Dodaci na osnovnu zaradu koji nemaju karakter zarade

Naknade troškova zaposlenima i druga primanja koja nemaju karakter zarade

Zakonski osnov za ove dodatke:

Zakonu o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009)

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS“, br. 98/2007)

Red. broj Vrsta isplate Način izračunavanja i osnov prema kome je utvrđena isplata Iznos isplate do koga se ne plaća porez na lična primanja od 1. februara 2012. godine
1 Otpremnina pri prestanku radnog odnosa radi odlaska u penziju Prema članu 119. stav 1. tačka 1. Zakona o radu, zaposlenima u privredi i javnim službama poslodavac je obavezan da isplati
otpremninu najmanje u visini tri prosečne zarade u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike (trenutno: 3 x 58.503 = 175.509 dinara).
Ne oporezuje se do tri prosečne zarade u Republici (trenutno: 3 x 57.240 = 171.720 dinara), prema članu 9. stav 1. tačka 18. Zakona o porezu na dohodak građana, a na iznos preko tog iznosa se plaća porez po stopi od 20% na osnovicu umanjenu za 20% normiranih troškova.Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,84.
2 Otpremnina pri otkazu ugovora o radu ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja posla Prema Zakonu o radu, isplaćuje se u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu i ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih 10 godina provedenih u radnom odnosu i četvrtine zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu rada u radnom odnosu preko 10 godina provedenih u radnom odnosu.
Zaradom se smatra prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome se isplaćuje otpremnina.
Ne oporezuje se do isplaćenog iznosa iz prethodne kolone, a preko tog iznosa se plaća porez po članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana (20% po odbitku 20% normiranih troškova). Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,84.
3 Dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo Shodno članu 118. tačka 3. Zakona o radu, isplaćuje se najmanje u visini utvrđenoj Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika. Ne oporezuje se do visine dnevnice propisane za državne organe, a na iznos preko tog iznosa se plaća porez po stopi od 12%.
Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,88.
4 Dnevnica za službeno putovanje u zemlji Isplaćuje se do visine propisane opštim aktom odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (član 118. tačka 2. Zakona o radu). Ne oporezuje se do 1.859 dinara dnevno (član 18. stav 1. tačka 2. Zakona o porezu na dohodak građana), a na iznos preko tog iznosa se plaća porez po stopi od 12%. Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,88.
5 Naknada troškova prevoza sopstvenim vozilom za službeno putovanje ili druge službene svrhe Isplaćuje se u visini utvrđenoj opštim aktom odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (član 118. tač. 2. i 3. Zakona o radu). Ne oporezuje se do 30% cene litra superbenzina po pređenom kilometru, ali najviše do 5.421 dinara mesečno (član 18. stav 1. tačka 4. Zakona o porezu na dohodak građana), a preko tog iznosa se plaća samo porez po stopi od 12%.
Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,88
6 Naknada troškova smeštaja na službenom putovanju (u zemlji i inostranstvu) Prema Zakonu o radu, isplaćuje se u visini utvrđenoj opštim aktom odnosno ugovorom o radu kod poslodavca. Prema priloženom računu.
7 Naknada troškova prevoza na službenom putovanju (u zemlji i inostranstvu) Troškovi se priznaju u celini prema podnetim računima. Do visine podnetih računa od prevoznika u javnom saobraćaju.
8 Naknada troškova prevoza za odlazak na posao i povratak sa posla Shodno članu 118. tačka 1. Zakona o radu, isplaćuje se u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju. Ne oporezuje se do visine cene mesečne pretplatne karte odnosno do visine stvarnih troškova prevoza ako ne postoji mogućnost da se obezbedi mesečna pretplatna karta, ali najviše do 3.098 dinara (član 18. stav 1. tačka 1. Zakona o porezu na dohodak građana), a na iznos preko tog iznosa se plaća samo porez po stopi od 12%.
Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,88.
9 Jubilarna nagrada Isplaćuje se u visini utvrđenoj opštim aktom odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (član 120. tačka 1. Zakona o radu). Ne oporezuje se do 15.487 dinara godišnje (član 18. stav 1. tačka 7. Zakona o porezu na dohodak građana), a na iznos preko tog iznosa se plaća porez po stopi od 12%.
Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,88.
10 Solidarna pomoć za slučaj smrti zaposlenog ili člana njegove uže porodice Poslodavac je dužan da nadoknadi stvarne troškove pogrebnih usluga (član 119. tačka 2. Zakona o radu) Ne oporezuje se do 54.206 dinara (član 9. tačka 9. Zakona o porezu na dohodak građana), a iznos preko tog iznosa se oporezuje po stopi od 20% po odbitku 20% normiranih troškova.
Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,84.
