000,00

3.10

Osnovica za porez

24.000,00

bruto prihod umanjen za normirane troškove 20%

3.11

Porez

4.800,00

20% na osnovicu za porez

3.12

Osnovica           za

doprinos

24.000,00

3.13

PIO

5.760,00

doprinos za PIO na teret primaoca 24%

Polja 3.7, 3.8 i 3.8a se ne popunjavaju, a u polja od 3.14 do 3.16 se upisuje 0.

U obrazac PPP –PD za naknadu isplaćenu licu koje nije osigurano po drugom osnovu unosi se:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra          vrste

prihoda

1 05 602 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda lice koje nije osigurano po drugom osnovu (05), OVP (602), olakšica (00), beneficija

(0)

3.9

Bruto prihod

30.000,00

 

3.10

Osnovica za porez

24.000,00

bruto prihod umanjen za normirane troškove 20%

3.11

Porez

4.800,00

20% na osnovicu za porez

3.12

Osnovica           za

doprinos

24.000,00

 

3.13

doprinos za PIO

5.760,00

doprinos za PIO na teret primaoca 24%

3.14

doprinos za ZDR

2.952,00

doprinos za ZDR na teret primaoca 12.3%

 

Polja 3.7, 3.8 i 3.8a se ne popunjavaju, a u polja 3.15 i 3.16 se upisuje 0.

           

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

604

00

0

Prihodi po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova zaključenih preko omladinske ili studentske zadruge sa licem do navršenih 26 godina života ako je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg ili visokog obrazovanja

Za OVP 604 poreska osnovica je bruto naknada umanjena za normirane troškove od 20%. Porez se plaća po stopi od 20%, a obračunati porez se umanjuje za 40%. 

Osnovica doprinosa je ugovorena bruto naknada ako je viša od najniže mesečne osnovice doprinosa, a ako je ugovorena bruto naknada niža od najniže mesečne osnovice doprinosa osnovica doprinosa je najniža mesečna osnovica doprinosa. Doprinos za PIO se obračunava po stopi od 4%, a doprinos za ZDR po stopi od 2%.

Primer:

 Bruto naknada za privremene i povremene poslove studenta Ekonomskog fakulteta u Beogradu koji ima 22 godine i odgovarajući obračun dati su u donjoj tabeli:

1

Bruto naknada

16.593,00

2

Normirani troškovi 20%

3.318,60

3

Oporezivi prihod (red. br. 1 – red. br. 2)

13.274,40

4

Porez 20% na oporezivi prihod

2.654,88

5

Umanjenje obračunatog poreza za 40%

1.061,95

6

Porez za uplatu

1.592,93

7

Osnovica doprinosa

20.090,00

8

Doprinos za PIOpo stopi od 4%

803,60

9

Doprinos za ZDR po stopi od 2%

401,80

U obrazac PPP –PD se unose sledeći podaci

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra prihoda

1 05 604 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda lice koje nije osigurano po drugom osnovu (05), OVP (604), olakšica (00), beneficija

(0).

3.9

Bruto prihod

16.593,00

 

3.10

Osnovica za porez

13.274,40

bruto prihod umanjen za normirane troškove 20%

3.11

Porez

1.592,93

20% na osnovicu za porez, umanjen za 40%

3.12

Osnovica za doprinos

20.090,00

iznos bruto naknade je niži od najniže mesečne osnovice doprinosa, pa je osnovica doprinosa najniža mesečna osnovica

3.13

doprinos za PIO

803,60

doprinos za PIO na naknadu po stopi od 4%

3.14

doprinos za zdravstvo

401,80

doprinos za ZDR na naknadu po stopi od 2%

 

Polja 3.7, 3.8 i 3.8a se ne popunjavaju, a u polja 3.15 i 3.16 se upisuje 0.

           

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

605

00

0

Prihodi po osnovu dopunskog rada.

Za OVP 605 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%. Porez se plaća po stopi od 20%.

Osnovica za doprinose jednaka je poreskoj osnovici. Plaća se samo doprinos za PIO po stopi od 24%, imajući u vidu da su po definiciji lica koja ostvaruju naknadu po osnovu ugovora o dopunskom radu obavezno osigurana po osnovu zaposlenja.

 

 

           

Primer

Isplaćuje se naknada po ugovoru o dopunskom radu čiji su iznos i odgovarajući obračun dati u donjoj tabeli:

1

Bruto naknada

18.440,00

2.

