Dodaci na osnovnu zaradu koji imaju karakter zarade

Zakonski osnov za ove dodatke:

Zakonu o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) i

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS“, br. 98/2007)

Dodaci iz ove prve grupe imaju karakter zarade što u prevodu znače da  celokupnim svojim iznosom ulaze u bruto osnovicu i samim tim uvećavaju i iznos poreza i doprinosa koje poslodavac plaća.

Naknade troškova i druga primanja koja imaju karakter zarade

Red. broj. Vrsta isplate Način izražavanja i osnov prema kome je utvrđena isplata
1 Mesečna naknada za ishranu u toku rada
(topli obrok)
Prema Zakonu o radu, obavezno se isplaćuje, a visina isplate se utvrđuje opštim aktom poslodavca odnosno ugovorom o radu.Zaposleni u državnim organima i javnim službama primaju topli obrok kroz koeficijent za utvrđivanje plate.
2 Regres za godišnji odmor Prema Zakonu o radu, obavezno se isplaćuje, a visina isplate se utvrđuje opštim aktom poslodavca odnosno ugovorom o radu.Zaposleni u državnim organima i javnim službama primaju regres za godišnji odmor kroz koeficijent za utvrđivanje plate.
3 Uvećanje zarade za minuli rad Prema Zakonu o radu, najmanje 0,4% za svaku punu godinu rada ostvarenog u radnom odnosu na osnovnu zaradu zaposlenog, utvrđenu u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.
4 Uvećanje zarade za rad na dan praznika koji je neradni dan Prema Zakonu o radu, najmanje 110% na osnovnu zaradu zaposlenog, utvrđenu u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.
5 Dnevna naknada za povećane troškove zaposlenog za vreme rada i boravka na terenu (terenski dodatak) Isplaćuje se ako je utvrđena opštim aktom poslodavca odnosno ugovorom o radu, u visini propisanoj tim aktom.
6 Uvećanje zarade za rad duži od punog radnog vremena (prekovremeni rad) Najmanje 26% na osnovnu zaradu zaposlenog, utvrđenu u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.
7 Uvećanje zarade za rad u smenama Najmanje 26% na osnovnu zaradu zaposlenog, utvrđenu u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.
8 Uvećanje zarade za rad noću
(između 22,00 i 6,00 časova narednog dana)
Najmanje 26% na osnovnu zaradu zaposlenog, utvrđenu u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu
9 Dodatak za pripravnost Prema članu 28. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, državni službenik za vreme pripravnosti van radnog vremena ima pravo na dodatak u visini 10% vrednosti časa rada svoje osnovne plate.
10 Druga primanja po osnovu radnog odnosa koja imaju karakter zarade:

  1. dodatak zbog odvojenog života od porodice
  2. davanja zaposlenima u robi i novcu za praznike
  3. stimulativne naknade za sporazumni raskid radnog odnosa
  4. druga primanja koja nisu izuzeta iz zarade, shodno članu 105. stav 3. Zakona o radu
Isplaćuju se ako su utvrđena opštim aktom poslodavca odnosno ugovorom o radu, u visini propisanoj tim aktom.
11 Ostala uvećanja zarade koja poslodavac utvrdi opštim aktom odnosno ugovorom o radu (rad nedeljom, dvokratno radno vreme, rad pod posebnim uslovima i sl.) U visini utvrđenoj opštim aktom odnosno ugovorom o radu kod poslodavca.

 

Iznos ovih dodataka ima jednak poreski tretman kao i osnovna zarada – na dodatke se plaćaju isti porez i doprinosi kao što se plaćaju na osnovnu zaradu te je kod obračuna zarade bitan samo ukupni zbir osnovne zarade i dodataka, a ne i njihov udeo u formiranju tog iznosa.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*