11 Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (bračni drug, roditelji, deca, usvojenik i usvojilac obveznika) Isplaćuje se u visini utvrđenoj opštim aktom odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (član 120. tačka 1. Zakona o radu Ne oporezuje se do 30.975 dinara (član 18. stav 1. tačka 5. Zakona o porezu na dohodak građana), a na iznos preko tog iznosa se plaća porez po stopi od 12%.
Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,88
12 Solidarna pomoć za ublažavanje posledica elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja Isplaćuje se u skladu sa opštim aktom poslodavca, a ne više od iznosa stvarne štete. Ne oporezuje se.
13 Primanja po osnovu organizovane socijalne i humanitarne pomoći Isplaćuju se u visini utvrđenoj opštim aktom odnosno ugovorom o radu kod poslodavca. Ne oporezuju se po članu 9. stav 1. tačka 11. Zakona o porezu na dohodak građana.
14 Solidarna pomoć sa namenom koju utvrdi poslodavac Isplaćuje se na način i u visini utvrđenim opštim aktom poslodavca. Oporezuje se po stopi od 12%, izuzev pomoći koja se isplaćuje iz sredstava sindikalne članarine.
Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,88.
15 Naknada materijalne i nematerijalne štete, izuzev naknade za izmaklu korist i naknade zarade – plate odnosno naknade za izostalu zaradu Isplaćuje se prema sudskoj odluci ili postignutom sudskom poravnanju (član 9. stav 1. tačka 8. Zakona o porezu na dohodak građana). Ne oporezuje se (član 9. stav 1. tačka 8. Zakona o porezu na dohodak građana).
16 Naknada za ishranu – hranarina sportistima-amaterima Isplaćuje se prema propisima kojima se uređuje sport. Ne oporezuje se do 7.744 dinara mesečno (član 9. stav 1. tačka 13. Zakona o porezu na dohodak građana), a preko tog iznosa se plaća samo porez po stopi od 20% po odbitku 20% normiranih troškova.
Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,84.
17 Zajam za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika Isplaćuje se u visini utvrđenoj opštim aktom odnosno ugovorom o radu kod poslodavca. Ne oporezuje se.
18 Stipendije i krediti učenika i studenat Isplaćuju se prema ugovoru poslodavca I korisnika. Ne oporezuju se do 9.293 dinara mesečno (član 9. stav 1. tačka 12. Zakona o porezu na dohodak građana), a preko tog iznosa se plaća porez po stopi od 20% po odbitku 20% normiranih troškova.
Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,84.
19 Naknada troškova smeštaja i ishrane za rad i boravak na terenu (ako poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade) Utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu kod poslodavca, u visini troškova smeštaja i ishrane (član 118. stav 1. tačka 4. Zakona o radu) Ne plaćaju se nikakve poreske obaveze.
20 Pomoć porodici za slučaj smrti penzionisanog radnika Utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu kod poslodavca. Ne oporezuje se do 54.206 dinara (član 9. stav 1. tačka 9. Zakona o porezu na dohodak građana), a iznos preko tog iznosa se oporezuje po stopi od 20% po odbitku 20% normiranih troškova.
Osnovica za oporezivanje se dobija deljenjem oporezivog iznosa sa koeficijentom 0,84.
21 PDV nadoknada koja se isplaćuje licima koja su obveznici poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva na katastarski prihod Ne oporezuje se (član 9. stav 1. tačka 25. Zakona o porezu na dohodak građana)
22 Nagrada učenicima i studentima za postignute rezultate tokom školovanja i obrazovanja, kao i za rezultate postignute na takmičenjima u okviru obrazovnog sistema Ne oporezuje se (član 9. stav 1. tačka 26. Zakona o porezu na dohodak građana).
23 Terenski dodatak za državne službenike i nameštenike Državnom službeniku i namešteniku se isplaćuje naknada troškova rada i boravka na terenu (terenski dodatak) koja iznosi 3% prosečne mesečne zarade zaposlenog u privredi Republike,
prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate (trenutno, na bazi prosečne zarade u privredi za decembar 2010. godine: 51.165 x 3% = 1.534,95 dinara);
ako za rad i boravak na terenu nisu obezbeđeni besplatni smeštaj i ishrana, terenski dodatak se uvećava za troškove smeštaja i ishrane: za troškove smeštaja – najviše do iznosa naknade za troškove smeštaja na
službenom putovanju u zemlji, a za troškove ishrane – najviše za dnevnicu za službeno putovanje u zemlji.
U skladu sa mišljenjem Ministarstva finansija od 23.12.2011. godine, na ovu isplatu se plaća samo porez po stopi od 12%
24 Dodatak za odvojeni život za državne službenike i nameštenike Državnom službeniku i namešteniku se naknađuju troškovi zbog odvojenog života od porodice ako zbog premeštaja u drugo mesto rada, koje je više od 30 km udaljeno i od mesta njegovog prebivališta i od prethodnog mesta rada,
živi odvojeno od porodice, a nema rešeno stambeno pitanje u novom mestu rada; mesečna naknada troškova zbog odvojenog života od porodice iznosi 75% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike, prema poslednjem
objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate (trenutno, na bazi prosečne zarade u privredi za decembar 2010. godine: 51.165 x 75% = 38.373,75 dinara).
U skladu sa mišljenjem Ministarstva finansija od 23.12.2011. godine, na ovu isplatu se plaća samo porez po stopi od 12%

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*