Normirani troškovi 20%

3.688,00

3

Oporezivi prihod (red. br. 1 – red. br. 2)

14.752,00

4

Porez 20% na oporezivi prihod

2.950,40

5

Osnovica doprinosa

14.752,00

6

Doprinos za PIOpo stopi od 24%

3.540,48

U obrazac PPP –PD se unose sledeći podaci

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra prihoda

1 01 605 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda zaposleni (01), OVP (605), olakšica (00), beneficija (0).

3.9

Bruto prihod

18.440,00

3.10

Osnovica za porez

14.752,00

bruto prihod umanjen za normirane troškove 20%

3.11

Porez

2.950,40

20% na osnovicu za porez

3.12

Osnovica za doprinos

14.752,00

Iznos bruto naknade

3.13

doprinos za PIO

3.540,48

doprinos za PIO 24%

Polja 3.7, 3.8 i 3.8a se ne popunjavaju, a u polja od 3.14 do 3.16 se upisuje 0.

           

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

606

00

0

Prihodi po osnovu dopunskog rada lica kome je rešenjem Republičkog fonda PIO priznato pravo na prestanak plaćanja doprinosa jer je platilo doprinose na iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za tu godinu.

Za OVP 606 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%. Porez se plaća po stopi od 20%.   Doprinosi se ne plaćaju.

 

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

607

00

0

Prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina kod isplate u gotovini, uz priznavanje normiranih troškova od 20%.

Za OVP 607 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%. Porez se obračunava po stopi od 20%, a obračunati porez se umanjuje za 40%.

Od 01.01.2014. godine obračunati porez se ne može umanjiti za 40%. Doprinosi se ne obračunavaju i ne plaćaju.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

608

00

0

Prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.

Za OVP 608 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%. Porez se plaća po stopi od 20%, a obračunati porez se umanjuje za 40%.

Osnovica doprinosa jednaka je poreskoj osnovici, doprinos za PIO se plaća po stopi od 24%.

OVP 608 se primenjuje na poreze po odbitku koji su dospeli za plaćanje zaključno sa 31.12.2013. godine.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

609

00

0

Prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja, uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.

Za OVP 609 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%. Porez se plaća po stopi od 20%, a obračunati porez se umanjuje za 40%.

Osnovica doprinosa jednaka je poreskoj osnovici, doprinos za PIO se plaća po stopi od 24% i doprinos za ZDR po stopi od 12,3%.

OVP 609 se primenjuje na poreze po odbitku koji su dospeli za plaćanje zaključno sa 31.12.2013. godine.

           

 

Primer: 

 Uporedni obračun obaveza lica koje ostvaruje prihod sakupljanjem šumskih plodova koje je osigurano i koje nije osigurano po drugom osnovu za isti iznos bruto prihoda od 30.000,00 dat je u donjoj tabeli:

R.

br.

Opis

Lice koje je osigurano po drugom osnovu

Lice koje nije osigurano po drugom osnovu

1

Bruto prihod

30.000,00

30.000,00

2

Normirani troškovi 20%

6.000,00

6.000,00

3

Osnovica za porez (rb.1 –rb.2)

24.000,00

24.000,00

4

obračunati porez 20%

4.800,00

4.800,00

5

Umanjenje obračunatog poreza 40%

1.920,00

1.920,00

6

Porez za uplatu (rb.4-rb.5)

2.880,00

2.880,00

7

Osnovica doprinosa

24.000,00

24.000,00

8

Doprinos za PIO 24%

5.760,00

5.760,00

9

Doprinos za ZDR 12,3%

NE PLAĆA SE

2.952,00

U obrazac PPP –PD za naknadu isplaćenu licu koje je osigurano po drugom osnovu upisuju se sledeći podaci:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra          vrste

prihoda

1 01 608 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda zaposleni (01), OVP (608), olakšica (00), beneficija (0)

3.9

Bruto prihod

30.000,00

3.10

Osnovica za porez

24.000,00

bruto prihod umanjen za normirane troškove 20%

3.11

Porez

2.880,00

20% na osnovicu za poreza, umanjen za 40%

3.12

Osnovica           za

doprinos

24.000,00

3.13

PIO

5.750,00

doprinos za PIO na teret primaoca 24%

Polja 3.7, 3.8 i 3.8a se ne popunjavaju, a u polja od 3.14 do 3.16 se upisuje 0.

