Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje

NOVI OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE

U „Sl. glasniku RS“, br. 47/13, od 29. maja 2013. godine, objavljen je set poreskih zakona, i to:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama;
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje stupaju na snagu danas 30. maja 2013. godine.

Najvažnije novine u vezi sa ova dva zakona su sledeće:

 • smanjena je stopa poreza na zarade sa 12% na 10%;
 • povećan je neoporezivi iznos zarade sa 8.776 dinara na 11.000 dinara;
 • povećana je stopa doprinosa za PIO za zarade koja se plaća na teret zaposlenog sa 11% na 13% (stopa doprinosa za PIO na teret poslodavca ostala je nepromenjena 11%).
 • isplatioci koji su do dana početka primene ovih zakona izvršili isplatu dela zarade, odnosno plate i naknade zarade, odnosno plate obračunavaju i plaćaju porez na zarade u skladu sa dosadašnjim odredbama zakona zaključno sa konačnom isplatom te zarade, odnosno plate i naknade zarade, odnosno plate.
 • stopa doprinosa za PIO za ostala primanja (autorski ugovor, ugovor o delu itd.) povećana je sa 22% na 24%.

PRERAČUN SA NETO NA BRUTO NA ZARADE ZAPOSLENIH

Iako se, prema Zakonu o radu, zarada ugovara u bruto iznosu, ponekad je potrebno neto iznos zarade preračunati u bruto (na primer, za potrebe samog ugovaranja zarade). Zato u nastavku dajemo koeficijente za preračun sa neto na bruto.

Ako zaposleni ostvaruje zaradu višu od najniže propisane osnovice i nižu od najviše propisane osnovice, preračun sa neto na bruto vrši se po formuli:

Bruto =           (Neto – Upo * SP) / 0,701

gde je:

Bruto = Bruto zarada;

Neto = Neto zarada;

Upo = Umanjenje poreske osnovice (11.000 dinara);

Sp = Stopa poreza na zarade (10%).

 

Za isplate od 30.05.2013. godine (Upo = 11.000,00 i Sp = 10%), prethodna formula je:

Bruto =           (Neto – 1.100,00)  / 0,701

Ako zaposleni ostvaruje zaradu višu od najviše osnovice ili nižu od najniže osnovice, preračun sa neto na bruto vrši se po formuli:

Bruto =           (Neto – Upo * SP + SD) / 0, 90

gde je:

Bruto = Bruto zarada;

Neto = Neto zarada;

Upo = Umanjenje poreske osnovice (11.000,00 dinara);

Sp = Stopa poreza na zarade (10%).

SD = Iznos socijalnih doprinosa obračunat na najvišu osnovicu, odnosno najnižu osnovicu

 

Za isplate od 30.05.2013. godine

(Upo = 11.000 i Sp = 10%, SD = 321.245,00 h 19,9% = 63.927,76 dinara), a dok važi najviša osnovica doprinosa od 321.245,00 , prethodna formula je:

Bruto =           (Neto – 1.100,00 + 63.927,76) / 0,90

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*