Bolovanje preko 30 dana

Bolovanje koje se plaća iz sredstava Fonda

Kao što smo videli, izabrani lekar može da odobri 30 dana neprekidnog bolovanja, tj. 30 dana sa prekidima u roku od 45 dana od dana otvaranja bolovanja.

Ukoliko sprečenost za rad potraje preko 30 dana, 31. dana zaposleni se mora javiti matičnoj filijali RFZO radi izlaska pred lekarsku komisiju, koja odlučuje o daljem (ne)odsustvovanju s posla. Ako lekarska komisija odluči da je potrebno produženje bolovanja, isplatu naknade zarade preuzima Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Uslov za korišćenje bolovanja koje plaća Fond

Da bi zaposleni koristio bolovanje koje se plaća iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, potrebno je da ima tzv. „prethodni staž osiguranja“, tj. potrebno je da zaposleni koji koristi ovu vrstu bolovanja, bude zdravstveno osiguran neprekidno u prethodna tri meseca, ili šest meseci sa prekidima u poslednjih 18 meseci.

Visina naknade

Naknada zarade iznosi 65% od utvrđenog osnova, odnosno 100% ukoliko je u pitanju povreda na radu, profesionalna bolest ili doniranje organa i tkiva.

Ukoliko zaposleni nije ostvario prethodni staž osiguranja, isplaćuje mu se minimalna zarada utvrđena po radnom času.

Obračun osnova naknade

Osnov za naknadu zarade koju isplaćuje Fond, za zaposlene koji ispunjavaju uslov prethodnog osiguranja, čini prosečna zarada koju je zaposleni ostvario u prethodna tri kalendarska meseca, pre meseca u kom je nastupila privremena sprečenost za rad.

Osnov za obračun naknade za svaki pojedinačni mesec koji ulazi u iznos prosečne zarade, ne može biti viši od najviše mesečne osnovice na koju je plaćen doprinos.

Uzmimo da je Mika otvorio bolovanje 10.01.2010. a 17.16.2010. zatvorio. Prvih 30 dana bolovanja ide na teret poslodavca, a isplata naknade iz sredstava Fonda počinje 12.02.2010. i traje do 17.06.2010. Za potrebe utvrđivanja iznosa naknade, treba naći osnov za obračun, a to je prosečna zarada, ostvarena u prethodna tri kalendarska meseca.

R.br Mesec/godina Broj časova Bruto zarada
1. 12/2010 184 40.508
2. 11/2010 168 45.824
3. 10/2010 176 44.060
UKUPNO 528 130.392
PROSEK = 130.392 / 528 = 246,95

Sada ćemo videti kako se vrši obračun naknade, pošto smo izračunali prosek; naknada se dobija po formuli:

Naknada = Osnova x Procenat, gde je Osnova = Prosek x Dan x Čas

Prosek Dan Čas
Osnova 246,95 11 8 21.731,60

Dan = 11 radnih dana (12.02-28.02.2010)

Čas = 8 radnih sati

Osnova Procenat
21.731,60 65%
Naknada 14.126,00

Minimalna zarada za februarBroj dana u mesecuBroj dana bolovanja19,420,142011Minimalna zarada za 11 dana februara10,681,07Minimalna zarada za 11 dana = (Minimalna zarada / Br.dana u mesecu) x Broj dana bolovanja
Za dalji obračun naknade, s obzirom da još nije došlo do usklađivanja, koristi se prosek iz prethodnog perioda.
Usklađivanje osnova za naknadu zarade
U slučajevima da zaposleni prima naknadu koja mu se isplaćuje iz Fonda duže od dva kalendarska meseca, zakon je predvideo mogućnost usklađivanja osnova za naknadu zarade. Postoje dve vrste usklađivanja, i to su:

  • Prvo usklađivanje;
  • Naredno usklađivanje.

Uslov za prvo usklađivanje je da zaposleni prima naknadu za bolovanje dva puna kalendarska meseca iz sredstava koje obezbeđuje Fond. U praksi, ovo znači da će se prvo usklađivanje izvršiti posle puna tri kalendarska meseca neprekidne sprečenosti za rad zaposlenog, računajući od poslednjeg dana u mesecu u kom je nastupila sprečenost.

Naredno usklađivanje osnova za naknadu vrši se mesečno prema kretanju zarada kod poslodavca.