U obrazac PPP –PD za naknadu isplaćenu licu koje nije osigurano po drugom osnovu upisuju se sledeći podaci:

Br. polja

Naziv polja

Podatak za unos

Objašnjenje

3.6

Šifra vrste prihoda

1 05 609 00 0

Prva verzija Kataloga (1), primalac prihoda lice koje nije osigurano po drugom osnovu (05), OVP (609), olakšica (00), beneficija

(0)

3.9

Bruto prihod

30.000,00

 

3.10

Osnovica za porez

24.000,00

bruto prihod umanjen za normirane troškove 20%

3.11

porez

2.880,00

20% na osnovicu za porez, umanjen za 40%

3.12

Osnovica           za

doprinos

24.000,00

 

3.13

PIO

5.760,00

doprinos za PIO na teret primaoca 24%

3.14

Zdravstvo

2.952,00

doprinos za ZDR na teret primaoca 12.3%

 

Polja 3.7, 3.8 i 3.8a se ne popunjavaju, a u polja 3.15 i 3.16 se upisuje 0.

           

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

610

00

0

Prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje: – šumskih plodova i lekovitog bilja

uz priznavanje normiranih troškova od 20%, kada je primaocu prihoda rešenjem Republičkog fonda PIO utvrđeno pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je uplatio doprinose na iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za tu godinu.

Za OVP 610 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%. Porez se obračunava po stopi od 20%, a obračunati porez se umanjuje za 40%.

Doprinosi se ne obračunavaju i ne plaćaju.

OVP 610 se primenjuje na porez po odbitku koji je dospeo za plaćanje zaključno sa 31.12.2013. godine.

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

611

00

0

Nagrade, novčane pomoći i druga davanja, uključujući i naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, u skladu sa članom 85. stav 1. tačka 12) i stav 5. Zakona, kao i otpis potraživanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca i koja se ne daju za rad primaoca prihoda.

 

 Za OVP 611 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%. Porez se plaća po stopi od 20%.   Doprinosi se ne obračunavaju i ne plaćaju.   Videti i napomenu kod OVP 110.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

612

00

0

1) Primanja iz člana 9. Zakona iznad propisanog neoporezivog iznosa i to po osnovu:

–                      pomoći u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika

–                      stipendija i kredita učenika i studenata iznad propisanog neoporezivog iznosa

–                      naknade za ishranu-hranarine koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport

–                      otpremnine kod odlaska u penziju – iznad iznosa koji je kao

najniži utvrđen zakonom kojim se uređuje rad

–                      otpremnine, odnosno novčane naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenom za čijim je radom prestala potreba, u skladu sa zakonom kojim se uređuje radni odnos – iznad iznosa koji je utvrđen tim zakonom

–                      novčane naknade koja se isplaćuje licu kome prestaje radni odnos u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju u skladu sa aktom Vlade kojim se utvrđuje program za rešavanje viška zaposlenih do 50 godina života iznad iznosa utvrđenog tim programom.

2) Uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika društva za njihove privatne potrebe.

Za OVP 612 poreska osnovica je bruto prihod (bruto iznos iznad propisanog neoporezivog iznosa) umanjen za normirane troškove u visini od 20%. Porez se plaća po stopi od 20%.

             Doprinosi se ne plaćaju.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

613

00

0

Naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, utvrđenih u skladu sa članom 85. stav 1. tačka 12) i stav 5. Zakona, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu.

Za OVP 613 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%. Porez se plaća po stopi od 20%.

Osnovica za doprinose jednaka je poreskoj osnovici. Plaća se samo doprinos za PIO po stopi od 24%.

            Videti i napomenu kod OVP 110.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

614

00

0

Naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, utvrđenih u skladu sa članom 85. stav 1. tačka 12) i stav 5. Zakona, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu.

Za OVP 614 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%. Porez se plaća po stopi od 20%.

Osnovica za doprinose jednaka je poreskoj osnovici. Plaća se doprinos za PIO po stopi od 24% i doprinos za zdravstvo po stopi od 12,3%.  Videti i napomenu kod OVP 110.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

615

00

0

Naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, utvrđenih u skladu sa članom 85. stav 1. tačka 12) i stav 5. Zakona kada je primaocu prihoda rešenjem Republičkog fonda PIO utvrđeno pravo na prestanak plaćanja doprinosa, jer je uplatio doprinose na iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za tu godinu.

 

 Za OVP 615 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%. Porez se plaća po stopi od 20%.

             Doprinosi se ne obračunavaju u ne plaćaju. 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

616

00

0

Primanja koja, saglasno zakonu koji uređuje rad, ostvari zaposleni po osnovu učešća u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini.

Za OVP 616 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%. Porez se plaća po stopi od 20%.

Osnovica za doprinose jednaka je poreskoj osnovici. Plaća se samo doprinos za PIO po stopi od 24%.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

617

00

0

Prihodi koje ostvari fizičko lice izdavanjem nepokretnosti u podzakup.

Za OVP 617 oporezivi prihod je bruto prihod umanjen za plaćenu zakupninu.

Porez se plaća po stopi od 20%.

Doprinosi se ne plaćaju.

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

618

00

0

Svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po ovom zakonu kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu, osim prihoda od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja koje ostvare fizička lica:

–          nosioci poljoprivrednog gazdinstva

–          koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se uređuju

doprinosi za obavezno socijalno osiguranje; –    korisnici poljoprivredne penzije.

 Za OVP 618 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%. Porez se plaća po stopi od 20%.

Osnovica za doprinose jednaka je poreskoj osnovici. Plaća se samo doprinos za PIO po stopi od 24%.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

619

00

0

Svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po ovom zakonukada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu, osim prihoda od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja koje ostvare fizička lica:

–                      nosioci poljoprivrednog gazdinstva

–                      koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje; – korisnici poljoprivredne penzije.

Za OVP 619 poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%. Porez se plaća po stopi od 20%.

Osnovica za doprinose jednaka je poreskoj osnovici. Plaća se doprinos za PIO po stopi od 24% i doprinos za ZDR po stopi od 12,3%.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

620

00

0

Doprinosi za PIO za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti i doprinosi za zdravstveno osiguranje po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti za:

–                      lice koje organizacija za zapošljavanje uputi na dodatno obrazovanje i obuku;

–                      učenika ili studenta koji se nalazi na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi u školi, fakultetu ili drugoj organizaciji ili ustanovi,

–                      za volontera

–                      za lice na stručnom osposobljavanju i usavršavanju, a koja ne ostvaruju ugovorenu naknadu za rad.

Za OVP 620 porez se ne plaća.

Osnovica doprinosa je najniža mesečna osnovica doprinosa na koju se obračunavaju i plaćaju doprinos za PIO po stopi od 4% i doprinos za zdravstvo po stopi od 2%.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

621

00

0

Prihodi po osnovu volonterskog rada.

 

OVP 621 se odnosi samo na prihode po osnovu volonterskog rada koji su imali tretman drugih prihoda u periodu od 01.01.2008. do 15.07.2011. godine. Oporezivi prihod je bruto prihod umanjen za normirane troškove od 20%. Porez se plaćao po stopi od 20%.

Osnovica doprinosa je ostvarena naknada ako je viša od najniže mesečne osnovice doprinosa, a ako je ostvarena naknada niža od najniže mesečne osnovice doprinosa osnovica doprinosa je najniža mesečna osnovica doprinosa. Doprinos za PIO se plaća po stopi od 4%, a doprinos za ZDR po stopi od 2%.

 

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

622

00

0

Ugovorena naknada koju ostvaruje lice na stručnom osposobljavanju i usavršavanju u skladu sa Zakonom o radu.

Za OVP 622 poreska osnovica je naknada koja se isplaćuje umanjena za normirane troškove od 20%. Porez se plaća po stopi od 20%.

Osnovica doprinosa je ostvarena naknada ako je viša od najniže mesečne osnovice doprinosa, a ako je ostvarena naknada niža od najniže mesečne osnovice doprinosa osnovica doprinosa je najniža mesečna osnovica doprinosa. obračunava se i plaća doprinos za PIO po stopi od 4%, i doprinos za zdravstvo po stopi 12,3% u skladu sa članom 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

623

00

0

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na naknadu za rad hranitelja koji je osiguran po drugom osnovu

Za OVP 623 porez se ne plaća.

Osnovica doprinosa je naknada na koju se obračunava i plaća doprinos za PIO po stopi od 24%.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

624

00

0

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinos za zdravstvo na naknadu hranitenja koji nije osiguran po drugom osnovu

Za OVP 624 porez se ne plaća.