Osnov za naknadu zarade utvrđuje se sa kretanjem zarada kod poslodavca u mesecu koji prethodi mesecu od kojeg osiguraniku pripada pravo na usklađivanje, što znači da Mika prvo usklađivanje ima u maju, po obračunu poslodavca za april.

Za obračun prvog usklađivanja, potrebnu su podaci za tri meseca koja prethode mesecu u kome je otvoreno bolovanje, i podaci koji prethode mesecu za koji se vrši usklađivanje, a koje dobijamo od poslodavca;

Red.broj Tri meseca koja prethode mesecu u kom je otvoreno bolovanje Ukupna bruto zarada za efektivne sate Ukupan broj efektivnih sati rada Mogući mesečni fond sati po zaposlenom
1 12.2010. 135.414 736 184
2 11.2010. 154.347 672 168
3 10.2010. 150.872 704 176
UKUPNO: 440.633 2.112
Prosečni mesečni mogući broj sati po radniku: (184 + 168 + 176) / 3 = 176,00
Ostvarena zarada po satu: 440.634 / 2112 = 208,63
Prosečna mesečna zarada: 176,00 x 208,63 = 36,719,00
Red.broj Mesec koji prethodi mesecu za koji se vrši usklađivanje Ukupna bruto zarada za efektivne sate Ukupan broj efektivnih sati rada Mogući mesečni fond sati po zaposlenom
1. 04.2010. 174.706 704 176
Ostvarena zarada po satu: 174.706 / 704 = 248,16
Prosečna mesečna zarada: 176 x 248,16 = 43.676
Koeficijent kretanja prosečne zarade: 43,676 / 36,719 = 1,18

S obzirom da je koeficijent 1,18, radi se o povećanju zarade.

Sada je vreme da uradimo usklađivanje, i obračunamo usklađenu naknadu zarade:

Naknada = Nova osnova x Procenat, gde je Osnova = Novi prosek x Dan x Čas, a Novi prosek = Stari prosek x Koeficijent:

Prvo računamo novi prosek:

Stari prosek Koeficijent
Novi prosek 246,95 x 1,18 291,40

Kad smo izračunali novi prosek, računamo osnovu:

Novi prosek Dan Čas
Osnova 291,40 21 8 48.955,20

Dan = 21 radni dan (01.05-31.05.2010.)

Čas = 8 radnih sati

Iz ovoga, naknada je:

Osnova Procenat
48,955,20 65%
Naknada 31.821,00

Recimo da je Mika još uvek na bolovanju. U tom slučaju, vreme je za naredno usklađivanje osnove, koje se vrši na mesečnom nivou. U ovom primeru, gledamo podatke poslodavca za april u odnosu na maj:

Red.broj Mesec prethodnog usklađivanja za koji se vrši usklađivanje Ukupna bruto zarada za efektivne sate Ukupan broj efektivnih sati rada Mogući mesečni fond sati po zaposlenom
1. 04.2010. 174,706 704 176
Ostvarena zarada posatu: 174,706 / 704 = 248,16
Prosečna mesečna zarada: 176 x 248,16 = 43,676
Red.broj Mesec prethodnog usklađivanja za koji se vrši usklađivanje Ukupna bruto zarada za efektivne sate Ukupan broj efektivnih sati rada Mogući mesečni fond sati po zaposlenom
1 05.2010. 205,440 672 168
Ostvarena zarada po satu: 205,440 / 672 = 305,71
Prosečna mesečna zarada: 168 x 305,71 = 51,359
Koeficijent kretanja prosečne zarade: 51,359 / 43,676 = 1,17

 

S obzirom da je koeficijent 1,17, radi se o povećanju zarade.

Gledajući dobijenu osnovu, možemo pristupiti izračunavanju iznosa naknade:

Naknada = Osnova x Procenat, gde je Osnova = Novi prosek x Dan x Čas, a Novi prosek = Stari prosek x Koeficijent:

Izračunati novi prosek:

Stari prosek Koeficijent
Novi prosek 291,40 x 1,17 340,93

 

Nakon proseka, računa se osnova:

Novi prosek Dan Čas
Osnova 340,93 13 8 35,456,72


Dan = 13 radnih dana (01.06-17.06.2010.)

Čas = 8 radnih sati,

Iz čega proizilazi da je naknada za 13 dana bolovanja:

Osnova Procenat
35,456,72 65%
Naknada 23,046,86

Ovim je Mika priveo bolovanje kraju, i vratio se svojim radnim zadacima.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*