Osnovica doprinosa je naknada na koju se obračunava i plaća doprinos za PIO po stopi od 24% i doprinos za zdravstvo po stopi od 12,3%.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

625

00

0

Prihodi od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja fizičkih lica koja su osigurana po drugom osnovu, izuzev

–                      fizičkih lica koja su nosioci poljoprivrednog gazdinstva; – fizičkih lica koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;

–                      fizičkih lica koja su korisnici poljoprivredne penzije.

Za OVP 625 poreska osnovica je bruto prihod od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja umanjen za normirane troškove od 90%. Porez se plaća po stopi od 20%.

Osnovica za doprinose jednaka je poreskoj osnovici. Plaća se doprinos za PIO po stopi od 24%.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

626

00

0

Prihodi od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja fizičkih lica koja nisu osigurana po drugom osnovu, izuzev

–                      fizičkih lica koja su nosioci poljoprivrednog gazdinstva; – fizičkih lica koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;

–                      fizičkih lica koja su korisnici poljoprivredne penzije.

Za OVP 626 poreska osnovica je bruto prihod od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja umanjen za normirane troškove od 90%. Porez se plaća po stopi od 20%.

Osnovica za doprinose jednaka je poreskoj osnovici. Plaća se doprinos za PIO po stopi od 24% i doprinos za ZDR po stopi od 12,3%.

OVP

OL

B

Opis vrste prihoda

999

00

0

Prihodi van radnog odnosa na koje se obaveze obračunavaju po posebnim pravilima.

 

Osnovice za porez i doprinose, ako se plaćaju, kao i stope koje se primenjuju za ove prihode, određene su posebnim okolnostima pravnog položaja lica koje ih prima.

PRILOG 1

 

VISINA STOPE POREZA NA ZARADE, STOPA DOPRINOSA I NEOPOREZIVIH IZNOSA

1. januar 2008. godine – 31. decembar 2013. godine

 

 

Stopa poreza na zarade

Period od – do

Propisana poreska stopa

01.01.2008. – 29.05.2013.

12%

30.05.2013.-

10%

 

 

Stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Period od -do

PIO

Zdravstvo

Nezaposlenost

01.01.2008. – 29.05.2013

22%

12,3%

1,5%

30.05.2013.-

24%

12,3%

1,5%

 

 

Stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje kada se doprinosi plaćaju istovremeno iz osnovice i na osnovicu

Period od do

PIO

na teret zaposlenog

PIO

na teret poslodavca

ZDR na teret zaposlenog

ZDR na teret poslodavca

NEZ  na teret zaposlenog

NEZ  na teret poslodavca

01.01.2008. – 29.05.2013.

11%

11%

6,15%

6,15%

0,75%

0,75%

30.05.2013.-

13%

11%

6,15%

6,15%

0,75%

0,75%

 

Neoporezivi iznosi

1)                 Neoporezivi iznos zarade – član 15a stav 2. Zakona

Period od –do

Neoporezivi iznos

01.01.2008 – 31.01.2008.

5.050

01.02.2008 – 31.01.2009.

5.560

01.02.2009 – 31.01.2010.

5.938

01.02.2010 – 31.01.2011.

6.554

01.02.2011 – 31.01.2012.

7.310

01.02.2012 – 31.01.2013.

7.822

01.02.2013 – 29.05.2013

8.776

30.05.2013 – trenutno važeći iznos

11.000

2)                 Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju – član 18. stav 1. tačka 1)

Period od –do

Neoporezivi iznos

01.01.2008 – 31.01.2008.

2.000

01.02.2008 – 31.01.2009.

2.202

01.02.2009 – 31.01.2010.

2.352

01.02.2010 – 31.01.2011.

2.596

01.02.2011 – 31.01.2012.

2.895

01.02.2012 – 31.01.2013.

3.098

01.02.2013 –

3.476

3)                 Dnevnica za službeno putovanje u zemlji – član 18. stav 1. tačka 2) Zakona

period od –do

Neoporezivi iznos

01.01.2008 – 31.01.2008.

1.200

01.02.2008 – 31.01.2009.

1.321

01.02.2009 – 31.01.2010.

1.411

01.02.2010 – 31.01.2011.

1.557

01.02.2011 – 31.01.2012.

1.737

01.02.2012 – 31.01.2013.

1.859

01.02.2013 –

2.086

4)                 Naknada prevoza na službenom putovanju – član 18. stav 1. tačka 4) Zakona

period od –do

Neoporezivi iznos

01.01.2008 – 31.01.2008.

3.500

01.02.2008 – 31.01.2009.

3.853

01.02.2009 – 31.01.2010.

4.115

01.02.2010 – 31.01.2011.

4.542

01.02.2011 – 31.01.2012.

5.066

01.02.2012 – 31.01.2013.

5.421

01.02.2013 –

6.082

5)                 Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice preko neoporezivog iznosa – član 18. stav 1.

tačka 5) Zakona

period od – do

Neoporezivi iznos

01.01.2008 – 31.01.2008.

20.000

01.02.2008 – 31.01.2009.

22.020

01.02.2009 – 31.01.2010.

23.517

01.02.2010 – 31.01.2011.

25.956

01.02.2011 – 31.01.2012.

28.949

01.02.2012 – 31.01.2013.

30.975

01.02.2013 –

34.754

6)                 Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića preko neoporezivog iznosa – član 18. stav 1. tačka 6) Zakona

Period od – do

Neoporezivi iznos

01.01.2008 – 31.01.2008.

5.000

01.02.2008 – 31.01.2009.

5.505

01.02.2009 – 31.01.2010.

5.879

01.02.2010 – 31.01.2011.

6.489

01.02.2011 – 31.01.2012.

7.237

01.02.2012 – 31.01.2013.

7.744

01.02.2013 –

8.689

7)                 Jubilarne nagrade zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – član 18. stav

1. tačka 7) Zakona

period od – do

Neoporezivi iznos

01.01.2008 – 31.01.2008.

10.000

01.02.2008 – 31.01.2009.

11.010

01.02.2009 – 31.01.2010.

11.759

01.02.2010 – 31.01.2011.

12.978

01.02.2011 – 31.01.2012.

14.474

01.02.2012 – 31.01.2013.

15.487

01.02.2013 –

17.376

8)                 Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond – član 21a Zakona

Period od – do

Premija dobrovoljnog dodatnog PIO

Penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

01.01.2008 – 31.01.2008.

3.000

3.000

01.02.2008 – 31.01.2009.

3.303

3.303

01.02.2009 – 31.01.2010.

3.528

3.528

01.02.2010 – 31.01.2011.

3.894

3.894

01.02.2011 – 31.01.2012.

4.343

4.343

01.02.2012 – 31.01.2013.

4.647

4.647

01.02.2013 – 29.05.2013

5.214

5.214

30.05.2013 –

ukupan iznos koji može biti predmet oslobođenja zbirno za oba doprinosa – 5.214

 

9)                 Neoporezivi iznos za porez na dobitke od igara na sreću, član 83. Zakona

Period od -do

Neoporezivi iznos

01.01.2008 – 31.01.2008.

15.000

01.02.2008 – 31.01.2009.

16.515

01.02.2009 – 31.01.2010.

17.638

01.02.2010 – 31.01.2011.

19.467

01.02.2011 – 31.01.2012.

21.712

01.02.2012 – 31.01.2013.

23.232

01.02.2013 – 29.05.2013.

26.066

30.05.2013 –

11.000

 

Iznosi izuzeti iz oporezivanja

 

1)                 Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika, član 9. stav 1. tačka (9) Zakona:

Period od – do

Neoporezivi iznos

01.01.2008 – 31.01.2008.

35.000

01.02.2008 – 31.01.2009.

38.535

01.02.2009 – 31.01.2010.

41.155

01.02.2010 – 31.01.2011.

45.423

01.02.2011 – 31.01.2012.

50.660

01.02.2012 – 31.01.2013.

54.206

01.02.2013 –

60.819

2)                 Stipendije i kredite učenika i studenata iz član 9. stav 1. tačka 12. Zakona:

Period od – do

Neoporezivi iznos

01.01.2008 – 31.01.2008.

6.000

01.02.2008 – 31.01.2009.

6.606

01.02.2009 – 31.01.2010.

7.055

01.02.2010 – 31.01.2011.

7.787

01.02.2011 – 31.01.2012.

8.685

01.02.2012 – 31.01.2013.

9.293

01.02.2013 – 31.01.2014.

10.427

3)                 Naknada za ishranu-hranarine koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – član 9. stav 1. tačka 13. Zakona:

Period od -do

Neoporezivi iznos

01.01.2008 – 31.01.2008.

5.000

01.02.2008 – 31.01.2009.

5.505

01.02.2009 – 31.01.2010.

5.879

01.02.2010 – 31.01.2011.

6.489

01.02.2011 – 31.01.2012.

7.237

01.02.2012 – 31.01.2013.

7.744

01.02.2013 – 31.01.2014.

8.689

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*